top of page

Sajtótájékoztató a Magyarok XI. Világkongresszusáról – Megalakult az MVSZ Pozsonyi Szervezete
Videó: Sajtótájékoztató a Magyarok XI. Világkongresszusáról

Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke november 22-én bemutatta a Magyarok XI. Világkongresszusának szóvivőjét dr. Laky-Takács Péter Attila személyében.Elhangzott, hogy ezután kéthetente, mindig szerdán, 11 órai kezdettel kerül sor a jövő évben esedékes Világkongresszus sajtótájékoztatójára. Ezeken majd bemutatják az egyes konferenciák elnökeit.

Patrubány Miklós ismertette a Világkongresszus teljesen egyedi szerepét, ti. az egyetemes magyar nemzet képviseletét, és vázolta az ezer küldött alsóházi- és felsőházi elvű állításának módszertanát.

A sajtótájékoztató felvétele itt tekinthető meg:

A Magyarok XI. Világkongresszusára 2024. augusztusában, Nagyboldogasszony napja és Szent István napja között kerül sor Budapesten és Ópusztaszeren.
Címe: Szkítákkal a Sötétség ellen
Alcíme: Egy új, más világot akarunk: WHO-, COVID-, 5G-, CHEMTRAIL-menteset, adósságelengedést, újra osztást, kamatmentességetMegalakult a Magyarok Világszövetségének Pozsonyi Szervezete

Kilenc hónapos előkészület után 2023. november 23-án Pozsonyban megalakult az MVSZ Pozsony és környékén élő tagjait tömörítő szervezete. Az alakuló ülésen jelen volt a Magyarok Világszövetsége elnöke, Patrubány Miklós, valamint a Kárpát-medence Térség elnöke, v. Oláh István. Elkísérte őket dr. Laky-Takács Péter, a Magyarok XI. Világkongresszusának szóvivője.


A közgyűlés, amely Turján Melinda személyében elnököt választott, egy igen jelentős nyilatkozatot fogadott el, amelyet mellékletével együtt közzéteszünk. Kívánunk a nagy tervekkel induló szervezetünknek sok sikert!

Szólunk Hozzátok


„Ha ti, hunjaim, tudtok élni tehetségetekkel, bölcsesség dolgában Európa egyetlen népénél sem lesztek hátrább…” Johannes Amos Comenius szül. Szeges


