top of page

A Szent Korona országa ‒ Trianontól a békéig, a Kárpát-medencében (Hosszú Zoltán felhívása)
 Magyarországnak a látható történelme mögött van egy láthatatlan, spirituális történelme. E történelmet nem tanítják az iskolákban, viszont elmondják az Ég által ezzel megbízott emberek, akiket mi misztikusoknak nevezünk. A 20. században élt két misztikus, az olasz Don Gobbi atya és a Magyarországon élt Natália nővér által az Ég üzeneteket adott a Magyar Nemzetnek. A Natália nővér által kapott üzeneteket ismerte Mindszenty bíboros, aki hitelesként elfogadta, és általa eljutottak a XII. Pius pápához is. E közlések történelmünk tényeivel szervesen illeszkednek és a maguk teljességében, csak a „Hét ajándék, amit a Magyar Nemzet kapott az Égtől” című, Y.T.-on megnézhetó videóm vagy írásom elolvasásával érthető meg. A továbbiakat nagyrészt ezen üzenetekre támaszkodva írom.


Bevezetésként álljon itt ennek összefoglalója.


 

Bevezetés

 

Amint az emberi nem történelme mutatja, világunk színpadán két erő működése ismerhető fel: az egyik centripetális, a másik centrifugális. A centripetális a Szentlélek, az Egyesítő Erő. A centrifugális a Szétszóró, a Megosztó Világerő. Egyik életet ad, a másik öl, mivel gyilkos ő kezdetektől fogva. (Jn 8,44)

 

Működésük valójában ütközés, az a dráma, amely a Megváltó második eljövetelének üdvözítő katarzisában emésztődik fel.

 

Ha figyelünk, e két erő viszonylatában felismerhetők az üdvtörténet kozmikus rezzenései, sarkalatos pillanatai.

 

Írott történelmünk hajnalán, a bábeli torony építése alatt, az addig még Egy Nyelv sokká válik. Ám a Kiegyenlítődés Törvénye szerint, ha kiárad a bűn, túlárad a kegyelem. E törvény szerint ‒ a Vízözön okozta káosz után, előrelátva a nyelvek összezavarodását és ennek ellensúlyozására ‒ az Ég Egyesítő ereje mint Királyság, a Korona képében leszáll a földre. Egy vadászni szerető embernek, Nimródnak nyilatkozik meg. Ekkor a kegyelem által Nimród elhagyja az ellentétekben való gondolkodást, a megosztó utat. Az egyszerű vadászból az Ég egységre irányuló szándékának felkent küldötte lesz. Ez tetteiben is megnyilvánul, amikor az egységet megjelenítő körtemplomokat épít. Így mint Krisztus Király előképe, a Vízözön utáni első Királyság megalapítására kap feladatot.

 

Az ok, Isten embert üdvözítő vágya, amit Jézus mint testbe költözött Egyesítő Erő, főpapi imájában a „Legyenek mindnyájan Egy” szavaival (Jn17, 21-23) mond el.

 

Így avatja be Isten Nimródot a királyság ismeretébe. Emiatt látja a Koronát leszállni az égből, mert a valódi király az Égre mutat, és mint Jó Pásztor egybe tereli a népét úgy, hogy vezetve szolgálja és szolgálva vezeti azt.

 

Az Égből leszállt királyság isteni tudásának ismerete nem veszhet el. Mi magyarok ‒ mint Nimród király leszármazottai ‒ ezt a tudást őrizzük. Bizonyíték erre a Turul dinasztia szentjei és királyai, az, hogy Magyarország a világ egyetlen Apostoli Királysága, és az, hogy nekünk adatott a Föld Bolygó egyetlen szent koronája, a Magyar Szent Korona.

