top of page

HUNGÁRIA: A SZÍV NEMESEI (Hosszú Zoltán emelkedett elmélkedése)

Amikor a Getszemani-kertben az elfogói éjszaka eljönnek Jézusért, Ő kinyilatkoztatja Vanságát.

‒ Kit kerestek?

‒ A názáreti Jézust ‒ válaszolják.

‒ Én vagyok! ‒ szól, és mindnyájan a földre esnek. Ő vezeti az eseményeket, hisz Ő kérdez. Ezt az eseményt az evangéliumokban egyedül a Szív tanítvány, János jegyzi.


Amikor mi, emberek azt mondjuk, hogy „Én vagyok”, van úgy, hogy ösztönösen a szívünkre tesszük a kezünket. Igen, hisz e helyen találjuk valódi önmagunk, a bennünk lévő Élet és Fény magvát, amit Léleknek hívunk. Ez valódi Énünk. Ez az élő, Isteni Nap Énünk indította el szívünk első dobbanását és dobogtatja ebben a pillanatban is. Nem más Ő, mint a bennünk élő Isten. Amikor Jézus kinyilatkoztatta Vanságát, isteni származásának és hatalmának teljes tudatában tette ezt. Az isteni tudatosság ez igazság „bombájától", az Őt elfogni jövők a földre estek. Mivel mi még nem élünk úgy a lélekben és az igazságban, ahogy Ő, ezt még nem tudjuk megtenni, de ez nem marad mindig így, ezért csak idő kérdése és meg fogjuk tenni.

 

Hogy letisztultabban lássuk az összképet, ezért az alábbiakban részint arra az Őssejtésre hagyatkozom, amelynek a Józan Ész mellett végül is mindnyájan a birtokában vagyunk.


Hungária szavunk ősnyelvünk két szava, a Hung és az aria, amelyet a szanszkrit nyelv megőrzött. Meglátásom, hogy a Hung szónak több jelentése van. Jelentheti a középet, a magot, a tengelyt, de leginkább jelenti a hont, a szívet. Itt nyilván nem a hús szívre gondolok hanem, mint mondtam, arra, ami ezt a szívet elindította és most is dobogtatja.


Ahogy a Nap kiárad és Sug-ár-nak nevezzük, úgy nevezték a Szív kiáradását őseink Hung-ár-nak. Árpád fejedelem magyarsága ismerte és használta a hung szót, hisz Ungvár eredeti nevén Hungvár volt, ami ebben az esetben inkább középpontot, otthont jelent. Mert a hun szavunk nem más, mint a hon ó változata.

 

Az „ária” szanszkritul nemest, keltául szabadot jelent. Ha megnézzük az ár, áradás, szabad és nemes szavainkat, egyértelmű, hogy e szavak szellemi közösségben vannak. Ha az árt a vízre vonatkoztatjuk akkor gondolhatunk az áradásra, amely szabadon hömpölyög.  Ha a hangra, a kiáradó hang mint az ária (opera) szabadon árad. Az az ember, aki hű isteni magvához, az a köz-ép-pontjából, szívéből (hung) szabadon árasztja a jót. Az ilyen embert nem gátolja a félelem, belülről szabad, ezért ő ad és így nemes szívű.


Így a Hungária szavunk szó szerint a Szív áradását, vagy áradó középpontot, magot (fény- és szeretet-mag), szabad fordításban szabad, nemes szívet jelent. Ha magunkra mint nemzetre vonatkoztatjuk, akkor a Hungária áradó, szabad, nemes szívű népet jelent.


Nimród  által e népnek adatott az égből leszálló Királyság. Ezt az Őskirályságot mi magyarok az egyetlen beavató korona, a Szent Korona által újból fel fogjuk támasztani. Mert egyetlen Szent Korona adatott a világnak, és ezt mi magyarok kaptuk. Ez felelősség.


Amikor a Végtelen Értelem szeretetből szavakba öntötte önmagát, megszületett a mag-nyelv. Ez az Ősnyelv, a mag-nyelv, isteni ihlettel, természetes módon keletkezett. E nyelv a bábeli torony építésénél szétesett. Ahogy e széttöredezett nyelvek időben és térben távolodtak a forrástól, úgy mutálódtak és torzultak. De az ősnyelv nem tűnt el, hanem őrzése egy népre lett bízva. Ránk, magyarokra. Így maradt meg a Mag népének a mag nyelve.


Míg a Mag-nyelv őrzi a Forrást, a paradicsomi Egység Tudatot, hisz nemek nélküli nyelv, addig az ebből az egységből kiesett, eltávolodott, töredezett nyelveket már magyarázni kell. A magyar nyelvvel lehet megmagyarázni, vagyis eredeti, ősi értelmét visszaadni. Meglátásom, hogy e forrás térben is meghatározható.

Mert jelen esetben mi is a Forrás? Az Élet, a Civilizáció bölcsője.


