top of page

Izrael és Palesztina – Jákin és Boáz oszlopai (Kapuváry Máté tanulmánya) 1. rész
Az elmúlt napok történései mindenkit sokkoltak. Egy olyan esemény kezdődött Izraelben, melyben már most számtalan ártatlan ember halt meg, és még nem látjuk a végét. A konfliktust sok hozzáértő elemezte a geopolitika oldaláról, így én inkább egy másik megközelítéssel élnék. Egy tágabb áttekintést szeretnék nyújtani a most kiéleződő konfliktushoz, amely könnyen lehet, hogy korunk legnagyobb megpróbáltatásává növi ki magát. Az első részben az ellentétpárok létrehozásával foglalkozom, a következő rész pedig arról fog szólni, hogyan látom ezt az új veszélyt, milyennek találom a világ és a magyarság hozzáállását, a sajtó tálalását.


Ügynökhálózatok

Élt a XIX. században egy személy – bizonyos Albert Pike –, aki a világ egyik legnagyobb okkultistája volt, egyben a skót rítusú szabadkőművesség 33. fokozatú nagymestere, valamint a Palladian rítusú illuminátus rend alapítója. A háttérhatalom és hálózataik mindig ellentétpárok mentén igyekeztek megosztani a világot. A tézist és az antitézist is legyártották, hogy uralják a szintézist. E megosztottságok mentén robbantották ki az előző két világháborút, melyek visszaigazolják a korábban dokumentált Pike-i terveket. Ami majd számunkra érdekes lehet, hogy a harmadik világháborút is egy megosztottság révén igyekeznek kieszközölni.


Míg a baloldali ideológiák elméleti kidolgozását inkább a kabbalista ügynökök vitték véghez, azon belül is főleg a szabbaténus irányzathoz tartozók (Sabbatai Zevi követői), illetve annak egyik ágának utódai, a frankisták (Jakob Frank követői), addig a szélsőjobboldali ideológiák kidolgozását és elindítását maga Albert Pike végezte. Ebben segítségére volt a nyíltan Luciferiánus Helena Blavatsky, aki a Teozófiai Társulatot alapította. Téziseket írtak az árja fajelméletről, és elméleteikbe elkezdték beemelni az indo-árja szimbólumokat.


Mindegyik tervezett világháborúnak célja volt, és a korábban legyártott ideológiák ütköztetésének része volt ezek kirobbantásában. Később Alice Bailey a teozófiát kiterjesztette a modern New Age mozgalommá. Férjével megalapították a Lucifer Publishing Company-t, melyet később Lucis Trust névre kereszteltek át (már ha a keresztelés esetünkben nem képzavar). Tagságába olyan jogi személyek tartoznak, mint a Rockefeller és a Carnegie Alapítványok, az ENSZ Társaság, a Greenpeace USA és az Amnesty International. A Lucis Trust-ot sokan az ENSZ anyaszervezetének tekintik. Pike közben néhány déli tiszttársa közreműködésével részt vett a Ku Klux Klan megalapításában.

Jelen konfliktus kapcsán szólni kell egy másik, előre gyártott, instant – gyors hatású – ellentétpárról, ez pedig a politikai cionizmus és a radikális iszlám. A szabbaténusoknak létrejött egy dönmeh nevű csoportja, mely beszivárgott az iszlám vallásba és a török birodalomba.


Muhammad bin Abd-al-Wahhab, a wahhabita-takfir iszlám irányzat megalapítója szövetkezett a hasonló eredetű Szaúd dinasztiával, így ők lettek a legfőbb mecénásai. A takfir nevet a többi iszlám irányzat aggatta rá, ez hitehagyottat jelent. A török dönmeh ugyanezt jelenti. Ők valóban ügynökként viselkedtek, kapcsolatot tartottak fönt a nyugati szabadkőművességgel.


A wahhabita Szaúd-Arábia a később megalakult Izrael állam legfőbb térségbeli szövetségesévé vált, ebben elmozdulás csak a legutóbbi időkben történt. Most pedig érdemes lesz rátérni jelen korunk eseményeire.


Pike a III. és egyben utolsó világháborút a politikai cionizmus és radikális iszlám ütköztetésével tervezte megvalósítani, mely után létrejöhet a zárókő a piramis tetején, az Új Világrend.


Akik foglalkoznak a háttérhatalom működésével, azok tudják, hogy hegeli dialektika mentén szokták elérni a céljaikat, ugyanis a társadalom leginkább ellentétpárok mentén fanatizálható, továbbá, aki uralja a tézist és az antitézist, az uralni fogja a szintézist. Ordo ad chao: káosz szüli a rendet. A címben szereplő Jákin és Boáz oszlopai voltak a Salamon Templom fő oszlopai a szabadkőműves legendáriumban, mely náluk a dualitást, a tézist és az antitézist jelképezi, illetve a jó és rossz tudását, miután az Édenben Éva luciferi megvilágosodásban részesült.