 

A Magyar Szent Korona Isten tárgyiasult álma, ami a Vele való egységre szólít fel. Ennek gyümölcse a szabadság és a szeretet.  Ezért a Magyar Szent Korona feladata, Egy Élő Testbe vonni az Őt elfogadókat, egységbe az Éggel és ezáltal egységbe egymással, mert mi az Egy Másai vagyunk.

 

Ekkor érkezik el az az idő, amikor az Ég szorosabb kötelékbe vonja, mintegy a szívére öleli Magyarországot. Szent István országfelajánlása ez, amikor István, a nemzetet a Koronával együtt mint örökséget rábízza Szűz Máriára, a Magyarok Nagyasszonyára. Ő ezt elfogadja, ezért Magyarország Mária Királysága, és még több: Mária Szentélye és Ő a Királynőnk. Ez most is élő valóság.

 

Szent István felajánlása sarkalatos pillanata nemcsak nemzeti, hanem az egész emberiség üdvtörténetének. Ekkor, az Ég által rendelt sorsa és a Szent Király felajánlása által a Magyar Nemzet szabad akarata beleolvad az Isteni Akaratba. Emiatt sorsunk az Ég által vezérelt, krisztusi sorssá nemesül és befejező fázisához érkezik.

 

Ezen az úton vezetőnk Égi Édesanyánk Mária, aki nemcsak Magyarország Királynője, hanem a Világ Győzelmes Királynője is. Hogy kegyelmeivel leszállhasson, Magyarországot választja, ahová egy neki szentelt királynői székhelyet kér: a Szent Anna réti engesztelő kápolnát. Bár itt felépült egy kápolna, de ez még nem az Ég által kért kápolna.

 

„Elérkezett az óra, amikor megdicsőül az Emberfia" ‒ mondja Jézus keresztre feszítése előtt (Jn 12,23-24).

 

A Magyar Nemzet krisztusi sorsa a történelmében megjárt keresztúttal, a trianoni keresztre feszítéssel beteljesedik. Az üdvtörténetnek e Kozmikus Eseményében ‒ amint Krisztus a kereszten, úgy Magyarország is öt sebből vérzik el: Erdély, Délvidék, Őrvidék, Felvidék és Kárpátalja leválasztásával. Így mint vetett mag elhal, hogy százannyi termést hozzon. Ekkor a Magyar Nemzet, mint az Újszövetség népe, Krisztus Nagy Áldozatát bemutatván, megdicsőül. Ezért mondhatja Jézus Natália nővérnek 1942-ben: „Amint a megváltás a betlehemi istállóból indult, úgy fog elindulni Magyarországról nagy művem: a bűnök eltörlése, a lelkek megszentelése, a sátán letaszítása  az Én győzelmem. A magyar nép elnyeri tetszésemet, Édesanyám iránti tiszteletéért, és szeretetéért”.

 

Ekképp mint az Újszövetség népének és az Ég Királynőjének, az Asszonynak magvaként és sarkaként, feladatunk eltaposni a Megosztó Kígyó fejét (1Móz 3,15), így példánkkal megmutatni Krisztus egyetemes szemléletét és szeretetét.

 

Ehhez a feladathoz hét ajándékot kaptunk. Ezen ajándékok közül hat - még fel nem ismerten ‒ az Ég által közölt üzenetekben találhatók.

 

A hét ajándék:

 

  • Magyarország a Mennyei Atya ajándéka.

  • Magyarország, Szent István felajánlása által  Szűz Mária Öröksége.

  • Magyarországnak ezáltal Szűz Mária a Királynője.

  • A Magyar Nemzet, mint keresztútja és trianoni keresztre feszítése mutatja, az engesztelésre felkent tiszta áldozat. Isteni küldetése által kiváltságos eszköz, az Újszövetség népe.

  • A Magyar Nemzet, felkentsége által, áldozatot bemutató, eget és földet összekötő, ezért a nemzetek között Papi Nemzet.

  • A Magyar Nemzet isteni küldetése pecsétjeként megkapta a Föld egyetlen szent Koronáját, ez a Magyar Szent Korona. A Szent Korona lényegi üzenete az egység, egység az Éggel és egység egymással.

  • A Magyar Nemzet nyelve az Édenkert nyelve, vagy ennek az Ősnyelvnek  egyeneságú leszármazottja. Nyelvünk küldetésünk része, egy ajándék, a hetedik ajándék.

 

Jézus Natália nővér által ezt mondja: „Magyarország engeszteléséért kész vagyok az egész világon könyörülni!” Ez egy folyamat, ami már történik. Így e korban mi magyarok, isteni küldetésünk által, az Ég világraszóló békediadalának kiváltságos eszközei vagyunk.


 

Új szemléletmód

 

Meggyőződésem, hogy nem tévedek, amikor azt mondom, hogy nekünk szólnak Pió atya szavai, melyeket üldöztetése kapcsán mondott: „Az igazság ellen lehet harcolni de nem lehet megsemmisíteni azt! Imádkozzunk azokért, akik üldöznek minket, hogy belássák hibájukat és jóvá tegyék a kárt, amit okoztak.”

 

Az üdvtörténeti küldetésünket ismerve, Magyarország új nemzedéke egy új szemléletmóddal szólítható meg. Így van ez az 1920. június 4-i, trianoni békediktátummal is. Sokunknak, kiknek szívében él a honszerelem, nem tudunk feledni, hisz a trianoni békediktátum nemzeti történelmünk legpusztítóbb igazságtalansága. Egy olyan be nem gyógyuló seb, amely a jelenben is keserűséget szül. E fájdalmat nemzedékről nemzedékre továbbadjuk és kell is adnunk, addig, amíg fel nem tárul a megoldás.

 

Ugyanakkor sokan vannak azok, akik azt mondják, hogy borítsunk fátylat a múltra, hisz ‒ mint ahogy mondják ‒ a múlt a múlté, felejtsük el. Úgy gondolják, nem kell felkavarni a múltat, az már elmúlt, éljünk a jelenben, éljünk szeretetben. Meggyőződésem, hogy ez nem más  mint önbecsapó humanizmus. Bár amnesztiát adhatunk magunknak, de amnéziát nem. A múlt attól nem tűnik el, ha mi nagyvonalúan bánunk vele. Ellent fog állni, és mint egy meg nem oldott probléma, mint kísértet, újra és újra elő fog bukkanni és vádlón kérdezni fog: „Még mindig itt vagyok! Mit kezdesz velem?” És nincs  parancsszavunk rá, hogy azt mondjuk: „Múlt, elmehetsz!" Visszatér és üldözni fog. Mert az Élet igazsága így szól: Akik elfeledkeznek a múltról, arra vannak ítélve, hogy megismételjék azt! Sokan vagyunk, akik nem szeretnénk, ha a megismétlés lenne a jövőnk valósága.

 

A „Felejtsd el” jelszót más szempont miatt sem szabad elfogadnunk. Mert ha elfogadjuk, újra áldozattá tesszük az áldozatokat, magunkat. Mert ezzel azt mondjuk ki, hogy „Nem számít az, ami velünk történt". Ez pedig nem más, mint az önbecsülés hiánya. Az igazságtalanságot tehát helyre kell hozni, csak így jöhet el a valódi megbékélés kora. 

 

Több út kínálkozik, kérdés, hogy melyik működik?

 

Az egyik ilyen út a katonai erő használata. A történelmi tapasztalat bizonyítja, hogy a katonai erő alkalmazásakor a vér és szenvedés nem elkerülhető. Tudjuk, hogy egy erőszakos megoldás csak tíz új problémát szül.

 

A Magyar Nemzet Szent István felajánlása következtében az Ég által vezetett. Ezért meglátásom az, hogy nekünk mint sorsunkban krisztusi nemzetnek a védekezésen kívüli katonai erő alkalmazása nem járható út.

 

A másik út a jog, a diplomácia útja. A tapasztalat itt is azt mutatja, hogy a jogot a győztesek biztosítják és uralják. Magyarország a két világháborúban a vesztesek oldalára került. Ezért, jelen korunkban csak akkor szerezhetünk érvényt igazságunknak, ha a világ nemzetei megismerik és felkarolják Magyarország ügyét. Mivel sem a hatalommal rendelkezőkben, sem a népekben még nem érett meg az ilyen mérvű igazság iránti igény, ezért a jog útja a közvetlen jelenben, úgy tűnik, még nem járható. De nem úgy a jövő nemzedék világában. Mivel, többek között a szenvedés által, az emberiség tudatosodása, ébredése növekszik, ezért meggyőződésem, hogy a jövő emberisége az igazságtalanságot nem fogja elfogadni.

 

A kérdés, hogy mindezeket ismerve, hogyan teremtsünk egy új Kárpát- medencei Magyarországot? Hogyan teremtsünk új jövőt arról, hogy kik vagyunk mi, magyarok – mint ősrégi kultúrateremtő nemzet –, itt a Kárpát-medencében.

 

Új jövőt új eszmékkel lehet teremteni, és ezt már most el lehet kezdeni. Ezért a harmadik út egyszerre jogi és spirituális. Jogi, mert az igazságtalanság helyreállításának jogi kereteket ad, és spirituális,  mert első lépésként a megbékélést tűzi célul. Ennek megvalósulásához viszont idő kell. Ezért tudni kell kitartani ennek képviseletében, annak tudatában, hogy csak idő kérdése és az anyagi lét engedni fog a megtisztult és emelkedett tudatosságnak, az igazságnak.

 

Megbékélés, igazságosság és kiteljesedés. A jövőt e három fő lépésben látom megvalósulni, ami valójában az egység látomása egy új Magyarországról, egy új Kárpát-medencéről, a Szent Korona országáról.

 

Megbékélés

 

Az első lépés a bocsánatkérés.

 

Az igazunkhoz való ragaszkodásunk miatt minden korban és minden kultúrában a legnehezebben kimondható szó a „bocsáss meg”. Mivel a béke elérése egy folyamat, így mielőtt felismernénk, mit teszünk a jövőben, fel kell ismerni, hogy  mit tettünk egymással, mi, itt élő népek a múltban.

 

E felismerés alapja az, hogy mindnyájunknak rossz a megosztó harag, az elkülönülés, és jó az egység. Ám ezen egységhez csak a bocsánatkérésen és a megbocsátáson keresztül juthatunk el. A kitűzött célt tekintve a Kárpát-medencében élő népeknek a megbékélés megkerülhetetlen. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy a valódi bocsánatkéréshez hozzátartozik a felelősségvállalás. Így e folyamat részeként el kell ismerni minden múltbéli hibáinkat és bocsánatot kell kérnünk értük. Igen, nekünk magyaroknak is, mert kilépve az áldozat szerepből, a bocsánatkérésünkkel jó példával járunk elöl. Meglátásom, hogy csak ez a lehetséges módja a szomszéd népekkel való viszonyaink újjáépítésének. (Itt, zárójelben megjegyzem, hogy déli szomszédunkkal, a szerb néppel e folyamat már elkezdődött.)

 

Igazságszolgáltatás

 

Ahhoz, hogy a béke maradandó legyen, az első lépést követnie kell a másodiknak. A második lépés pedig az igazságszolgáltatás.

 

Isten nemcsak irgalom, hanem igazság is, és ahol igazság, ott igazságosság. Ezért az igazságosság visszaállítása elengedhetetlen, ami azt jelenti, hogy mindenkit kárpótolni kell a múltbeli veszteségeiért.

 

Kétfajta igazságszolgáltatás létezik. Az egyik a megtorló jellegű igazságszolgáltatás, ez a törvény, a jog rendje. A másik az Isteni, a megújító igazságszolgáltatás, ez az irgalom (kegyelem) rendje.

 

A megtorló jellegű igazságosságot csak hatalom által lehet érvényre juttatni. Ezért csak abban az esetben megengedhető, amikor a nemzetekből hiányzik a belátás, vagyis a tetteikkel való szembesülés és felelősségvállalás. Ezért a megtorló igazságosságot csak a bűnök, hibák el nem ismerése esetében lehet alkalmazni. Így a valódi lehetőség a megújító, helyreállító igazságosság. Mert mi is az igazságszolgáltatás eredeti célja? Az igazságosság talaján a harmónia és a béke  visszaállítása.

 

Ezért csak ha a belátás megtörtént, alkalmazható a megújító igazságszolgáltatás.

 

Itt a harmóniára és a békére gondolva, érdemes megjegyezni, hogy egy megvilágosult társadalomban ‒ ahol az Egység Törvényét gyakorlatban alkalmazzuk, vagyis azt tesszük a másikkal, amit velünk szeretnénk, hogy tegyenek ‒ ez nem utópia.  Ahhoz, hogy a Kárpát-medence népei hosszú távon úgy belső, mint külső jólétnek örvendjenek, e társadalmat ‒ legalább szándék szinten, ami már elég ‒ hiszem, hogy meg tudjuk teremteni. E célra adatott az emberiségnek, azon belül nekünk, magyaroknak, a Szent Korona. A Szent Korona eszmeisége képes magához ölelni a Kárpát-medencében élő népeket, és átadni azt az egységet, ami nem más, mint az Ég békéje a földön.  

 

Kiteljesedés

 

Amikor megtörtént az igazságosság helyreállítása, következhet a harmadik lépés, a kiteljesedés.

 

A kiteljesedés első lépése az egységes szemléletmód kialakítása.

 

1. Egységes szemléletmód

 

Ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok" (Jn12,32),  mondja Jézus a keresztrefeszítése előtt. Ez azt is jelenti, hogy ezáltal minden az egységesülésre törekszik.

 

A valódi fejlődés abban áll, hogy úgy az ember, mint az emberiség, a személyes és történelmi tapasztalatait bölcsességgé párolja, vagyis tudatossága és ez által felelőssége mélyül, ugyanakkor e fejlődési folyamat az elkülönülésből az egység felé tart. Ezért minden olyan embercsoport, akik az egységesülés e folyamatát nem ismerik fel, vagy ha felismerik is, de e folyamatnak ellene mondanak, azok akár mint közösség, akár mint nemzet, idővel szétzilálódnak, nem maradnak fent.

 

Emlékezzünk arra, hogy a szeretet szabadságot ad, a félelem elveszi azt. Ezért itt érdemes megjegyezni, hogy a valódi egység nem az engedelmeskedtetés vallási vagy politikai diktatúrájában, hanem a sokszínű teremtő szabadságban, ugyanakkor rendezettségben nyilvánul meg.

Egység a sokszínűségben és sokszínűség az egységben, ez az Élet mintázata. Amint a lant húrjai különállóak mégis egy zene peng rajtuk, mutatja, hogy ez az egység megvalósítható. Más szóval: szuverén, szavaikért, tetteikért felelősséget vállaló személyek alkotnak egy támogató nemzetet, és szuverén nemzetek alkothatnak egy valóban egységes emberiséget.

 

Ezért amikor már megtörtént a veszteségek igazságos kárpótlása, egy új időszámítás veszi kezdetét, ahol  már nincs hely az elkülönülő, megosztó szemléletmódnak. A Kárpát-medence népeinek fátylat kell borítaniuk a múltra. Ez azt jelenti, hogy fel kell hagynunk a régi módszerekkel, szokásokkal és magyarázatokkal. A helyreállítási munkák során meg kell szüntetni a gyűlölet szakadékait.

 

Meglátásom, hogy a Magyar Nemzet, átmenve az igazság szűrőjén, hitében és szándékában megtisztulva, példájával készen fog állni erre az egységes szemléletmódra.

 

Ugyanakkor meggyőződésem, hogy a béke és az egység pusztán földi eszközökkel nem érhető el. Mivel a jónál mindig van jobb, nézőpont-váltásra van szükség.

 

Jelen korunk világa leginkább egy olyan dzsungelhez hasonlítható, ahol szakadékok tarkítják a tájat, és ahol a nagy ragadozók felfalják a gyengébbeket. Ha át szeretnénk kelni a dzsungelen, nem mindegy, hogy gyalog vagy repülve tesszük ezt meg. Mert mi történik akkor, ha a földön járás helyett a levegőbe emelkedve utazunk? Bár még láthatóak lesznek a dzsungelben történő események, mégis egy magasabb és tágabb nézőpontból láthatjuk azokat, és ami még fontosabb, hogy ekkor már előre látó döntéseket is hozhatunk.

 

A Kárpát-medence népeinek a boldogság és a boldogulás útján tett első lépései inkább a józan megfontolás jegyében történtek, míg a következő lépés, már a józanságnál többet kíván: hitet. Ezért jó és érdemes beemelnünk gondolkodásunk világába az Isten központú szemléletet. Konkrétan ez azt jelenti, hogy el kell tudnunk fogadni, hogy céljaink megvalósításának útján csupán az emberi értelemre alapozni kevés.

 

A józanság valójában bölcsesség, ami nem más, mint alkalmazott tudás és kéz a kézben jár a hittel. A hit szemével látni nézőpont-váltást is jelent, ugyanakkor azt is jelenti, hogy megnyílunk a Teremtő szeretetének elfogadására, és szinkronba hozzuk gondolatainkat, szavainkat és tetteinket az Ő útjával. Ha ez megtörtént, fel kell ismernünk az Ég és a Nemzet Királynőjének vagyis a Szűzanyának. és mellette a Szent Koronának központi és a Kárpát-medencei népeket egyesítő szerepét.

 

Mivel a múlt drámája a jövendő katarzisa, ezért mindez akár egy pillanat alatt is megtörténhet. Volt már erre példa.

 

Ezért a következő lépés már a spiritualitás tartományába vezet, így  az olvasótól megkívánja szkeptikus énjének legalább időleges félre tételét.          

 

 2. A Három Kép       

 

„Egy kép többet ér mint tízezer szó” – kínai mondás

 

Ha figyelünk, felismerhető, hogy amint növekszik a világban a zavar és a szenvedés, úgy a szívek mélyén kikristályosul egy tiszta vágy a rend, az igazságosság és a szeretet világa után. Hisz, mint már említettem, ha kiárad a bűn, akkor túlárad a kegyelem. E tekintetben a 20. században igencsak kiáradt a kegyelem. E tényt a Jézus Krisztus sebhelyeit magukon viselők bizonyítják. Mi, magyarok mint nemzet hordoztuk és még hordozzuk e sebeket. Ez kegyetlen kegyelem. A kérdés az, hogy panaszkodunk, vagy elfogadva nemzeti sorsunkat, felnövünk a feladathoz és beteljesítjük azt.

 

Elmével az elmén túlit nem lehet felfogni. Erre a hit való. Láthatjuk, hogy a hit nélküli út mily végzetet hordoz. Milliárdnyi világtalant elméjükben elvakultak vezetnek. Ezért meggyőződésem, hogy nem tévedek, amikor az Ég által átadott üzeneteket képekbe, három alapképben foglalom össze. Ezek a képek alapjai a jövő Magyarországának, a Szent Korona országának, annak az országnak, ahol megpihen az Égi igazság és mátkája, a szeretet. Nem más ez, mint az Ég békéje a földön, hisz amint a mennyben, úgy lesz a földön is.

 

A Három Kép 

 

Első kép: Magyarországnak van Királynője, Ő a Boldogasszony, a Szűzanya, aki egyúttal a Világ Győzelmes Királynője.

 

Második kép: Az Igazságos Uralkodó képe. Magyarország királyság lesz, egy, a Szent Koronával megkoronázott királlyal. 

 

A Harmadik kép: Együtt élő boldog emberek képe, akik hitben, a haza és a család szeretetében élnek, szabadon. Ennek földi kerete a Szent Korona Országa, a Magyar Királyság, amely egyben Szűz Mária szentélye, vagyis Regnum Marianum. 

 

A három kép ismerete és életté váltása az, amely e nemzetet és – példánk által – az emberiséget egy új, boldog korszakához vezeti. E korszak Jézus Krisztus második eljövetelében tárul fel. Az Ég az Új Szövetség népén, rajtunk, magyarokon keresztül alapozza meg és készíti elő a Szeretet visszatérését a földre. Ezért, amint Mária adta Jézus Krisztust a világnak, úgy Magyarország mint Regnum Marianum által érkezik a világba a Regnum Christi.

 

Valójában a magyar nemzet jövője az Ég által már „modellezve” van, ezért úgy tűnik, hogy nekünk a dolgunk semmi más, mint ezt a jövőt elhinni és elfogadni. Ám ezt gondolni tévedés lenne. Igaz, hogy e nemzet keresztre feszítése 1920. június 4-én megtörtént, hogy úgy mondjam, e nemzet a nehezén már túl van, ugyanakkor a vágyott jövőbe vezető út  nem vörös szőnyeges bevonulás, hanem csak velünk, általunk és rajtunk keresztül valósulhat meg.

 

„A mennyország erőszakot szenved” – mondja Jézus a tanítványainak. E talányos mondattal az Üdvözítő azt mondja, hogy az üdvért, vagyis a dicső jövőért meg kell küzdeni. A dicső szó nem földi hatalomra utal, hanem lelki és kulturális értelemben értendő.

 

Tudjuk, hogy anyagi világunkban minden igaz ügy ellenállásba ütközik. Ez természetes, hisz a sötét anyag nehezen mozdul, nehezen engedelmeskedik a Fény felhívásának. Ám ennek az ellenállásnak megvan a maga haszna. A haszna abban áll, hogy a kitűzött cél útján elhárítja a tettek elhamarkodottságát. Így az ellenerők valójában csak lelassítani tudják a folyamatot, de megsemmisíteni nem. Nem mondom, hogy minden magyar szív készen áll a fent leírtak elfogadására, de nem is kell. Mint már említettem, meggyőződésem, hogy történelmünk szenvedésben bővelkedő századaival, a magyar keresztúttal, nemzetünk keresztre feszítésével és a trianoni országcsonkítással, jól megmunkált talaj lettünk. Tehát csak idő kérdése, hogy e képek megfoganjanak és életre keljenek.

 

Az igazság malmai lassan őrölnek. Ám őrölnek! Mint égi élő felkiáltó jel állunk a nemzetek között, és az igazságunkra várunk. Higgyük, hogy  igazságunk az Égben fel van jegyezve és megsemmisíthetetlen! Ha kitartunk ennek képviseletében – és kitartunk – nincs oly erő, amely ennek ellen tudna állni.

 

Igen, Isten a szívére akarja és fogja ölelni az egész emberiséget, minket, gyermekeit. Mi, magyarok az engesztelés isteni küldetése révén, a Boldogasszony vezetése alatt, a Szent Korona egységre vivő eszmeisége által e vágya teljesülésében segítünk Neki, ezért Ő mindig velünk van. És ha Isten velünk, nem számít, hogy ki ellenünk.

 

Áldjon meg bennünket Ő, hogy erre mindig emlékezzünk.

 

Hosszú Zoltán 


331 megtekintés

Comentarios


legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page