Örömmel tudatjuk mindazokkal, akiket érint és azokkal is, akiket érdekel, hogy megalakultunk. Vagyis a mai napon megalakítottuk a Magyarok Világszövetségének Pozsonyi Szervezetét, amely magába foglalja a világ legnagyobb és egyedi rendeltetésű magyar civil szervezetének pozsonyi és Pozsony környéki tagjait. Közgyűlésünk egy öttagú elnökséget választott Lukovics Tamás, Mihajlovics József, Dr. Nagy Richárd, Turján Melinda és Radványi Viola személyében. Elnökké Turján Melindát, alelnökökké pedig Lukovics Tamást, Mihajlovics Józsefet és Dr. Nagy Richárdot választottuk. Világméretű, több mint ötven országban jelen lévő anyaszervezetünkkel összhangban valljuk a magyarság legfőbb értékeit, amelyek az igazság, a tisztesség és a méltányosság, valamint a szeretet, a szolidaritás és az életigenlés, amelyek nélkül a magyarság és az emberiség jövője el nem képzelhető. A magyarság egykori koronázó városában történt megalakulásunk ezért több mint szimbólum értékű. Tevékenységünket az MVSZ Fuksz Sándor vezette Felvidéki Országos Tanácsa keretében fejtjük ki. Elsődleges feladatunknak tekintjük megteremteni a felvidéki magyarság számára azt a szellemi műhelyt, azt a közeget, amelyben kimunkálható a felvidéki magyarság hosszútávú fennmaradásának és gyarapodásának stratégiája. Ez az a feladat, amelyet a felvidéki magyarság legnagyobb civil szervezete lett volna hivatott ellátni, és amellyel mindmáig adós maradt. Azon leszünk, hogy mihamarabb megszülessen egy olyan európai kisebbség-, pontosabban közösségvédelmi keretegyezmény, amely lefedi felvidéki magyar életünk minden létformáját, és elősegíti annak szlovákiai megvalósulását. Megkerülhetetlennek tartjuk annak kimondását, hogy a benesi dekrétumok fölött eljárt az idő. Elengedhetetlennek tartjuk a benesi dekrétumok hatályon kívül helyezését. Mindaddig, amíg azok hatályban maradnak mérgezni fogják magyarok és szlovákok viszonyát. Ténykedésünkkel a magyar-szlovák történelmi megbékélést is kívánjuk szolgálni, a történelmi tények igazságának talaján állva. A jeles történésszel, Jan Palackyval és Rudolf Kucserával egyetértve valljuk, hogy a Szent Korona Országa vagyis a történeti magyar alkotmány a világ egyik legtökéletesebb alkotmánya, amelyet minden országban tanítani kellene, és minél több országban alkalmazni lehetne. Szlovák polgártársainkhoz szólva emlékezetbe idézzük a lánglelkű szlovák hazafi, Andrej Hlinka 1925-ben elhangzott szavait: „Mindannyiunk lelkében lobogjon a magyar haza emléke, mert ezer esztendős magyar uralom alatt nem szenvedtünk annyit, mint a cseh uralom hat éve alatt.” Arra hívjuk a felvidéki magyar nemzeti közösség minden tagját és minden szervezetét, hogy készülődjünk a Magyarok XI. Világkongresszusára, amelyet 2024. augusztusában, Nagyboldogasszony napja és Szent István napja között rendeznek meg Budapesten és Ópusztaszeren. Címe: Szkítákkal a Sötétség ellen. Alcíme: Egy új, más világot akarunk: WHO-, COVID-, 5G- és Chemtrail-menteset, adósságelengedést, újra osztást és kamatmentességet. Pozsony, 2023. november 23-án A Magyarok Világszövetsége Pozsonyi Szervezetének alakuló közgyűlése

