top of page

Átnevezték az első Szabó Ervin utcát


Február végén nagyszabású összefogást hirdettünk, hogy eltüntessük a bolsevik önkényuralmat működtető árulók és szélsőbaloldali terroristák neveit a magyar közterekről.

Honlapunkon megjelent cikkünkből kiderül:

415 önkormányzattal szemben tettünk közérdekű bejelentést Milyen elképesztő indokkal védik a Marx utcát Borsodban? Kommunistákat menteget az MTA állásfoglalása Pápán már nincs Szabó Ervin utca Melyik az utolsó Vorosilov tér Magyarországon?

Nézze meg, hol tart az ügy:

Már látszanak az eredményei annak az országos kampánynak, amelyet idén február végén indítottak a Patrióták a kommunista utcanevek eltörléséért. Egyelőre csak néhány önkényuralmi utcanévvel lett kevesebb, de a törvényességi eljárások már folyamatban vannak, mi pedig tovább dolgozunk azért, hogy eltüntessük a szélsőbaloldali anarchisták és terroristák neveit a magyar közterekről.

A Magyar Patrióták Közössége idén február 25-én, a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapján petíciót indított az összes máig létező kommunista intézmény- és utcanév eltörlése érdekében. Bár egy 2013 óta hatályban lévő törvény értelmében elvileg már most sem viselhetné közterület olyan személyek, szervezetek nevét, amelyek XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthetők, a Patrióták eddig 765 létező kommunista utcanevet találtak Magyarországon.

A szocializmusból itt felejtett utcák, terek átnevezése a települések feladata lenne, ám számos önkormányzat közönyösségből vagy akár tudatosan máig nem tett eleget e kötelezettségének.

Elfogadhatatlannak tartottuk, hogy 30 évvel a rendszerváltozás után még százával maradtak a vörös diktatúra kiszolgálóiról, gyalázatos tetteiről elnevezett közterületek. Egyesületünk ezért jogi eszközökkel lépett fel a mulasztó önkormányzatokkal szemben, hogy mindenképpen kikényszerítsük a bolsevizmust propagáló névtáblák cseréjét.

2019-ben legkevesebb 765 kommunista utcanév létezett Magyarországon

A Magyar Patrióták Közössége összesen 415 helyi önkormányzattal szemben tett közérdekű bejelentést önkényuralmi közterületi elnevezések miatt a törvényességi felügyeletet ellátó megyei kormányhivataloknál.

Az ezzel járó rengeteg munkát a Patrióták tagjai önkéntesen, szabadidejükben végezték.

A tavaszi európai parlamenti és az októberi önkormányzati választások miatt késlekedett mostanáig a kommunista utcanevek cseréje, mivel törvény mondja ki, hogy választási időszakban nem lehet közterületet átnevezni. Erről Gulyás Gergely miniszter is tájékoztatta egyesületünket, amikor idén áprilisban átvette petíciónkat. A miniszter akkor megígérte: utasítani fogja a kormányhivatalokat, hogy a választásokat követően kötelezzék az önkormányzatokat az önkényuralmi utcanevek megváltoztatására.

Akad, ahol a törvény mérlegelés tárgya

Annyit már most el tudunk mondani, hogy számos település – mit sem törődve a diktatúra áldozatainak emlékével – a kommunista utcanevek eltörlése helyett kibúvót keresett.

Sajószentpéter vezetése az Élmunkás utca nevét annak ellenére nem hajlandó lecserélni, hogy a kifejezés használatát még az MTA állásfoglalása sem tartja elfogadhatónak, hiszen a szovjet mintára indított élmunkás-mozgalom az ipari termelés sztálinizálását propagálta. A kormányhivatal háromoldalas válaszlevelében szó esik a magyarországi szénbányászat felfutásáról, a helyi munkások nehéz életkörülményeiről, sőt még az üveggyár 1999-es bezárásáról (!) is, de arra nem kaptunk világos magyarázatot, hogy Sajószentpéteren miért nem kell érvényesülnie egy törvénynek.

Sajószentpéteren maradhat a szovjet utcanév, mert ez következik a település történelmének tiszteletben tartásából – a kormányhivatal szerint…

A Borsod Megyei Kormányhivatal nem intézkedett, sőt külön szükségesnek tartotta kiemelni, hogy az egyébként baloldali vezetésű önkormányzat „a helyi közvélemény jogos érdekét figyelembe vette, a település történelmét tiszteletben tartva járt el.”

A szomszédos Berentén ugyanezen okból maradhat a kormányhivatal szerint a Marx Károly utca.

Hasonlóan konok viselkedést tanúsít a salgótarjáni önkormányzat, amely a hét kifogásolt kommunista elnevezésű közterület – Lőwy Sándor utca, Madzsar József utca, Szabó Ervin tér, Tanács utca, Zalka út, Frankel Leó út, Május 1. út – közül egyet sem hajlandó átnevezni. A baloldali városvezetés az MTA-állásfoglalással takaródzik, holott a Zalka Máté és a Tanács neveket még az akadémia sem tartja elfogadhatónak.

Mindkét önkormányzat tudatosan ellenszegült az önkényuralmi utcanevek cseréjének, ami látszólag átment a kormányhivatalok szűrőjén, holott mulasztásos törvénysértésről van szó. A Patrióták valamennyi hasonló esetben, amikor a kormányhivatalok ok nélkül nem indítják meg a törvényességi felügyeleti eljárást, panaszt fognak tenni.

Kommunistákat menteget az MTA állásfoglalása

Akciónk nem várt következménye, hogy tovább bővült azoknak a kommunista utcaneveknek a listája, amelyek a Magyar Tudományos Akadémia szerint használhatók. Ennek hátterében az áll, hogy a törvény értelmében ki kell kérni az MTA állásfoglalását, ha egy-egy elnevezés törvénybe ütközését illetően kétség merül fel. A tudós társaság legutóbb a sümegi önkormányzat megkeresésére a „Szeptember 6.” közterületnév kapcsán állapította meg, hogy az nem jogszabálysértő.

1919. szeptember 6-án a kommunisták által felbujtott, felfegyverkezett tatabányai bányászok összetűzésbe kerültek a csendőrséggel, aminek négy halálos áldozata is volt. Az erőszakos kormányellenes tüntetést a Rákosi-rendszerben kiszínezték és megmásították, szeptember 6-át pedig országos bányásznappá nyilvánították. Ettől kezdve többfelé neveztek el közterületeket szeptember 6-áról, így Sümegen is.

Szeptember 6.: A Tanácsköztársaság bukását követően, 1919. szeptember 6-án a kommunisták által felbujtott tatabányai bányászok 200-250 fős csoportja dorongokkal és tégladarabokkal felfegyverkezve a bányaigazgatóság épülete elé vonult. A kormányellenes sztrájkolók megtámadták a kivezényelt csendőrjárőrt, ezért a tömeget a csendőrök fegyveresen oszlatták fel. Az incidensnek négy halálos áldozata és több súlyos sebesültje is volt. Az 1950-es években a tatabányai „csendőrsortűz” eseményét, mint „a csendőrosztag brutális gyilkosságát” felnagyították és Bányásznap címén kötelezően elrendelt kommunista ünneppé tették. Tekintettel arra, hogy ennek az eseménynek a kultusza a kommunista diktatúrával közvetlenül összefügg, a törvény értelmében közterület nem nevezhető el róla. [A Patrióták közérdekű bejelentésének indokolása]

Bár a szeptember 6-ai események kommunista jellege kétségbevonhatatlan, az MTA állásfoglalása többek között olyan tarthatatlan indokkal érvel az átnevezés ellen, minthogy „a nap története ma már bányász körökben sem igen ismert”. Figyelemre méltó, hogy a hazai tudományosság legfőbb szerve ma is kritika nélkül átveszi a kommunista értelmezést, és kijelenti, hogy “ebben az esetben megalapozott volt a hivatkozás a csendőrök önkényére.”

Az MTA véleményére tekintettel az egyébként jobboldali színezetű sümegi városvezetés nem veszi napirendre az utca átnevezését.

Az akadémia szava a törvényességi felügyeletet köti, így az MTA által nem kifogásolt elnevezések megváltoztatását nem lehet jogi úton kikényszeríteni. Az akadémikusok módszeresen részrehajló állásfoglalását rendkívül aggályosnak tartjuk, ezért törvénymódosításra tettünk javaslatot, hogy a jövőben ne kizárólag az akadémia véleményén múljon az önkényuralmi elnevezések sorsa.

Pápán már eltörölték a Szabó Ervin utcát

Az MTA kommunistákat mentegető állásfoglalása csak a kormányhivatalok számára kötelező érvényű, így az önkormányzatok bármikor dönthetnek úgy, hogy egy-egy aggályos közterületnevet megváltoztatnak. Szerencsére jó példa is akad a közelmúltból: Pápán a jobboldali városvezetés nem közönyös a kommunista diktatúra áldozatainak érzékenysége iránt, karácsony előtt a Szabó Ervin utcát Tisza Kálmánra nevezték át. A változtatást három helyi állampolgár – dr. Hermann István, Köntös László és Mészáros Csaba – kezdeményezte (a Patrióták bejelentését a kormányhivatal az említett MTA-állásfoglalásra hivatkozással elutasította).

„…a szélsőbaloldali anarchista Szabó Ervin a fővárosi könyvtárhálózat segedelmével elsősorban a marxista tanok hatékonyabb terjesztésére törekedett. Kevésbé közismert, hogy a könyvtárigazgató profánabb cél elérését is el tudta képzelni pályája kiteljesedéseként – ez a cél pedig gróf Tisza István meggyilkolása volt” – idézték a javaslattevők Szakács Árpádot, a téma kutatóját.

Még mindig 20 Szabó Ervinről elnevezett közterület létezik az országban Dr. Áldozó Tamás polgármester a testület ülésén felhívta a figyelmet:

“Egy utca nem az ott élők közterülete, hanem a városé.”

A Szabó Ervin utca átnevezését a pápai képviselő-testület végül az ellenzéki képviselők tartózkodásával fogadta el.

Vorosilov térből csak egy maradt

A pápai önkormányzat döntésével 21-ről 20-ra csökkent a Magyarországon található Szabó Ervin utcák, utak, terek száma. Az első Szabó Ervinről elnevezett köztér átkeresztelése azért is fontos eredmény, mert a marxista, internacionalista erők éppen a nemzet számára legkártékonyabb Szabó Ervin kultuszát próbálják a legnagyobb igyekezettel megvédeni.

Szintén év végén érkezett a hír, hogy a Patrióták akciójának hatására három kommunista utcanevet eltöröltek Nógrád megyében.

A karancsberényi Tanács út a jövőben Alvégi út néven szerepel a térképeken, a zabari Karikás Frigyes utca Karikás utcára rövidült, míg a Sámsonházán található Vorosilov marsall utca új neve Tabán utca lett.

A sámsonházi testület döntése következtében a Magyarországot megszálló és a kommunista hatalomátvételt elősegítő szovjet hadvezér nevét tudomásunk szerint már csak egyetlen közterület viseli: a Vorosilov tér Tarnazsadányban. Remélhetőleg nem sokáig!

A munka tovább folytatódik

A februári akció hatására jelenleg több mint száz törvényességi felügyeleti eljárás van folyamatban önkényuralmi utcanevek miatt. A határozott fellépés továbbra is indokolt, hiszen még mindig olyan elnevezések díszelegnek az útjelző táblákon, mint Dimitrov utca, Felszabadulás tér, Kun Béla út, Marx utca, Partizán utca, Szamuely Tibor utca vagy Vörös Hadsereg út.

A Patrióták tovább küzdenek a kommunista utcanevek eltörléséért. Az a célunk, hogy a nemzetre rontó tömeggyilkosok, hazaárulók, kollaboránsok nevei a közterekről a történelemkönyvek lapjaira kerüljenek.

(...)

 

37 megtekintés
legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page