VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

Lejtők lényege


Bogár László

A görög nyelvben a nomosz – a logosz és a szofosz fogalmakkal együtt – a lét megértésének és az így megértett létbe való belehelyezkedésnek a „művészetét” írta le. A szofosz a létmegértés legmélyebb szintje, amit ma bölcsességként ismerünk. A logosz a létmegértésnek azt a második szintjét jelezte, ahol már a szofosz segítségével megértett létbe való harmonikus beilleszkedés legfőbb elvei is megfogalmazódtak.

Jellemző módon a számos tudományág önmegnevezésében gyakran előforduló utótag (biológia, geológia, ökológia) azt jelzi, hogy ezek a tudományok, elősegítvén a létmegértést, a hétköznapi életbe való belehelyezkedés szabályait is igyekeznek megfogalmazni. És végül a fogalomhármas harmadik tagja, a nomosz azoknak a szabályoknak, normatív struktúráknak az összessége, amelyek a konkrét létberendezkedésünket írják le.

A nomosz tehát az élet harmonikus megszervezésének rendje, törvényeinek foglalata, e rendnek való megfelelés. A fosztóképzővel ellátott nomoszból keletkezett aztán az anómia szó, amely „meg nem felelést”, a lélek belső rendjének megbomlását jelentette a görög kultúra számára. Mindez az ő értelmezésükben egy konkrét létberendezkedés hanyatlásának első fázisa. Úgy vélték, ebben az első fázisban a felszínen látszólag még „rend” van, de a lélek belső rendje, harmóniája már megbomlott, és pusztító következményei már kezdenek megmutatkozni az emberközi térben is.

A hanyatlás második fázisa értelmezésükben az anarchia, amikor a lélek belső rendjének megbomlása már látványosan megmutatkozik a létberendezkedés egészének működésében is, de ekkor még erélyes rendészeti eszközökkel fenntartható, no, nem a rend, hanem csupán annak látszata. És végül az ő értelmezésükben, amikor már nincs olyan rendészeti erő, amely a rendnek akárcsak a látszatát fenntarthatná, akkor jön el a berendezkedés szétesésének végső fázisa, a káosz, a teljes széthullás, megsemmisülés.

A birodalmak is olyan létberendezkedések, amelyek megszületnek, felívelnek, megmutatják szellemi létteljesítményüket. Ám a rend, a „törvény szövedéke mindig felfeslik valahol”. Először a lélek belső rendje bomlik meg, aztán az anarchia és végül a káosz hullámsírjába fullad minden birodalom. Nem tudjuk, hogy a nyugatias modernitás eddigi világbirodalmai miért éppen egy évszázadig tartottak, de az elmúlt hatszáz év azt látszik igazolni, hogy az impériumok „anyagfáradása” nagyjából ennyit tesz lehetővé. A portugálok, a spanyolok, a hollandok, a franciák, az angolok mint nemzetállamok után a nyugatias modernitás hatodik birodalmát, az Amerikai Egyesült Államok nevű konstruált „pszeudo-nemzetállamát” is elérni látszik elkerülhetetlen végzete.

(...)

Donald Trump annak köszönhette megválasztását, hogy azt ígérte, megfékezi a „birodalmi Amerika” mohóságát és mértéktelenségét, ám a jelek szerint ez sokkal nehezebbnek bizonyul, mint azt a „nemzetállami Amerika” vesztes többsége gondolta. A birodalom széthullását, és ami ennél is veszélyesebb, azt, hogy a nemzetállam Amerika az összeomló birodalom romjai alá szoruljon, csak az anómia, anarchia és káosz lejtője lényegének felismerésével s e végzetes lejtőről való visszafordulással lehetne megakadályozni (a szerk.). De vajon lehet-e?

Tovább a cikkhez

MOGY-embléma_2019.png
Blogos rovatok
Kiemelt cikkek