MELLÉKLET

A közbéke érdekében A Magyarok Világszövetségének Botos László által kezdeményezett felhívása Az 1920. június 4-én a trianoni békeparanccsal megcsonkított Hazánk jövője kétséges, és bírhatatlan népünk állapota. Közel egy évszázada tart a magyar nemzet szétdaraboltatása anélkül, hogy ennek hatásos ellenszerét a magyarság akár eszmei szinten is felmutatta volna. Viszont a Magyarok VIII. Világkongresszusa és az általa elfogadott új magyar nemzetmeghatározás már címében is megteremti az eszmei alapot a trianoni (1920) és párizsi (1947) békeparancsok elleni fellépéshez: Jövő a Szent Korona jegyében. „A magyar nemzet legkiemelkedőbb hozzájárulása az egyetemes emberiség felemelkedéséhez annak az államrendnek a kialakításában testesül meg, amely egyedülálló mértékben helyezi középpontba az ott élő emberek nemére, fajára, nemzetiségére és vallására való különbségtétel nélkül az emberi méltóságot. Ezt az államot eleink a Szent Korona tanra alapozták, és a Szent Korona országának nevezzük” – hirdeti a 2012-ben elfogadott új nemzetmeghatározás. A trianoni békeparancs 93. évfordulóján a világ magyarsága és minden jó szándékú ember rendelkezésére bocsátjuk azt az eszközt, amely minden eddiginél hatásosabban, két kiemelkedő cseh értelmiséginek a Magyarok Világkongresszusának értékelésével egybecsengő érveivel támasztja alá a magyar nemzet igazságát, Trianon tarhatatlanságát. Íme: Rudolf Kučera, cseh politológus, 2008-ban kiadott: Közép-Európa története egy cseh politológus szemével c. könyvében egy elismert cseh történész, František Palacký érvelését idézi (70-71 o.) František Palacký Az osztrák állameszme című dolgozatában így értékelte a magyar alkotmányt: „A magyar országos intézmények magva magában véve oly egészséges és áldásos, hogy véleményem szerint érdemes volna más országokban is alkalmazni; megvan benne az igazi országos autonómia eleven csírája, amely nélkül a polgári és politikai szabadság sehol sokáig és tartósan meg nem maradhat; jelen van benne a reform és a határtalan tökéletesíthetőség elve is, amely nélkül minden emberi intézménynek pusztulnia és elpusztulnia kell. Ebből lehet megérteni és magyarázni a hungarusoknak (nem csupán a magyaroknak) a maguk ősi alkotmánya iránti közös szeretetét s a rendkívüli energiát, amelyet annak fenntartására és védelmére fordítanak; a hungarusnak bürokrácia alatt élnie és boldogulnia nem lehet...”34 Milyen volt hát ez az alkotmány, és mi volt a történelmi jelentősége? Először is állapítsuk meg, hogy a hungarusok ezeréves alkotmányos folytonosságukhoz való ragaszkodása alkotta a történelmi magyar állam létalapját. Ennek az alkotmánynak a fő előnye a hatalommegosztás volt az uralkodó és a rendek közt, miközben a tulajdonképpeni „demokratikusság” a széles körű decentralizáción, az autonóm országos intézményeken nyugodott. Első helyen említsük meg az országgyűlést, amely minden királyi javaslatot megvitatott, és saját kebeléből választotta a nádort (palatínust), a király helyettesét, s az a Helytartótanács segítségével végrehajtotta a király és a rendek által közösen elfogadott terveket. A decentralizált országos hatalom voltaképpeni alapjai a vármegyék voltak, a királyság egyes területein illetékes közigazgatási egységek, melyeknek élén a comes (főispán), az alispán és a többnyire alulról választott helybeli tisztviselők álltak. Minden vármegye két követet küldött az országgyűlésbe. A vármegyegyűlések, melyeken részt vett az egész szabad lakosság, választották a vármegye ügyeit intéző tisztikart. „Az országgyűlésen elfogadott és a király által szentesített törvényeket ki kellett hirdetni a vármegyegyűlésen, hogy aztán a vármegyei hatóságok végrehajtsák azokat. A legmagasabb állami szervek intézkedéseit szintén ki kellett hirdetni a vármegyei hivatalok útján, és a vármegyegyűlésnek jogában állt, hogy az olyan rendeletek ellen, amelyeket sérelmesnek tartottak, »tiltakozásokat« nyújtsanak be, és végrehajtásukat a tiltakozások elintézéséig leállítsák. Ha valamilyen népszerűtlen rendeletről volt szó, az egyes megyék közölték egymással tiltakozásuk tartalmát; ez volt az az eszköz, mellyel a történelmi Magyarországon tömegesen fel lehetett lépni a nem tetsző rendeletek ellen, ezek végrehajtását a megyék ellenállása akár meg is akadályozhatta. Ez a széles körű vármegyei önkormányzat volt az a legyőzhetetlen pajzs, amellyel a magyarok megvédték állami önállóságukat, és amellyel győztek az uralkodók egységesítő törekvéseivel szemben.”35 A magyarok harca a magyar alkotmányért hosszú és véres volt, mint minden harc, amelyet a politikai szabadságért vívnak. Ez a harc a közép-európai történelem legfényesebb lapjaira tartozik, s a jövőben minden Közép-Európa történetével foglalkozó tankönyv részének kellene lennie. Az emberi és polgári jogokért folytatott mai küzdelmünk számára ez olyan hagyományt jelent, amit vállalni kellene, a közép-európai nemzetállamok megalakulásának megalapozatlan dicsőítése helyett. A nemzetállamok ugyan ideiglenesen megvalósítottak számos nemzeti törekvést, meghozták némely nemzetnek a nemzeti szabadságot, másoktól viszont elvették azt, s ami a legfontosabb, nem biztosították tartósan a politikai szabadságot, sem a békét nem hozták meg Közép-Európában. Kell-e František Palacký és Rudolf Kucera érvelésénél fényesebb bizonyíték arra, hogy a magyar nemzet által megteremtett Szent Korona országa nem nyomta el a kisebbségben élő népeket? Aligha. Jogos és elvárható tehát az új magyar nemzetmeghatározás követelése: Annak a nagyvonalú állami berendezkedésnek fejében, amely évszázadokon keresztül lehetővé tette, hogy a Szent Korona országában a későbbi trianoni utódállamok államalapító nemzetei fejlődhessenek, elvárjuk, hogy e nemzetek rögzítsék alkotmányukban azt a tényt, hogy az uralmuk alá politikai kényszerrel sodort magyar nemzeti közösségek továbbra is, és megváltoztathatatlanul a magyar nemzet részei.” Elfogadta az MVSZ Elnöksége 2013. február 17-én, Budapesten Kihirdetve 2013. június 4-én, Versailles-ban, a trianoni békeparancs helyszínén