Erő, eredet, eredély, Erdély. Meggyőződésem, hogy az Erdély szavunk az eredélyből származik, ami az eredő, eredet szóra vezethető vissza. Ha bízunk nyelvünk útmutatásában, akkor el tudjuk fogadni, hogy az Édenkert mellett, amely területileg a Kaukázusban lévő Örmény Felföldel azonosítható, a Kárpátok ölelésében lévő terület, ezen belül Erdély az özönvíz utáni emberiség ősi, paradicsomi otthona, az Élet Kultúrájának a bölcsője. E két területen született meg az a spirituális magas kultúra, melynek a nyelve az az ősnyelv, amelynek az egyenes ági leszármazottja a magyar nyelv.


Állításomra bizonyítékok vannak. Egyik a korunkban élő Révész Péter régész megfejtése, aki a krétai minószi kultúrához tartozó phaisztoszi agyagkorong hieroglif ábráit magyarul értelmezhetővé tette. E korong írása valójában egy ima a Nap képében megjelenő Istenanyához. Ugyancsak ő mondja, hogy e kultúra egy, a Duna mentéről elvándorolt nép által jött létre, és ezt genetikailag bizonyítja.


Az olasz Michelangelo Nadeo  professzor, egy etruszk korsón lévő írást a székely-magyar rovásírást alkalmazva, magyarul értelmezte.


Rác Lehel, a Mannarax megalkotója pár évet a Fülöp-szigeteki Sumba szigeten élt, ahol elmondása szerint az ott lakó népnek csodaszarvas-mondájuk van, és ahol magyar helység- és földrajzi neveket talált, pl. egy Csiszoló nevű települést, ahol a helybeliek mindmáig köveket csiszolnak.


Fontos itt megemlíteni a Tamana könyvet, melyben az írók, Dr. Paposi-Jobb Andor és Dr. Vámos-Tóth Bátor a Föld különböző földrajzi pontjain lévő helységek, folyók, hegyek neveit gyűjtötte össze, amelyek magyarul érthetők.


Dr. Vámos-Tóth Bátor ezt mondja:


„Valamikor léteznie kellett egy, az egész Földet átfogó, magas szintű egyetemes műveltségnek, mely a közbeeső természeti csapásokat túlélve, azonos nyelvet, minta rendszert, egyező párhuzamos eljárást alkalmazott a nevek, díszjelek, építészet, dallamok tekintetében (...) ennek az Ősi műveltségnek az öt földrész 190 országában-táján fennmaradt 7600 név-szerkezete mind ott van a Kárpát-medencei földrajzi nevekben és 60%-ban a magyar családnevekben is ‒ ami egyedülálló az egész világon.”


Mint láttuk, számuk több mint hétezerre tehető, egyik példa, a kanadai Ottawa város, amely az öt tó, vagyis Öt tava mellett fekszik.


Innen, az Eredély-Erdély Őskirályságából, a Nap honból (a Pan a Nap tükröződése, ezért Pannonia=Naphonja) őseink szellemi magas kultúrájuk továbbadási szándékával, folyamatos, időközönként nagyobb kirajzások történtek. Bár az utóbbi évszázadok elfelejtették velünk, de a Mag népének a történelem hajnala óta ez az isteni küldetése, Hungárokként, szabadon, nemes szívvel adni át a tudást, a jót, az igazságot. Mint az emberiség tanítói nem gyarmatokat, hanem lelki, szellemi kultúrát átadó telephelyeket (kolóniákat) hoztunk létre, ahol fizikai találmányokat is átadtunk az ott élőknek. Az ember életét megkönnyítő találmányok sokasága a magyar emberek szívéből és elméjéből áradt a világba. Bár nem tudatosan, de az utóbbi századokban is ezt tettük. Ezért e feladat nem a múlté.


Mint az isteni magot őrző népnek, a Szív népének most is ez a feladatunk. Mert erre képesek vagyunk. Mert mi vagyunk képesek erre.


A Jóisten áldásával.


Hosszú Zoltán


AZ EGY KÉPE

Vagyunk Hunok,

áradó szívű magyarok,

tisztünk példával az Égre mutatni,

hogy lássanak, kik vakok.

Sokszor sebzetten,

magunkra maradva járjuk ez utat,

de egy hang vezetve

mindig előre mutat.

Nincs helye a földön

annak, aki a Tűzbe lépett,

egy vágya maradt,

továbbadni a Képet. ‒

Mert kevés a képes

és sok a képtelen ‒

hogy éljen a Föld

s az ember legyen Végtelen.

Jönnek képmutatók

báránybőrbe bújva,

de szívük farkas,

útjuk vezet vadonba.

Ember, tudd, nincs más út,

bárhogy is akarod

a képmutatás nélküli szeretet

neked megadatott.

Kell, hogy mindenki hordozza

az Egynek képét.

Szabad lesz az,

ki Neki adja éltét.

Igen, szabad marad e föld,

ha együtt adjuk az Égit,

mert Képesek vagyunk,

hisz bennünk az Ő Képe fénylik.

186 megtekintés

Comments


legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK