top of page

Magyarok X. Világkongresszusa: A Szent Korona erejével: harc a COVID-fasizmus ellen
Magyarok X. Világkongresszusa

Ópusztaszer – Budapest, 2021. augusztus 15-20.

Záró-konferencia

Záró-nyilatkozat


A Szent Korona erejével: harc a COVID-fasizmus ellen!

A Magyarok X. Világkongresszusa az előző két Világkongresszussal egybecsengően megismétli és megerősíti, hogy Magyarország történeti alkotmányán, a Szent Korona Országán kívül nincs, és nem is létezhet életképes magyar nemzet. Ezért kiemelkedően legfontosabb nemzetstratégiai feladatnak tekinti Magyarország történeti alkotmánya jogfolytonosságának helyreállítását.

A Magyarok VIII. Világkongresszusának[1] meghatalmazása alapján néhai Rácz Sándor kísérletet tett ennek a gondolatnak a Magyar Állam vezetői felé való közvetítésére, ami fájó kudarccal végződött, a jogfolytonosság helyreállításáért folytatott harc első áldozatává téve Rácz Sándort. Nagyszerű életútja előtt hódolva, a Magyarok X. Világkongresszusa a Magyarok Világszövetségének örökös tiszteletbeli elnökei körébe emelte Rácz Sándort báró Perényi Zsigmond koronaőr, az MVSZ első elnöke, gróf Teleki Pál miniszterelnök, az MVSZ megalapításának kezdeményezője és gróf Wass Albert írófejedelem, kisebbségvédő harcos mellé.

Megállapítjuk, hogy az elmúlt kilenc évben ezen az úton jottányi haladás sem történt, sőt ellenkezőleg: az Alaptörvény, sorozatos változtatásaival együtt egyre távolodik ettől a céltól.

A történeti alkotmány jogfolytonossága helyreállításának útján felhívjuk a Magyar Államot, hogy első lépésként nyilvánítsa ünnepélyesen, törvény erejével a Boldogasszonyt[2] Magyarország örökös királynőjévé[3] ekként is megerősítve Szent István királynak halála előtt tett felajánlását, aki a Szűzanya oltalmába ajánlotta országát.

Kérjük a Magyar Katolikus Egyházat, hogy Natália nővérnek a Mindszenty József bíboros hercegprímás által is elfogadott látomásához igazodva haladéktalanul építsék meg, és szenteljék fel a Világ Győzelmes Királynőjének kápolnáját.

A történeti alkotmány jogfolytonossága helyreállításának útjára lépve ugyanakkor óva intünk attól, hogy bárki azon mesterkedjék, miként nyilváníthatnák ismét Magyarország királyává a Habsburgokat, hisz az Árpád nagyfejedelem magyarjainak ismételt államalapítása óta eltelt több mint 1100 esztendő alatt senki nagyobb népirtást nem végzett a magyar nemzet életében, mint a Habsburg-ház.

A Magyarok X. Világkongresszusa felhívja a Magyarok Világszövetségét, hogy dolgozza ki a jogfolytonosság helyreállítását elvégezni hivatott Alkotmányozó Nemzetgyűlés felállásának elvi és gyakorlati kereteit, az abban résztvevő alsóházi, valamint felsőházi elvű küldöttek ki-, illetve megválasztásának szabályait.

Amennyiben indokoltnak találja, hívjon életre külön jogi fórumot az állam jelenlegi alkotmányos állapota jogszerűségének vizsgálatára, és a jogfolytonosságra való visszatérés útjának kijelölésére.

A Magyarok VIII. Világkongresszusa által elfogadott Magyar Nemzet meghatározással egybecsengően megerősítjük: mi, magyarok az ősi szkíta nép utódainak tekintjük magunkat, akik őrizzük a szkíta nép nyelvét, kisebb mértékben kultúráját és hitvilágát. Saját nemzetünk és az egész emberiség alapvető érdekének tekintjük szittya eleink erkölcsének a halál civilizációja erkölcsével szembeni győzelemre juttatását mindannyiunk üdvére, az egyedül üdvözítő Jézus Urunk által megjelölt úton haladva. Az Ő Új Testamentuma nem más, mint a szkíták hagyatéka az emberiség számára[4], a tanítás, amely – Bolyai János Üdvtanát[5] továbbgondolva – győzelemre juttathatja a COVID-fasizmussal szemben a szeretet erkölcsi világrendjét.

A Magyarok IX. Világkongresszusa[6] határozatával egybehangzóan a Magyarok X. Világkongresszusa megerősíti: tarthatatlan az a törvény, amely Trianon napját, a magyar nemzet és a magyar állam elleni gyilkossági kísérlet napját a nemzeti összetartozás napjává hazudja. Annak érdekében, hogy az összetartozás valaha is azzá válhasson, a Magyarok X. Világkongresszusa, látva a magyar állam tétlenkedését, arra hívja a Magyarok Világszövetségét, hogy késedelem nélkül indítsa útjára azt az ügydöntő népszavazási kezdeményezést, amely a Btk. 333. §-ába, a nemzeti szocializmus és a kommunizmus bűnei, valamint népirtása tagadásának tilalma mellé beiktatja a trianoni népirtás tagadásának tilalmát is.

Üdvözöljük, hogy ülésünk idején megjelent a Magyarok Világszövetségének kiadásában világnyelvekre tervezett Trianon-könyv első, német nyelvű kötete[7]. Kiemelt fontosságúnak tartjuk a további világnyelvekre lefordított kötetek mihamarabbi kiadását.

A Nemzetstratégiai konferencia Koronavírus-folyamát övezte a legnagyobb érdeklődés. Tekintettel az ügynek az egész emberiség életére való kihatására ez a konferencia nemzetközi részvétellel zajlott. A germán, latin, szláv, hindu és japán kultúrkört felölelő négy földrész orvosainak, kutatóinak, társadalomtudósainak mintegy harminc előadását mindvégig két nyelven (magyarul és angolul) közvetítették a világhálón.

Az „Itt a vége, állj fel végre” című Koronavírus-folyam végső célkitűzései: Szükségesnek tartja az egészségügyi dolgozók kötelező oltásának és a gyermekek oltásának azonnali leállítását és a hibás PCR-teszteken alapuló szükségállapot megszüntetését – a konferencián elhangzott, a „vakcinákban” lévő tüskefehérje és grafén-oxid folyamatos károsító hatása, valamint az mRNS bizonyítottá vált átíródása DNS-é hatás miatt.

Az az erőszakosság, amely a koronavírussal kapcsolatos állami intézkedéseket jellemzi, okkal ébreszt aggodalmat a világ népeinek körében, és sajnálatosan megalapozza a több előadó által hangoztatott minősítést: az, ami koronavírus fedőnév alatt világszerte zajlik, nem más, mint egy világuralmi hadművelet[8], COVID-fasizmus. Ez ellen lépünk mi fel a Szent Korona erejével, és tiltakozunk minden megnyilvánulása ellen. Ezek közt az egyik legdrámaibb a brit hatóságok elfogató parancsa a dublini egyetem jeles professzora, akadémikusa Dolores Cahill asszony ellen, aki a Magyarok X. Világkongresszusának előadója volt[9], és előadásának napján értesült az ellene hozott intézkedésről. Ezennel védelmünkbe vesszük Dolores Cahill professzor asszonyt, felszólítjuk a brit hatóságokat, hogy a jogsértő rendeletet haladéktalanul vonják vissza, és arra hívjuk a világ népeit, hogy csatlakozzanak tiltakozásunkhoz.

A Nemzetstratégiai konferencia Magyar nyelv- és őstörténet-folyama büszkeséggel és elégtétellel nyugtázza, hogy sikerült korábbi Világkongresszusok eredményeit folytatni és továbblépni. A Nyitó-konferencián az Amerikai Egyesült Államokból élő világhálós közvetítéssel elhangzott előadásában Dr. Révész Péter PhD[10] bizonyította a minószi és a magyar kultúra szoros rokonságát, egyszersmind megadva a nemzetközi tudomány által még meg nem fejtett krétai lineáris-A írás magyar nyelvű olvasatát is.

A Világkongresszus megítélése szerint rossz úton jár, aki csupán a latin betűs írásokban keresi a magyar nyelvemlékeket. Sok ezer éves magyar nyelvemlékeket őriz a krétai lineáris-A-, az egyiptomi hieroglif-, a sumér ékírás és a székely-magyar rovásírás is, amely napjainkig folyamatosan megőrződött élő mivoltában. Megállapítható tehát, hogy a magyar nyelv és írás egymástól elválaszthatatlan, élő kontinuum, ezért együtt kell képeznie a kutatás tárgyát. Felszólítjuk a magyar tudományos világot, hogy kezeljék magyar nyelvemlékként a nem-latin betűs ősi írásokban fennmaradt szövegeket is.

Felszólítjuk a magyar kormányzatot, hogy a székely-magyar rovásírás oktatását[11] tegye kötelező tananyaggá

A Nemzetstratégiai konferencia „Az idő igaz, ’s eldönti ami nem az” című Petőfi Sándor-folyama sarkalatos következtetésekkel zárta munkálatait.