Lukovics Tamás, dr. Nagy Richárd, Turján Melinda, Radványi Viola és Mihajlovics József – az elnökség tagjai

Az MVSZ Pozsonyi Szervezetének alakuló nyilatkozata – szlovákul


Amint azt előző közleményünkben jeleztük, félreértések és szándékos ferdítések elkerülése végett szlovák nyelven is közzétesszük az MVSZ Pozsonyi Szervezetének alakuló nyilatkozatát, annak mellékletével együtt.


Hovoríme k Vám

„Ak vy, moji huni, viete žiť s vašim talentom, v múdrych

veciach nebudete zaostávať za ostatnými národmi Európy…”

Johannes Amos Comenius rodený Szeges

S radosťou oznamujeme všetkým, ktorých sa to týka a tých, ktorých to zaujíma, že sme vznikli. To znamená, že dnes sme založili Bratislavskú organizáciu Svetového Zväzu Maďarov, ktorá združuje členov Bratislavy a jej okolia tejto najväčšej a najjedinečnejšej maďarskej civilnej organizácie na svete.

Naše valné zhromaždenie zvolilo päťčlenné predsedníctvo v zložení Lukovics Tamás, Mihajlovics József, Dr. Nagy Richárd, Turján Melinda a Radványi Viola. Za predsedníčku sme zvolili Turján Melindu a za podpredsedov Lukovics Tamása, Mihajlovics Józsefa a Dr. Nagy Richárda.

V súlade s našou celosvetovou materskou organizáciou, ktorá je svetového významu a pôsobí vo viac ako päťdesiatich krajinách, vyznávame najvyššie hodnoty maďarského národa, ktorými je pravda, čestnosť a spravodlivosť, ako aj lásku, solidaritu a podporu života, bez ktorých je budúcnosť maďarského národa a ľudstva nepredstaviteľná. Naše založenie v bývalom korunovačnom meste Maďarov je preto viac než symbolické.

Naše aktivity sa realizujú v rámci Svetového Zväzu Maďarov- Celoštátnej rady na území Slovenska, ktorú vedie Fuksz Sándor.

Za svoju prvoradú úlohu považujeme vytvorenie duchovnej dielne pre maďarskú komunitu na Slovensku, prostredia, v ktorom sa môže vypracovať stratégia dlhodobého prežitia a prosperity maďarskej komunity na Slovensku. Túto úlohu mala plniť najväčšia civilná organizácia maďarskej komunity na Slovensku, za ktorú doteraz ostala dlžná. Budeme sa usilovať o to, aby sa čo najskôr zrodil taký európsky rámcový dohovor na ochranu menšín, presnejšie na ochranu komunity, ktorý bude pokrývať všetky aspekty života našich Maďarov na území Slovenska a dopomôže k jeho realizácii.

Považujeme za nevyhnutné, aby sa povedalo, že nad Benešovými dekrétmi prešla doba. Je nutné zrušiť Benešové dekréty. Pokiaľ zostanú v platnosti, budú ničiť vzťahy medzi Maďarmi a Slovákmi.

Naším účinkovaním chceme slúžiť aj historickému maďarsko- slovenskému zmiereniu, založenému na pravdivých historických faktoch. Súhlasíme s významnými historikmi Jánom Palackým a Rudolfom Kučerom, že Krajina Svätej koruny, čiže historická maďarská ústava, je jednou z najdokonalejších ústav na svete, o ktorej by sa malo učiť v každej krajine a mala by sa uplatňovať v čo najväčšom počte krajín.

Prihovárajúc sa našim slovenským spoluobčanom pripomíname slová ohnivo oduševneného slovenského vlastenca Andreja Hlinku z roku 1925: "Nech v duši nás všetkých horí spomienka na maďarskú vlasť, lebo pod tisícročnou maďarskou nadvládou sme netrpeli toľko ako pod šesťročnou českou nadvládou."

Pozývame všetkých členov maďarskej národnej komunity na území Slovenska a všetky organizácie, aby sa pripravili na XI. Svetový Kongres Maďarov, ktorý sa bude konať v auguste 2024 medzi sviatkom Nanebovzatia Panny Márie a Dňom svätého Štefana v Budapešti a v Ópusztaszeri. Jeho názov: Skýti proti temnote. Podnázov: Chceme nový iný svet: WHO-, COVID-, 5G- a bez Chemtrailu, odpustenie dlžoby, znovurozdelenie a bezúrokový život.

Bratislava, 23. november 2023

Ustanovujúce valné zhromaždenie

Bratislavskej organizácie Svetového Zväzu Maďarov

V záujme všeobecného mieru

Výzva Svetového zväzu Maďarov iniciovaná Lászlom Botosom


Budúcnosť našej vlasti, zmrzačenej trianonským mierovým diktátom zo 4. júna 1920, je pochybná, a pritom aj stav nášho národa je neudržateľný. Už skoro sto rokov trvá rozdelenie maďarského národa, bez toho, aby bola proti tomu najdená protilátka aspoň na teoretickej úrovni. VIII. Svetový kongres Maďarov a ním prijatá nová definicia maďarského národa už vo svojom názve vytvára ideový základ vystúpenia proti trianonskému a parížskemu diktátu: Budúcnosť v znamení Svätej koruny.

Nová definícia maďarského národa, prijatá v roku 2012 konštatuje: „Najvýznamnejší príspevok maďarského národa k rozvoju univerzálnej ľudskej spoločnosti je stelestnený vo vytvorení takého štátneho usporiadania, ktoré jedinečným spôsobom umiestňuje do svojho stredobodu ľudskú dôstojnosť - bez ohľadu na pohlavie, rasu, národnosť a náboženstvo. Tento štát založili naši predkovia na základoch učenia o Svätej korune.”

Pri príležitosti 93. výročia trianonského mierového diktátu poskytujeme Maďarom na celom svete a všetkým ľuďom dobrej vôle prostriedok, ktorý podporuje pravdu maďarského národa a neudržiateľnosť Trianonu účinnejšie ako všetky predchádzajúce, a to pomocou argumentov Svetového kongresu Maďarov a rovnako s hodnotením dvoch vynikajúcich českých intelektuálov.

Český politológ, Rudolf Kučera, vo svojej knihe Kapitoly z dejin střední Evropy uvádza a komentuje argumentáciu uznávaného českého historika Františka Palackého (strana 56-57):

„František Palacký v článku Idea rakúskeho štátu hodnotil maďarskú ústavu nasledovne: „ Jádro uhorských štátnych inštitucii je samo v sebe je tak zdravé a vydarené, že by podľa môjho názoru zaslúžilo by nasledovanie aj v iných štátoch; je v ňom živé jádro pravej krajinskej autonomie bez ktorej občianská a politická sloboda dlho nikde stáť ani trvať nemože; je v ňom možnosť reformy a nekonečnej zdokonalitelnosti, bez ktorej všetké ludské inštitucie zhynuť a zahynuť musia. Z toho sa dá pochopiť a vysvetliť všeobecnú lásku Uhrov (nielen Maďarov) k svojej constitutio avitica a neobyčajná energia k jejímu zachovaniu a chráneniu; Uhri pod byrokraciou žiť nemôžu...“ (Palacký, František: Úvahy a projevy, Melantrich, Praha, 1977, str. 376)

Aká bola táto ústava a aký bol jej historický význam? Najprv uveďme, že ľpenie Uhrov na vlastnej ústavnej kontinuite, kontinuite tisícročnej, tvorí základ existencie uhorského štátu. Hlavnou prednosťou tejto ústavy bola deľba moci medzi panovníkom a šľachtou, pričom vlastná „demokratičnosť“ spočíva v rozsiahlej decentralizácii, v existencii autonomných krajinských inštitúcií. Na prvom mieste spomíname krajinský snem, ktorý diskutoval o všetkých kráľovských propozíciach, a volil zo svojich radov palatína, zástupcu kráľa a ten za pomoci konsília locumentenentiale vykonával úlohy, dohodnuté medzi kráľom a šľachtou. Jeho zástupca, krajinský sudca, predsedal kráľovskému apelačnému súdu, známemu ako tabula septemviralis. Vlastným základom decentralizovanej štátnej moci boli tzv. komitáty, správne jednotky kráľovstva, v ktorých na čele stáli hlavní župani a vicežupani a prevážne zdola zvolení úradníci. Každá župa mala dvoch zástupcov v krajinskom sneme. Na župných snemoch sa zúčastnili slobodní obyvatelia a volili úradnícky aparát, spravujúci župné záležitosti.

„Na krajinskom sneme prijaté a kráľom schválené zákony museli byť na župných snemoch oznamované, aby potom boli župnými úradmi vykonané. Opatrenia najvyšších štátnych orgánov tiež museli byť oznamované prostredníctvom župných úradov a župné snemy mali právo, aby proti nariadeniam, ktoré by pokladali za „gravanimálne“ podávali „representace“ (protesty) a zastavovali vykonanie až do vybavenia týchto protestov. Keď išlo o nepopulárne nariadenie, oznamovali si župy navzájom obsah protestu; v tom spočíval prostriedok, že v Uhorsku sa mohlo vystupovať hromadne proti neobľúbeným nariadeniam, ktorých vykonanie mohlo byť odporom žúp prekážené.

Táto rozsiahla župná samospráva bola nezdolným štítom, ktorým Uhri uhájili svoju štátnu samostatnosť a ktorou zvíťazili proti zjednocovacím snahám panovníkov.“ (Palacký, František: Česká politika, diel druhý, časť prvá, Praha. 1907, str. 159).

Boj Uhrov za uhorskú ústavu bol však veľmi dlhý a krvavý, ako každý boj za politickú slobodu. Tento boj tvorí jednu z najvýraznejších etáp stredoeurópskych dejín a mal by byť v budúcnosti súčasťou každej učebnice histórie strednej Európy. Tu má tradíciu náš súčasný zápas za ľudské a občianské práva a k tejto tradicii by sa malo hlásiť, namiesto toho, aby sa nereflektovane oslavoval vznik národných štátov v strednej Európe. Národné štáty síce dočasne uskutočnili mnoho národných inšpirácií, priniesli národnú slobodu niektorým národom, iným ju však zase vzali, a čo je najdôležitejšie, politickú slobodu trvalo nezabezpečili a mier (...) do strednej Európy nepriniesli.“

Potrebujeme jasnejšie argumenty a dôkazy od tých, ktoré uvádzajú František Palacký a Rudolf Kučera, že maďarským národom vytvorený štát Svätej koruny neutlačoval v menšine žijúce národy?

Sotva. Požiadavka, uvedená v novej definícii maďarského národa, ktorej splnenie očakávame, je teda oprávnená:

„Odvolávajúc sa na veľkorysé štátne zriadenie, ktoré po storočia umožňovalo, aby sa národy, žijúce v krajine Svätej koruny, a ktoré sa neskôr po Trianone stali zakladateľmi nástupnických štátov, rozvíjali. Na odplatu očakávame, aby tieto národy prijali do svojich ústav nasledujúcu stať: maďarské spoločenstvá, ktoré boli pod ich vládu násilím prinútené, sú aj naďalej a nezmeniteľne časťou maďarského národa.“

Prijalo predsedníctvo Svetového zväzu Maďarov 17. februára 2013 v Budapešti.

Vyhlásené vo Versailles, na mieste trianonského mierového diktátu 4. júna 2013

------------------------------------------------------------------------------------

Kövessen minket honlapunkon – www.mvsz.info – és

a Magyarok Világszövetsége Fb-oldalon is.


MVSZ Sajtószolgálat


120 megtekintés

Comments


legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page