A keresztény-cionizmus terjedése


A politikai cionizmust nem úgy kell elképzelni, hogy ez magát csak Izrael államot jelenti, hanem ideológiai szövetségeseit is. Mit jelent ez? Tudva levő, hogy léteznek anticionista ortodox zsidók, akik – bibliai alapon – az ítélet következtében létrejött szétszóratás miatt nem fogadják el a szekuláris zsidó államot, míg létezik egy elképesztő módon kiterjedt keresztény-cionista irányvonal, mely először az Egyesült Államokat hódította meg az újprotestantizmus révén, népszerű tv-s prédikátorok közvetítésével. Ezt egy kiemelt példával lehetne szemléltetni, Cyrus Scofield személyében, és a Scofield Reference Bible, vagyis Scofield Magyarázatos Bibliáján keresztül. Scofield fiatal korában igen nagyvilági életet élt, majd egy cionista és szocialista kör karolta föl és finanszírozta. Ennek a körnek a tagja volt Jacob Schiff ügynök-bankár. Schiff fontos szerepet játszott a bolsevik forradalom megszervezésében és a FED létrehozásában is. Céljuk egy jelentős és kiterjedt cionista tábor létrehozása volt, melyet próféciák és eszkatológiai félremagyarázások révén kívánták elérni, és amely elkötelezettségének érzi a politikai cionizmus ügyének támogatását. Később számos televíziós sztár evangélista volt egyszersmind magasrangú szabadkőműves, többüknek sírhelyein szintén okkult szimbólumok jelennek meg.


A dominionizmus elmélete révén az amerikai jobboldal teljesen a karizmatikus megújulás újprotestáns vonalának lett alárendelve. Ez alól nem kivétel az amerikai nagykövetséget Jeruzsálembe helyezni igyekvő Trump és Ron DeSantis sem. Tulajdonképpen, ha bárki szembeszáll a woke-kal, vagy életpárti nyilatkozatot tesz, csak akkor kaphat felületet, ha elköteleződik ugyanannak a világerőnek egy másik ága mentén. Pedig Izrael állam megalakulását az egyik legjelentősebb háttérhatalmi család, a Rotschildok finanszírozták, akik szintén nem buzgó bibliai hitükről híresek. Így lett Izrael állam jelképe a Bibliától idegen, pogány és okkult Szaturnusz-szimbólum, a hexagram, ugyanis az korábban a Rotschild család cégére volt. Külön érdekessége, hogy tartalmazza a bibliai fenevad számát. (6 szög, 6 háromszög, 6 vonal, a szögek 60 fokosak, a Szaturnusz a 6. bolygó).


Eszkatológiai konfliktus

A keresztény eszkatológiában a harmadik zsidó templom jelentős szerepet tölt be, hiszen a Jelenések könyve szerint az Antikrisztus a zsidó templomban fogja imádatni magát. Azonban a modern Izrael állam megalakulásáig ez egy távoli, talán el sem jövő képként élt a kereszténységben. A templom felépítése elvileg tabu a zsidóság körében, hiszen van két magyarázatuk. Az egyik szerint az általuk várt messiás maga fogja felépíteni; másik elképzelés szerint: az égből fog alászállni. A gyakorlat azonban mást mutat, ugyanis egy leendő papi kör beiktatására, pár éve elkezdtek próbaáldozatot bemutatni. A tavalyi évben pedig megérkeztek a tökéletes vörös üszők Izraelbe. Erről azt érdemes tudni, hogy egy papi réteg beiktatásához a tökéletes vörös üszők feláldozása, elégetése, és a hamujában való megtisztulás szükséges. A templom felépítése szempontjából ez nagyon jelentős mozzanat, hiszen a vörös üszőkre olyan szigorú szabályok vonatkoznak, mely valószerűtlenné tette a kritériumoknak való megfelelést, így sokan csodaként értékelik létrejöttüket, és a megfelelő módon megvalósult Izraelbe szállításukat. A gondot az okozza, hogy a zsidó templom felépülése a Templom-hegyen akkor lenne lehetséges, ha az Al-Aqsa Mecset viszont eltűnne. Ez vörös posztó az iszlám szemében, és egyre nagyobb félelem is egyben. Ráadásul létezik egy iszlám eszkatológiai is, melyben Dadzsal egy antikrisztusi karakter.


A neoprotestáns egyházaknál ez nem jelent gondot, ők szinte sürgetik egy antikrisztusi világrendszer kiépülését, hiszen az egyben azt is jelenti, hogy utána visszatér Krisztus ítélkezni. Elképzelésük szerint, ők pedig a megpróbáltatásokból kimaradnak, melyhez kidolgozták az „elragadtatás” tanát.


Amit még érdemes megemlíteni, hogy szintén Amerikából kiindulva léteznek olyan kisebb gyülekezetek, melyek nem tartoznak az újhullámos protestantizmushoz. Magukat általában evangéliumi keresztényeknek nevezik. Nem szervezettek. Szintén sokat foglalkoznak eszkatológiával. Ők bírálják a karizmatikus megújulás mozgalmat, és szintén szokták elemezni az azt létrehozó hálózatot, inkább vallási megközelítéssel.


A következő részben azzal fogok foglalkozni, hogy építik föl a jövőbeni megütközést a sajtó segítségével, milyen hamiszászlós eljárásokat vetettek be a konfliktusban, illetve ismertetni fogom a saját véleményemet is.

2 253 megtekintés

Comments


legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK