top of page

Magyarország üdvtörténeti küldetése (Hosszú Zoltán emelkedett elmélkedése)
Amint az emberi történelmünk mutatja, világunk színpadán két erő működése ismerhető fel, az egyik centripetális, a másik centrifugális. A centripetális, a Szentlélek, az Egyesítő Erő. A centrifugális, a Szétszóró, a Megosztó Világerő. Egyik életet ad, a másik öl, mivel gyilkos ő kezdetektől fogva. (Jn,8:44)


Működésük valójában ütközés, az a dráma, amely a Megváltó második eljövetelének, üdvözítő katarzisában emésztődik fel.


Ha figyelünk, e két erő viszonylatában felismerhetők az üdvtörténet kozmikus rezzenései, sarkalatos pillanatai.


Írott történelmünk hajnalán, a bábeli torony építése alatt, az addig még Egy Nyelv sokká válik. Ám az Ellentétek Törvénye szerint, ha kiárad a bűn, túlárad a kegyelem. E törvény szerint, a nyelvzavar káoszának az ellensúlyozására – a Korona Képében – az Ég Egyesítő ereje mint Királyság leszáll a földre. Egy vadászni szerető embernek, Nimródnak nyilatkozik meg. Ekkor a kegyelem által Nimródból, az egyszerű vadászból, az Ég egységre irányuló szándékának felkent küldötte lesz. Így mint Krisztus Király előképe, a vizözön utáni első Királyság megalapítására kap feladatot.


Az ok: Isten embert üdvözítő vágya, amit Jézus mint testbe költözött Egyesítő Erő a "Legyenek mindnyájan Egy" (Jn17,21.23) főpapi imájában fogalmaz meg.


Így avatja be Isten Nimródot a királyság ismeretébe, emiatt látja a Koronát leszállni az égből. Mert a valódi király az Égre mutat, és mint Jó Pásztor, vezetve szolgálja és szolgálva vezeti nyáját.

Az Égből leszállt királyság isteni tudásának ismerete nem veszhet el. Mi magyarok, mint Nimród király leszármazottai e tudást őrizzük. Bizonyíték erre a Turul dinasztia szentjei és királyai, az, hogy Magyarország a világ egyetlen Apostoli Királysága, és az, hogy nekünk adatott a Föld Bolygó egyetlen Szent Koronája, a Magyar Szent Korona.

A Szent Korona, Isten tárgyiasult álma, ami a vele való egységre szólít fel, ennek gyümölcse a szabadság és a szeretet.  Ezért a Magyar Szent Korona feladata: Egy Élő Testbe vonni az Őt elfogadókat, egységbe az Éggel és ezáltal egységbe Egy Mással, mert mi az Egy Másai vagyunk.


Ekkor érkezik el az az idő, amikor az Ég szorosabb egységbe vonja, mintegy a szívére öleli Magyarországot. Szent István országfelajánlása ez, amikor István a nemzetet a Koronával együtt mint örökséget rábízza Szűz Máriára, a Magyarok Nagyasszonyára. Ő ezt elfogadja, ezért Magyarország Mária Királysága és még több, Mária Szentélye és Ő a Királynőnk. Ez most is élő valóság.


Szent István felajánlása sarkalatos pillanata nemcsak a magyar nemzet, hanem az egész emberiség üdvtörténelmének. Mert ekkor mint engedelmes gyermek, kit édesanyja vezet – az Ég által rendelt sorsa miatt és a Szent Király felajánlása által –, egy nemzet, a Magyar Nemzet szabad akarata beleolvad az isteni akaratba.

Emiatt sorsunk az Ég által vezérelt, krisztusi sorssá nemesül és befejező fázisához érkezik.

Ez úton vezetőnk, Égi Édesanyánk, Mária, aki nemcsak Magyarország Királynője, hanem a Világ Győzelmes Királynője is. Hogy kegyelmeivel leszállhasson, Magyarországot választja, ahova egy neki szentelt királynői székhelyet kér. Ez a Szent Anna réti engesztelő kápolna.

Bár felépült egy kápolna, de ez még nem az Ég által kért kápolna.

„Elérkezett az óra, amikor megdicsőül az Emberfia" – mondja Jézus, keresztre feszítése előtt ( Jn 12. 23-24).


A Magyar Nemzet krisztusi sorsa, a történelmében megjárt keresztúttal, a trianoni keresztrefeszítéssel beteljesedik. Az üdvtörténetnek e Kozmikus Eseményében, Magyarország, mint a kereszten lévő Krisztus, öt sebből vérzik el, így mint vetett mag elhal, hogy százannyi termést hozzon. Ekkor a Magyar Nemzet, mint az Újszövetség népe, Krisztus Nagy Áldozatát bemutatván, megdicsőül. Ezért mondhatja Jézus, hogy "Amint a megváltás a betlehemi istállóból indult, úgy fog elindulni Magyarországról nagy művem: a bűnök eltörlése, a lelkek megszentelése, a sátán letaszítása  az Én győzelmem. A magyar nép elnyeri tetszésemet, Édesanyám iránti tiszteletéért, és szeretetéért” (Natália Nővér 1942)


Ekképp, mint az Újszövetség népének és az Ég Királynőjének, az Asszonynak magvaként és sarkaként, feladatunk eltaposni a Megosztó Kígyó fejét. (1Móz 3,15) Ehhez a feladathoz hét ajándékot kaptunk. Ezen ajándékok közül hat, rejtetten, az Ég által közölt üzenetekben találhatók.


Íme a hét ajándék:


  1. Magyarország a Mennyei Atya ajándéka.

  2. Magyarország, Szent István felajánlása által,  Szűz Mária Öröksége.

  3. Magyarországnak ezáltal Szűz Mária a Királynője.

  4. A Magyar Nemzet, mint keresztútja és trianoni keresztrefeszítése mutatja, az engesztelésre felkent tiszta áldozat. Isteni küldetése által kiváltságos eszköz, az Újszövetség népe.

  5. A Magyar Nemzet, felkentsége által, áldozatot bemutató, eget és földet összekötő, ezért a nemzetek között Papi Nemzet.

  6. A Magyar Nemzet isteni küldetése pecsétjeként megkapta a Föld egyetlen szent koronáját, ez a Magyar Szent Korona.

  7. A Magyar Nemzet nyelve az Édenkert nyelve, vagy ennek az Ősnyelvnek  egyeneságú leszármazottja. Nyelvünk rámutat eredetünkre, ez az Édenkert. Nyelvünk küldetésünk része, egy ajándék, a hetedik ajándék.


Jézus azt mondja: "Magyarország engeszteléséért kész vagyok az egész világon könyörülni!” Ez egy folyamat, amely már történik. Így e korban, isteni küldetésünk által, mi magyarok, az Ég világraszóló békediadalának kiváltságos eszközei vagyunk.


Tudjuk, hogy a Megosztó Világerő mindent megtesz feladatunk beteljesítése ellen, ám az Isten-szeretőknek minden a javukra válik. Ezért ami a színlétben elhatároztatik, az a részlétben, térben és időben is megnyilvánul, ezért küldetésünk beteljesül. Mert akivel Krisztus megoszthatja szenvedő sorsát, azzal meg fogja osztani megdicsőült sorsát is.


A Magyar Nemzetre nézve ez Isten akarata és Isten nem vall kudarcot.


 Úgy legyen.


 A Jóisten áldásával.


Hosszú ZoltánNEMZETEMHEZ

Hogyan fejezzem ki szívem vágyát,

hogy lássalak szépnek, épnek!

Nem máshol, csak a Te oldaladon állni,

hogy szívünkben ragyogjon fényed.


Jöttek sokan keresztutadon,

Bántani, pusztítani Téged.

Te nyomorúságod idején is hű maradtál,

és még inkább ragyogott fényed.


Apám, ha Himnuszod zengett,

állva, könnyezve áldott téged,

– most már tudom –

összeadódik a könny, a fájdalom,

és fennen ragyog fényed.


A szenvedést magadhoz ölelted

így támadt belőled új élet.

Szívedből dalok s imák szállnak szabadon,

S a világba áradva, ragyog fényed.


Volt idő, hogy nem láttalak,

vak volt bennem a Lélek

De Szentséged megmutattatott,

és most már előttem ragyog fényed.


Az Isten legyen veled utadon!

Utolsó leheletem is áldjon téged!

A szeretetet irántad továbbadom,

hogy mindörökre ragyogjon fényed.


508 megtekintés

Comentários


legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page