Először: lélekben vissza kell fogadnunk a több ezer szabadságharcos honvédet, akik akaratuk ellenére szálltak szibériai sírjukba, akiknek egyetlen „bűnük” az volt, hogy a magyar szabadságért fogtak fegyvert.

Másodszor: méltó helyre, a Hősök terén lévő szimbolikus, az Ismeretlen Magyar Hősnek szentelt sírba kell eltemetnünk Petőfi Sándort, akinek csontjai még mindig egy külföldi kolostorban várják a méltó végtisztesség megadását nemzetünk részéről. Ennek az ünnepi Petőfi Sándor-évben, születésének kétszázadik évfordulója előtt meg kell történnie.

A Magyarok X. Világkongresszusa folytatta szellemi alkotó munkáját a Magyar Nemzet meghatározásának[12] kiegészítésével is. Elvi súlyú tételeket emelt át a 108PONT[13] című, negyedszázaddal ezelőtt kimunkált, Visegrád-Mogyoróhegyen keltezett dokumentumból.

Továbbá kiegészítette azt korunk fenyegető kihívásaira – a genderelméletre és koronavírus világuralmi törekvésre – adott válaszokkal.

Mint a magyar nyelv, műveltség és maga a magyar nemzet, a nemzet-meghatározás is élő, tehát folyamatosan alakul.

A Magyarok X. Világkongresszusát bezárjuk, de harcunknak nincs vége, munkánknak nincs vége. Biztosak vagyunk a győzelemben, hiszen

Velünk a Jóisten!

Budapest, 2021. augusztus 20-án, Szent István napján

A Magyarok X. Világkongresszusának

Záró-konferenciája

A kiadmányt hitelesíti:

Patrubány Miklós István Ádám, a Magyarok Világszövetségének elnöke


 

[1] Záró-nyilatkozat – Magyarok VIII. Világkongresszusa, Záró-konferencia, Budapest, 2012. augusztus 20.

2 Born Gergely – Beszélő táj – Tájoló beszéd. Boldogasszony teremtő nyelve a tájban, a népszellemben és az etnogenezisben, Magyarok X. Világkongresszusa, Nyitó-konferencia, Budapest, 2021. augusztus 15.

3 Dr. Balogh Sándor - Regnum Marianum, Mária Népe és Országa, Magyarok X. Világkongresszusa, Nyitó-konferencia, Budapest, 2021. augusztus 15.

4 Dr. Borsos Lajos – Das Neue Testament, das Vermächtnis der Skythen, Zürich - Badacsonytomaj - Budapest, 2020.

5 Bolyai János – Üdvtan, Marosvásárhelyen, a Teleki Tékában őrzött, máig kiadatlan, több ezer oldalas kézirat

6 Záró-nyilatkozat – Magyarok IX. Világkongresszusa, Záró-konferencia, Budapest, 2016. augusztus 20.

7 Vajta Dénes – TRIANON Mordversuch an einer Nation. Der Friedensvertrag mit Ungarn in Trianon, 1920, Magyarok Világszövetsége, Budapest, 2021.

8 Varga Domokos György – A COVID-19 fedőnevű világuralmi hadművelet megfejtése, Magyarok X. Világkongresszusa, Nyitó-konferencia, Budapest, 2021

9 Prof. Dr. Dolores Cahill (University College Dublin) – Angol nyelvű előadás, Magyarok X. Világkongresszusa, Nemzetstratégiai konferencia, Koronavírus-folyam, Budapest, 2021.

10 Dr. Révész Péter PhD – Volt-e duna-medencei finnugor őshaza?, Magyarok X. Világkongresszusa, Nyitó-konferencia, Budapest, 2021. augusztus 15.

11 Friedrich Klára – Oknyomozás: Miért nem kerülhet be a székely-magyar rovásírás az általános iskolák tantervébe?, Magyarok X. Világkongresszusa, Nemzetstratégiai konferencia, Állam és nemzet a XXI. században-folyam, Budapest, 2021.

12 A MAGYAR NEMZET – Magyarok VIII. Világkongresszusa, Záró-konferencia, Budapest, 2012. augusztus 20.

13 Király B. Izabella – A Visegrád-Mogyoróhegyi 108PONT, Magyar Múltban Magyar Jövő Alapítvány, 1996.


Magyarok X. Világkongresszusa, 2021. augusztus 20., 6. záró nap - 11. 

Forrás:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Kövessen minket az MVSZ Sajtószolgálat Facebook-oldalon is)

MVSZ Sajtószolgálat

10903/210821

 

124 megtekintés

Comments


legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page