top of page

Tanka Endre: Milyen sors vár a mezőgazdaságra az Új Világrend (NWO) uralmában?Prof. Tanka Endre (D. Sc. dr. habil. prof. emeritus KRE ÁJK)

I. Az NWO küldetése1/ A „neve sincs” háttérhatalom[1] – a globális pénzuralmi elit – a világ sorsát több évszázada befolyásolja, míg a XX. századtól döntően meghatározza.[2] A tőkeszerveződés világuralmának kiépítésénél két vonás szembetűnő: a fokozatosság, ami az uralomszerzés soktényezős feltételei miatt szükséges, másrészt a siker érdekében a cselekvők és a szervezet hosszú időn át rejtőzködő jellege. Mr. Global tevékenységének lényege – a történetszociológia képletében – mindenkor az önmaga javára gyakorolt elsajátítás: egy „kifelé zárt társadalmi kapcsolatot” hoz létre, amely kizárólag „a benne résztvevők számára biztosítja a hasznos javaknak és lehetőségeknek a tartós, visszavonhatatlan, ill. öröklődő jelleggel bizonyos egyénekhez kötését, vagyis monopolizálását.”[3] Mr. Global megismerésében a XXI. sz. minőségi áttörést hozott. Egyrészt az eltitkolt igazságra mind több területen fény derül, ami leleplezi a jogellenes magánelsajátításnak a közösség terhére elkövetett bűntetteit.[4] T. Piketty pedig feltárta, hogy – Mr. Globalnek köszönhetően – miért vagyunk Európa „leginkább külföldi tulajdonú” országa, vagyis a földrész legjobban kizsákmányolt gyarmata.[5] Kevesen tudják, hogy ezt a kiszolgáltatottságot lényegesen növeli a multi- és transznacionális tőke adómentesítése, ami az adósságcsapdából való kitörést lehetetlenné teszi.[6]

Másrészt 2021-től a cselekvési kényszer kizárja, hogy Mr. Globalt és a világuralmi forgatókönyvét örökké a – létezését is tagadó - teljes titoktartás fedje. Nyilvánvaló: amikor itt az idő a Föld népességének 99% -át eltüntetni a tervezett célért[7], ami csak egyik előfeltétele a transzhumanizmus és az eugenika alapján szerveződő (eddig csak tébolyult utópiákban elképzelt) rabszolgatársadalom létrehozásának, Mr. Global és az intézményrendszere már nem lehet tökéletesen láthatatlan. Néhány kulcsfigura személyében (pl. B. Gates és K. Schwab) ezért nyíltan színre lépett: a Világgazdasági Fórum (VGF) – egy létrehozott világjárvány és a klímaváltozás társadalmi kezelésének hamis ürügyén (The Great Reset) – nyilvánosságra hozta és végrehajtja azt a tízéves tervét, amely szerint 2030-ig felszámolja az újkori civilizációt. Az intézményi diktátum – Mr. Global letaglózó pénzuralma alapján – a közhatalom minden eszközét kisajátította a szolgálatára.[8] E közben Mr. Global továbbra is álarcot visel: világuralmi diktátumát, az ember biorobot rabszolgává alávetését az emberiség és a Föld jótékony, önzetlen megmentőjének a látszatával leplezi, mert ő az aranyborjú Istene, az új korszak üdvözítője: „semmid sem lesz és boldog leszel” – ígéri híveinek. Az egy központból irányított világrend kiépítésének forgatókönyvét néhányan elemzik, és – a gyors ütemű végrehajtásával – mind több részlete kiszivárog.[9] Mindenkinek ismernie kéne a VGF és az ENSZ tőle átvett két alapdokumentumát, az ún. 2030 Vision és az UN Agenda 21/2030 anyagát, amelyek nem tagadhatják Mr. Global életgyilkos célképzetét.[10]

Az NWO diktatúrájához további alaptények tartoznak, amelyek közül legalább három ismerete nem mellőzhető.

a// Az új társadalomból törlik a vállalkozói indíttatású magántulajdonost, mert a tulajdonosi autonómia a személyének mindig nyújt annyi függetlenséget és önálló gazdasági–társadalmi létet, cselekvőképességet, ami gátat vet a rabszolga-típusú alávetésének.[11]

b// Az NWO-diktátum azzal is zsarolja az emberiséget, hogy (szerinte) a klímakatasztrófát – a Föld „üvegháztartása” miatt – a CO2-kibocsátás növekedésével járó légköri hőmérséklet emelkedés okozza, aminek megállítása nélkül a földi élet esélyei rohamosan megszűnnek. Ezt csak Mr. Global klímapolitikája képes kivédeni, de csak úgy, ha a népesség aláveti magát az azzal szükségképp együtt járó korlátozásoknak, az „ökológiai lábnyom” drasztikus visszaszorításának. (Ld. az emberi élettér parancsuralmi leszűkítését, a mozgásszabadság – közlekedés – és a fizikai kapcsolatok megszűntetését, az egyén elszigetelését, a közösségi lét kiiktatását, a természetes élelemforrások /mezőgazdasági termelés, állattenyésztés/ felszámolását, helyettük szintetikus élelmiszer előállítását, stb.) Ma már – mind több és a hitelét tekintve nem cáfolható, teljes bizonyító erejű – tudományos eredmény támasztja alá, hogy a fenti alapkoncepció gyökeresen hamis: valójában az nem több Mr. Global „klíma-hisztériájánál”, ami számára fontos (de áltudományos) eszköz az emberiség fölötti rabszolga-uralom kiépítéséhez.[12]

Még ha eltekintünk is attól, hogy Mr. Global klíma-diktátuma a tudományon elkövetett erőszak, az a súlyos rosszhiszeműsége (mondhatnánk, hazugsága) miatt is logikai képtelenség.[13]

c// Az NWO-birodalom építésének lényege az élet teljességére való kiterjedés: nincs a földi (és az űrbéli) létnek (természet, társadalom, gazdaság stb.) olyan meghatározó eleme és mozzanata, amit ez az uralom ne venne számításba és ne vonna céltudatosan az önkényes szabályozási hatalma alá. Emiatt az NWO átfogó stratégiájának a puszta feltérképezése is kiterjedt kutatásokat igényelne. (Nyilvánvaló: a nemzeti önvédelem – ha az több a leszerelő jelszónál és nem jámbor óhaj – eleve messze lemaradt a cselekvéstől.) Itt a soktényezős meghatározottságnak csak két intézményére utalok, a jog és az ideológia eszköz szerepére Mr. Global nyomulásában.

A jognál – durva egyszerűsítésben – a változtatás egyértelmű: azt Mr. Global a saját uralmi eszközeként kisajátítja.[14] Az ideológia képlete itt hasonlóan egyértelmű, mivel csak az ősi rendeltetését – az adott esetben Mr. Global szolgálatában – teljesíti: az NWO magánuralmi elsajátításának a valóságát kell elkendőznie.[15]II. A mezőgazdaság sorsa

Az NWO-birodalom egyik fontos pillére az élelmezés, mint világ-oligopólium elsajátítása és uralma.[16] Az előzmények itt is történelmi távlatban gyökereznek: a globális tőke világhatalmi szerkezetmozgásában a tudomány ezt az építkezési folyamatot a 16. századi eredeti tőkefelhalmozás óta nyomon követi. A mai paradigmaváltás a 4. ipari forradalomhoz fűződik[17]: a tőkeszerveződés – ennek technikai vívmányaival és hatalmi eszközeivel – egyetlen döntési központba sűríti és szervezi az élelemtermelés és -elosztás feletti tulajdonosi rendelkezését. Az ezt szolgáló erőforrásokról és a felhasználás mechanizmusáról rajta kívül más társadalmi szereplő nem dönthet. Az erre vezető, több évtizedes folyamatnak legalább néhány intézményét fel kell villantani.


a/ Végbement az agrobusiness óriások agráripari nagyüzemeinek – a GMO növénytermesztés és a hormonkezelt állattartás alapján – világmodellé fejlesztése, kizárólagos uralmuk előkészítése.[18]

b/ Mr. Global mára létrehozta a digitális mezőgazdaság (DMG) és a precíziós gazdálkodás (PREGA) alapjait. Mindkettő az ME növénytermesztési és állattenyésztési adaptációja.[19] A közös technológia lényeges hátránya az 5G EMF sugárzás alkalmazásából ered. Ez ui. az emberre, az állatokra, a növényzetre és az előállított élelmiszerre egyaránt, bizonyítottan károsító, roncsoló hatású. A megbízható sugárvédelmet a tudomány ma nem biztosíthatja, ezért az 5G EMF alapú PREGA elfogadhatatlan a társadalom számára.[20]

c/ Az élelmezési világuralom kiépítésének – a GMO, a DMG és a PREGA egyidejű diktátuma mellett – döntő eleme, hogy Mr. Global a tőketulajdon döntési központja részére elsajátítsa a föld, az édesvíz készletek és a helyi energiaforrások kizárólagos birtoklását, amelyektől megfosztja a helyi gazdálkodó közösségeket. Ezt a globális földrablások – legalább két évtizede indult – folyamata biztosítja.[21] A földrablások kulcsszerephez jutnak az NWO megalapozásában. Nem véletlen, hogy – a sokáig lappangó, rejtőzködő jellegük mellett – a médiauralom azokat bagatellizálja, ill. a hézagpótló tudományos elemzésüket a „fősodor” szakirodalma elhallgatásra ítéli.[22] Tudományos kutatásuk eredményeiből – az NWO mai diktátumának megértéséhez – legalább kettőt figyelembe kell venni. Egyrészt a földrablások globális mértékét hiba lenne lebecsülni.[23] Másrészt fontos tudományos bizonyíték: a földrablások nem korlátozódnak a „klasszikus”, Európától távoli földrészekre (Latin-Amerika, Délkelet-Ázsia és Afrika – az utóbbi kontinensre jut 60% ), hanem – a puha diktatúra szelídebb eszköztárával – atipikus területük nyílt Európában is.[24]

Mr. Global ilyen előzmények után lépett színre a forgatókönyveivel (Great Reset és Agenda 2030), de továbbra is gondosan titkolta, hogy az NWO a mezőgazdaságnak milyen sorsot szán. A leplezés látszólag mesteri. Egyrészt B. Gatest az agrárterve a „világ jótékony megmentőjének” tünteti fel, míg az embereknek a klímakatasztrófa elkerüléséhez csak az élelemfogyasztási szokásaik kisebb változtatásait kell megtenni.[25] Másrészt a figyelemelterelést Mr. Global hű ügynöke, a megvásárolt agrárgazdaságtan „megélhetési köre” is segíti: tekintélyes „tudósok” bizonygatják, hogy a 4. ipari forradalom mezőgazdasági modernizációja mindenkinek élelmezésbiztonságot, jobb életminőséget és fenntarthatóságot hoz.[26] Csakhogy az NWO-nyomulás további rejtőzködést célzó minden mesterkedését megtöri a végrehajtási kényszer: a vezénylő kulcsfigura, B. Gates (B. G.) egyrészt kénytelen időarányosan megtenni (főleg nemzetközi terepen) azokat az intézményi lépéseket, amelyek szavatolják a mai világélelmezési modell kiiktatását. Másrészt a művi (szintetikus) élelemgyártás kifejlesztése – már pusztán a technológiája is – nem egy mozzanat, hanem összetett folyamat, amit nem lehet (sőt, nem is célszerű) a világ elől elrejteni. Ellenkezőleg, a sikeres kényszerítés előfeltétele a fokozatosság és az a megvezetés, hogy itt csak „választék-bővítésről”, alternatíváról, az állati fehérjék pótlásának a forradalmáról van szó, ami nem rontja le a hagyományos táplálkozás értékeit és az egészség megőrzését. De eközben kiderült: a király meztelen. A valós cél az NWO szerinti művi világélelem bevezetése.

A műhús gyártását B. G. cégei „biolaborokban” a húsra hasonlító, sejttenyésztett, szintetikus szövetek kialakításával készítették elő, míg a kísérletezés másik útja a növényi fehérjék génmódosításaival nyerhető műhús előállítása volt. A termelés 2011-ben indult, a termékek piaci részesedése még szerény (az USA-ban 1% .) A fogyasztás gyors felfuttatása viszont – a világélelmezés forradalmi megváltoztatásához képest – rövid idő kérdése.[27] A természettől elszakított, művi élelmiszergyártás világszerte folyik és már Európába is betört.[28]

A művi élelemgyártást – még ha Mr. Global világuralmi céljától, egy új rabszolgatársadalom létesítésétől és tőle a természetes élelem kényszerítő megvonásától el is tekintünk – az emberiség nem fogadhatja el, mert az nemcsak alkalmatlan emberi táplálkozásra, hanem súlyos egészségkárosító kockázatokkal jár, több esetben pedig bizonyítottan mérgező. Ez igen fontos alaptény, a részleteit és bizonyítékait ismerni kell. De előbb érdemes utalni egy mélyebb gyökerű, kulturantropológiai összefüggésére.

A belga prof. Frédéric Leroy – aki nemzetközi terepen nemcsak a táplálkozástudomány egyik legtekintélyesebb tudósa, hanem kulturális antropológus is – miközben fellép az NWO-diktátum művi élelem-kényszere ellen, kifejti az élelmezés civilizációs gyökereinek a szerepét és mindenkori jelentőségét is.[29] Röviden: az élelemszerzés és -fogyasztás – amióta csak az ember a történelemben nyomokat hagyott maga után – mindig a közösség (egymásra utalt, összefogással biztosított) létszükséglet-kielégítő tevékenysége volt, az eredménye közösségi ünnep. (Lakomák, a közös húsevés ábrázolása barlangrajzokon, stb.) Az ember genetikailag kódolt a növényi és állati táplálék együttes fogyasztására. A szabadsághoz minden korban hozzátartozik, hogy az egyént önrendelkezés illesse meg az általa választott táplálkozás-minta gyakorlására. Ez ma is lényeges alapértékünk. A hatalom ezt nem vonhatja el és az önkényesen meghatározott táplálkozás-típust felülről nem diktálhatja, márpedig az NWO ezt teszi. Ráadásul az energia és az erőforrások (köztük a víz) ésszerűtlen pazarlásával, a talajok pusztításával, a fehérje-GMO-manipulációkhoz felhasznált növényi monokultúrák mértéktelen kiterjesztésével és az élethez szükséges tápanyagok kizárásával. Leroy szerint az emberiség ezt a – létét fenyegető – erőszakot nem tűri el, fellázad ellene, így Mr. Global diktátuma nem valósulhat meg.[30]

Melyek a fő kifogások B. G. műhúsgyárának termékei ellen?[31] Az ökológiai gazdálkodást előtérbe helyező szakértők újabban rendszerbe foglalták a művi élelem tudományosan bizonyított egészségroncsoló következményeit.[32] A művi élelmiszer gyártása szükségképpen összefügg a GMO-termesztéssel járó mérgező növényvédő szerek talajpusztító és az ember egészségét roncsoló következményeivel is, különös súllyal a glifozát szerepére. [33]

Tudnunk kell: Mr. Global hogyan és mit válaszol a művi élelem tudományosan bizonyított, súlyos ellenvetéseire? Ha az élelmezésbiztonság uniós és nemzetközi joga az NWO diktátumát is kötné (a jogtalan nyomulását gátolná), úgy ilyen kérdés fel sem merülhet. Az élelmezés egészségügyi biztonsága terén ui. mindkét jogban (így a Codex Alimentárius alkalmazásában is) alapelv az elővigyázatosság és a megelőzés szigorú érvényesítése. Mivel az egészségvédelem közvetve életvédelmet jelent, az élelem előállítása és forgalmazása során alapkövetelmény: csak olyan élelmet lehet a fogyasztási piacra juttatni, ami bizonyítottan nem árthat az emberi fogyasztásnak, vagyis egészséges. B. G. művi élelmeivel szemben a – jelzett – tudományos bizonyítékok épp ezt cáfolják, tehát egyértelmű, hogy azoknak a fogyasztókra „zúdítása” merénylet az emberek egészsége ellen, emiatt súlyos törvénysértés. Csakhogy útját állja-e a jogi tilalom Mr. Global jogellenes nyomulásának? A kérdés költői, hiszen J. Rotschild már megadta a választ: „…bármit is teszünk, az teljesen a köznépre vonatkozó törvények felett áll…” Hogy ez nem a „konténó” elfogult és hamis vádja, azt B. G. gyakorlatában egy példa is bizonyítja.[34]

A művi húsgyártás jogellenes nyomulása felveti az NWO-diktatúra mélyebben fekvő önellentmondásának (az adott esetben az antinómia megítélésének) a kérdéseit. Kit is akar Mr. Global a klímakatasztrófától megmenteni, amikor az emberiség 99 százalékának a másvilágra küldésén dolgozik?[35] Legfeljebb a még életben hagyott 500 milliós népességet? Egyáltalán, milyen értelmet és célt feltételez a szintetikus élelmiszereknél – avagy a természetes (organikus) élelem kevés lenne a drasztikusan csekély számú túlélő táplálására? Nem inkább arról van szó, hogy a „népességszabályozás” eszköztárának (a világjárvány elleni kötelező vakcinák és a világháború „népritkító” hatásai mellett) érdemes támaszkodnia a művi élelmezés – kezdetben még szerény, de hosszabb távon igen eredményes – népességcsökkentő szerepére is?

A művi világélelmezés uralmának megalapozását és kiterjesztését Mr. Global több terepen, a pénzügyi, gazdasági szabályozók és a nemzetközi politikai intézmények döntéseinek összehangolt végrehajtásával szervezi. A szakirodalom nem szól róla, hogy az NWO a világ 194 kormányát milyen nyomással /korrupció, zsarolás, stb./ szerzi meg a forgatókönyvei végrehajtására. A résztvevők közül B. G. „csapata” mellett kiemelkednek a Világgazdasági Fórum (VGF) és az ENSZ egyes intézményei.[36] A felpörgetett végrehajtás diktátumát B. G. „vesszőparipája” vezérli: szüntelenül hangoztatja, hogy a klímakatasztrófa elkerüléséhez azonnal cselekedni kell, az idő a világnak már nem kegyelmez. Ezért a művi világélelmezést legkésőbb 2030-ig létre kell hozni.


III. A mezőgazdaság eltüntetése az NWO uralmában

A művi élelem egyeduralma a világ mezőgazdaságára mért olyan megsemmisítő csapás lehet, amilyen azt a civilizációnk ismert történetében még soha nem érte. Ennél a növényi monokultúra, a hormonkezelt állatok ipari technológiával tenyésztése, az iparszerű nagyüzem uralmi túlsúlya, a GMO növénytermesztés diktátuma, a DGM, a PREGA, stb. digitális csúcstechnikák elterjesztése csak egy – egy előkészítő elem. Nem meglepő, hogy ennek a diktátumnak a létveszélyét – időrendben – először nem az elmélet emberei, hanem maguk a földműves gazdák ismerték fel. [37] Ugyanakkor a kistermelők – akik saját erőfeszítéseikkel szolgálják a tudományos igazság érvényesítését, amely szerint a Földet (a természeti elemeket, erőforrásokat, az életet) és a mezőgazdaságot csak a regeneratív, ökológiai gazdálkodás mentheti meg – az NWO kényszerzubbonyával az élelmezési önrendelkezés globális kivívásának a követelményét állítják szembe.[38] Mr. Global hamis jelszava szerint a „világot táplálnunk kell”, persze a klímakatasztrófa elkerülése és a túlélés érdekében művi élelmiszerrel. A halál-civilizációnak ezt a diktátumát a megmaradásért áldozatokat is vállalók azzal utasítják el, hogy nem a világot kell táplálni, hanem a világ népessége számára biztosítani kell a saját élelmezésük fenntarthatóságát. [39]

A természettel ma is együtt élő gazdákat a technokrácia hadjárata – a mesterséges intelligencia ürügyén a mezőgazdaságot és az embert leigázó önkény – nem tudja félrevezetni azzal a csalárd állításával, hogy Mr. Global, az emberiség megmentője, az elavult, környezetpusztító, energiafaló mezőgazdaságot csak korszerűsíti, egy „alternatív mezőgazdaságot” hoz létre.[40] C. Westbrook rámutat: „... B. G., a Cargill és a Tyson hatalmi kartell, amelynek küldetése az, hogy véget vessen az állattenyésztő mezőgazdaságnak és az embereket száműzze a gazdaságaikból. Ez már nem mezőgazdaság, hanem annak valamiféle (művi) pótlása.[41] Látni fogjuk, hogy ugyanez a megállapítás a növénytermesztésre is érvényes.

Mi a lényege – történetszociológiai képletben – a hagyományos mezőgazdaság művi élelemgyártással leváltásának, amit az NWO végrehajtói a világjárvány és a klímaválság ürügyén nemzetközi programmá tettek, és a végrehajtását 10 éven belül kikényszerítik? Ez pecsételi meg, hogy a közeljövő mezőgazdasága többé nem lehet a természeti erőforrásokkal évezredek óta folytatott gazdálkodás (földművelés és állattenyésztés), amely az emberi létfenntartást és a természeti javak megőrzését szolgálja. Ehelyett – leszűkített keretben – nyers- és alapanyag szolgáltató ágazata lesz az olyan művi (szintetikus), mesterséges élelem gyártásának, amely a növényi és/vagy állati eredetű alapanyagot – az ME legfejlettebb digitális technikáival – laborokban egyrészt sejttenyésztett, szintetikus szövetek kialakítására, ezzel műhús előállítására fordítja, másrészt génmódosítással új növényi fehérjéket hoz létre. Mindkét típusú műélelem hamis (beltartalmi érték nélküli) utánzata a növénytermesztéssel és állattenyésztéssel előállítható, természetes táplálékoknak, miközben bizonyítottan mérgező.

Hogyan tünteti el az NWO a növénytermesztést is, amikor a művi élelmezéshez továbbra is szüksége lehet egyes növényi alapanyagokra? Ennek megértéséhez ismernünk kell az üzemtípusok történelmi változásának a hégeli tendenciatörvényét.[42] Legalább kétezer éves időtáv tudományos bizonyítékai szerint, az európai agrárfejlődés a földtulajdon és a földhasználat elsajátítási rendszerkapcsolatában történetileg a hégeli tagadás tagadásának a tendenciatörvényét hozta. Ennek lényege, hogy az eltérő üzemtípusok (nagy- és kisüzem) léte látszólag csak a termelőerők fejlettségétől függ. Valójában azonban (a weberi ideáltipológia társadalmi viszony képletében) az elsajátításnak ez csak a technikai–gazdasági oldala, amely mellett, egyidejűleg, hasonló súllyal meghatározó a földművelés társadalmi–gazdasági oldala, vagyis a hatalmi–uralmi–érdekviszonyok alakulása, az üzemtípusra is kiható, meghatározó szerepe. A földviszonyok felszínén, a történelmi változásokban az eltérő üzemméretek (típusok) egymást tagadó (de legalábbis egymással versengő, egymást kiszorító) uralma érzékelhető. Tartalmilag ez azzal járt, hogy a földhasználó, mint termelő fokozatosan kedvezőbb elsajátítási pozíciótharcolt ki magának a földtulajdonossal szemben, optimális esetben maga is földtulajdonossá vált.[43]

Az EGK/EU 1945 után végrehajtotta a nagybirtok (nagyüzem) történelmi tagadását a családi gazdaság (mint kisüzemi modell) kiépítésével. Ez az uniós értékrendben azonban nem lett tartós történelmi eredmény. Egyrészt az EU keleti bővítése az új tagállamok mezőgazdasága részére nem családi gazdaságot tervezett, hanem tőkés nagyüzemet, amely olcsó nyers- és alapanyagot termel a profitközpontnak és a nyugati bér töredékén (annak 20-30%-áért dolgozó) bérmunkán (tehát nem a földműves földtulajdonán) alapul.

Másrészt a családi gazdaság kisüzemi modellje mind inkább sorvadt, háttérbe szorult és helyét az integrátor agrobusiness cégóriásoknak, vagyis a nagyüzemi modellnek adja át. A kétezer éves agrártörténet nem cáfolható bizonysága, hogy a nagyüzem mindenkor a földműves és az agrártársadalom nyers kizsákmányolásának az alapintézménye. Ez ma sincs másképp: a nagyüzem tőketulajdonosának létérdeke a magán elsajátítását szolgáló járadékszivattyú zavartalan működtetése és a tőkenyereség növelése. Ezért mindenkori célja, hogy a bérmunkást alávesse a tőkediktátumnak és a munkaerő árát a minimumra szorítsa.

Az NWO már a DGM és a PREGA agrobusiness nagyüzemét szerezte meg elsajátítási uralmához, az élelmezési oligopólium globális kiépítéséhez. Mivel azonban az emberiség alávetéséhez Mr. Global a művi élelem kényszerét alkalmazza, ezért ezt a – technikailag legfejlettebb, digitálisan vezérelt – nagyüzemi növénytermesztést is alárendeli a művi élelemgyártásnak. Először is: minden föld (talaj) tulajdona kizárólag az övé lesz, abból a korábbi földműveseket kizárja.[44] Másodszor: ezt a – természetes táplálkozási céltól elszakított, „ipari alapanyag gyárat” – az NWO „integrálja” a műélelem technológiai rendszerébe, tehát annak az egyik kiszolgáló eleme lesz. Ebből következik, hogy az NWO a korábbi mezőgazdaságból a hagyományos növénytermesztést is száműzi.

Ezzel a fordulattal Mr. Global megsemmisítheti az újkori civilizáció 10-12 ezer éves agrikultúráját, a természet törvényeihez igazodó földművelést és állattenyésztést. Az emberiség létfeltételét jelentő természetes élelem megvonásán túl, a halál-civilizációnak ez a diktátuma az embert – először az újkori civilizáció történetében – kiiktatja, eltünteti a természeti gazdálkodásból: annak sem termelőként, sem fogyasztóként többé nem lehet a meghatározó szereplője. A művi élelmet nem a mai élelmiszerlánc (termelő, feldolgozó, értékesítő) hozza létre, és azt nem ő juttatja piacra, hanem az előállító: az ipari technokrácia digitális technikákra és GMO laborokra épülő, elkülönült (a kiváltságosak magasabb rendű civilizációjához tartozó) hatalmi gépezete. A fogyasztók részére pedig az elosztás jogcímét és a juttatás mértékét az NWO világkormánya (mint „kiutaló hatóság”) – az eugenika és a transzhumanizmus önkényuralmi szempontjai szerint, a szociális kreditrendszer „pontozása” alapján – dönti el.

A filozófus, Stephen Hawking próféciája a civilizáció jövőjét attól féltette, hogy a mesterséges intelligencia leválthatja az embert. Az NWO diktátuma épp ezt – az értelem és az élet számára képtelennek tűnő – küldetést kívánja beteljesíteni. De ki állíthatja meg Arturo Ui-t, esetünkben Mr. Globalt? Erre ma hiteles választ senki nem adhat. Annyi bizonyos, hogy gyilkos uralmát csak egy nála nagyobb ellenerő fékezheti. Világunkban egy ilyen súlyú ellenpólus még nem mutatkozik. Viszont mind többen felismerik, hogy az élet fő természeti elemeit, a földet, a vizet és a levegőt az emberiség megmaradásához csak az ökológiai gazdálkodás döntő arányú kiterjesztése és a klímaválsághoz igazodó fejlesztése mentheti meg. Ennek megvalósításáért a földműves és állattenyésztő gazdák zöme világszerte fellép és egyre többet tesz.[45]

A kitörési pontot a magyarság jól ismerheti, hiszen nálunk a nemzetoldal 1990 óta kimunkálta a föld és a mezőgazdaság nemzetstratégiáját. Ez – az EU jogával és szabályozóival összhangban – lebonthatja a nagybirtokrendszert, a kis- és középüzemek túlsúlyát pedig az ökológiai gazdálkodás térnyerésére alapozza.[46] Tény, hogy az NWO programozott ámokfutását és az új világuralom diktátumának célját a kormánypolitikusok jóval avatottabban ismerik, mint a médiahatalom által hipnotizált, félrevezetett és megbénított nyilvánosság.[47] Annak a hazai gazdának, aki a túlélést választja és azért tenni is akar, az önvédelem egy kézenfekvő eszköze maradt: foggal-körömmel ragaszkodnia kell a földjéhez, annak saját célú használatához és legalább az önellátást fenntartó élelmezésbiztonsághoz.

Miben reménykedjünk? Akár tévelygők, akár tisztánlátók vagyunk, érdemes megszívlelnünk két magyar figyelmeztetését. Az egyikük filozófus, a másikuk meg költő. Hamvas Béla állítja: „ a világ helyzete sohasem reménytelen, mert sohasem azokon múlik, akik nem hisznek az életben, hanem azokon, akik hisznek benne.Reményik Sándor pedig a legnagyobb összeomlásban, a trianoni országvesztésben már nem jajdul fel, hanem az utolsó mentsvárunk őrzését kéri tőlünk számon: „…Ne hagyjátok a templomot / A templomot s az iskolát!” Valóban. Az ellenállásunk sikere és a megmaradásunk esélye döntően attól függ, hogy képesek vagyunk-e megtartani a hitünket és a tudásunkat. Mert mindkettő a Teremtő lényéhez (attributumához) és a tőle kapott ember-minőségünkhöz tartozik. Csak a hit és a tudás birtokában juthatunk el Isten igazságához, amely felszabadít bennünket.

Isten óvja Magyarországot!


2022. III. 24.


 

A lábjegyzetek nemcsak a felhasznált forrásokat jelölik, hanem a főszöveget kiegészítik, részletezik


[1] Ha megneveznék, úgy hiteles lényegét az „emberiség elleni titkos bűnszövetség” fogalom fejezhetné ki. Az egyes elemzők mint a világtőke csúcsszerveződésének az intézményét írják körül. Az egyszerűsítés kényszeréből Catherine Austin Fitts közgazdász megnevezését használom: Mr. Global.

[2] Mint a francia forradalom kirobbantója, 1789-től jól nyomon követhető. Azóta Mr. Global két világháború, százmilliós népirtások és 1945 óta több tucatnyi helyi háború – felelősségre soha nem vont – főszervezője. A rejtőzködő háttérhatalmat már Ady is felismerte: „..s ránk hozták / Gyógyítónak a Háborút, a Rémet / Sírjukban is megátkozott gazok.” (Üdvözlet a győzőnek. 1918.)

[3] Ld. Max Weber: Gazdaság és társadalom. I. KJK. Bp. 1987. 68. o.

[4] Pl. az 1945 utáni történet-tudományt újra kell írni Borvendég Zsuzsa bizonyítékai alapján, melyek szerint a globális pénzügyi hálózat hazai ügynökei csak 1980 és 2010 közt a közvagyonból a nemzeti jövedelmünk 1/3-át (242 mrd $-t) lopták el és tették magánvagyonukká. (B. Zs. : A hálózat pénze. Magyarország kirablásának megszervezése. Kárpátia Stúdió, 2020. <> Ez az összeg kisebb, mint a valós vagyonfosztás, mivel annak csak a felderítéssel bizonyított része.)

[5] A kétszer is Nobel-díjra jelölt közgazdász és két szerzőtársának (Filip Novokmet és Gabriel Zucman) tanulmánya (piketty.blog.lemonde.fr/2018/01/16/2018-the-year-of-europe/) a 2004. után uniós taggá lett, volt KGST államok közül hazánkat – lényegében – a miatt minősíti a „leginkább külföldi tulajdonú országnak”, mert egyrészt a külföldi privatizáció a magyar közvagyon kb. 90%-át elvette. Másrészt a multi-tőke jövedelem-szivattyúja (a tőkearányán felül is) olyan magas évi profitot von el tőlünk, ami 3-4-szerese más új belépők GDP-arányos jövedelem-elvonásának. (Pl. 2010–2016 közt ez a GDP 7,2%-a volt, miközben az EU nettó befizetője (vagyis a profitközpont támogatója) vagyunk: azonos időszakban az EU éves nettó támogatása alig érte el a hazai GDP 4%-át.)

[6] 2015. évi adatok szerint – amikor a társasági adókulcs 19% volt (azóta még kisebb, csak 16%) – a vizsgálatba bevont 11 legnagyobb hazai multi- és transznacionális cég valós társasági adója csak 0,35%-ot ért el. (Mi több, épp ezek a cégek a legnagyobb környezet-szennyezők. Ld. a kutatási összegzést Éger Ákos, az MTVSZ közlésében. 2017.XI. 20. a honlapon.) Ugyanez a szerző kiszámította: hazánk vesztesége a nagytőke adómentesítése miatt 1982–2010 között 241 mrd $ (70 ezer mrd Ft) volt. Ez a magyar államadósság háromszorosa. (Vagyis a multik adómentes nyeresége átlagosan 10 évente kiteszi a külső államadósságunkat.) Mi több, a multik adóelkerüléssel szerzett nyeresége eléri az elmúlt 30 év privatizációs ráfordításainak a 24-szeresét. Látható: ha az idetelepült multi a hazai vállalkozókkal azonos mértékben adózna, úgy az állam a bevételeiből a külső adósságát akár háromszor is visszafizette volna, vagyis az adósságcsapdából végleg szabadulunk.

[7] Ld. Bogár L. becslését: Kovid kapitalizmus kataklizma, 2022. (https://www.youtube.com/watch?v=4hS-jx10g-I)

[8] Ne feledjük: a pénzoligarchiának csak 6 tagja – köztük B. Gates – a bolygó javainak több mint a felét tulajdonába vette, amit Mr. Global világuralmára fordít. Épp a tőketulajdonnak ez a képtelen, torzult egyensúlytalansága vezetett (a tőkeprofit növekedési kényszere miatt) a „halál civilizáció” hatalmához. A következmény: ma már nemcsak az egykori nemzetállamok (most a Big Money, a Deep State) és kormányaik hajtják végre Mr. Global parancsait, hanem aligha találni nemzetközi szervezetet, amelyet informális kézi vezérléssel ne ez a – hatalmi piramis csúcsán lévő „mindenható pénzúr” irányítana. (ENSZ,WTO, WHO stb. <> Nem szólva Gates és a többi kulcsfigura globális média birodalmáról.)

[9] Ld. pl. Roger Koops: The Next Step for the World Economic Forum. (in: Brownstone, Febr. 20, 2022. <> Az írás dokumentálja a VGF, mint „Schwab templomának” elkötelezett ügynök „híveit”, köztük a legismertebb állam- és kormányfőket. Bemutatja, hogy a Gates Alapítvány 2020-ban milyen összegeket adott számos nemzetközi szervezetnek, közintézménynek, a megvásárolt médiának. (Pl. BBC, CNN, Guardian stb. Csak a WHO juttatása meghaladta a 100 millió $-t.)

[10] A 2030 Vision csak részelem, amely a „globális célokat szolgáló digitális technológiáról” szól. Fontos alapvetés: (az ördög a részletekben) a mesterséges intelligencia előnyeinek ürügyén ez a technikai eszköz szolgál az ember személyisége és szabadsága megsemmisítésére. A VGF szerint a digitalizáció a klímaválságot és az élelmezésbiztonságot is kezeli, mivel fejlett technikái az ENSZ fenntartható fejlődés 169 globális céljának 70%-át közvetlenül segítik elérni. <> Az ENSZ Agenda 21/2030 céljai: = egy világkormány, = egy világvaluta készpénzforgalom nélkül, = egy központi világbank, = egy világhaderő, = a nemzeti szuverenitás felszámolása, = valamennyi magántulajdon megszűntetése, = a család egységének megszűntetése, = népességcsökkentés, a népesség-növekedés és a népsűrűség ellenőrzése, = a vakcinák kötelező, folyamatos alkalmazása; = általános, mérsékelt (létminimum szerinti) alapjövedelem bevezetése; = mikrochippel beültetett társadalom a vásárlás, utazás, nyomon követés és ellenőrzés céljából; = a Kínában már működő szociális kredit-pontrendszer globális bevezetése, = az 5G EMF sugárzás eszközeinek és monitoring rendszerének alkalmazása (a „tárgyak internete”); = a gyermeknevelést a kormány veszi át; = kormányzati tulajdonú és általa ellenőrzött iskolák, kollégiumok, egyetemek; = a magánutazás, a gépkocsi tulajdon stb. megszűntetése; = minden üzleti tevékenység társasági (korporatív) tulajdonba juttatása, = a szükségtelen légi közlekedés korlátozása, = az emberek települési zónákban, „okos városokban” koncentrálása; = a különálló családi otthonok megszűntetése, = a természetes, nem szintetikus gyógyszerek és a természetgyógyászat tilalma. A mezőgazdaságra figyelemmel a fenti célok közül érdemes kiemelni a következőket: = az öntözés megszűntetése, = a magán gazdaságok és a legeltető állattartás felszámolása, = az emberi szükségleteket kielégítő földhasználat korlátozása.

[11] Ez a bolsevizmus egyik – a gyakorlatával bizonyított – kommunista axiómája. Már Sztálin amiatt kényszerült az ősi orosz földközösség, az obscsina (1930 júniusban történt) megsemmisítésére, mert – bár az nem adhatott keretet a muzsik képességeinek (egyéni szorgalom, vállalkozói készségek, leleményesség stb.) kifejlesztésére, de a kezében az élelmezés fegyverré vált: a teljes elvonásig is terjedő, megnyomorító adóprés mellett is lehetővé tette a minimális önfenntartását, az önellátással a túlélését. Az NWO rabszolgáját (nemcsak a J. Schumpeter- modell szerinti üzleti, ipari, stb. vállalkozót, hanem a földművest és az állattenyésztőt is, mint gazdát) ettől eleve el kell zárni, hiszen a magántulajdonosi lét vagy akár annak a csírája is (amit a „gazda-tudat” fenntart) kizárja az uralomnak engedelmes rabszolgaságot. <> A Jacob Rotschildnak tulajdonított levél ezt a felismerést egyértelművé teszi. E szerint „..a legtöbb egyszerű ember gazdasági függetlensége miatt olyan engedetlen ezekben a nemzetekben, és valószínűleg hajlamos a saját nemzetük szuverenitását és a helyi ellenőrzést támogatni, ami a fő akadálya a terveinknek, és pontosan ezért volt szükség a súlyos gazdasági korlátozásokra a világjárvány leple alatt. Ha az emberek nem engedelmeskednek, akkor kétségtelenül egy második hullám jön majd az útjukba, és ezzel együtt élelmiszerhiány és teljes kormányzati uralom, hogy bevezethessük az általunk javasolt változásokat…” (J. Rotschild levele Henry Makowhoz. Ld. henrymakow.com és http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=212837#comment-957970 Ford. és közli Drábik János)

[12] Egy ilyen egyetemes létkérdést pár mondat nem taglalhat, még jelezni is gond. Itt csak a címszavak. A legfontosabb: épp két magyar légkörfizikus tudós bizonyította be először a Mr. Global klíma-felfogás tudományos tévedését és tarthatatlanságát. Miskolczi Ferenc – hosszú időn át a NASA sikeres kutatója – 2007-ben kívánta a világ tudománya elé tárni új felfedezését a CO2-emisszió valóságáról, de a közleményét letiltották. Mr. Global ui. már intézkedett: a klímapolitika tengelyébe a (téves) CO2 összefüggést állította, ami alapján az előterjesztő IPPC (ENSZ Kormányközi Klímaváltozási Testület) és az illetékes NWO szereplő (Al Gore) még abban az évben Nobel-békedíjat kapott, az IPPC- jelentés a Miskolczi-felfedezést pedig elhallgatással kizárta. A Miskolczi paradigma lényege a CO2-üvegházhatás és a globális felmelegedés ok-okozati szinten való összekapcsolásának a cáfolata. Ez azt jelenti, hogy a globális felmelegedésnek a fokozott CO2-kibocsátással és a kapcsolatos (esetleges) légköri abszorpció-növekedéssel történő magyarázata tudománytalan. Bizonyított: az éghajlat a Föld története során állandóan változott, és ez a jövőben is így lesz. Az éghajlat emberi közreműködés nélkül sem konstans. Ellenben – Miskolczi korszakos felfedezése szerint – a Föld üvegháztartása a CO2 kibocsátástól függetlenül állandó. (Ld. Szarka László: Magyar versenyelőny, ne herdáljuk el! /A szerző ajánlása Miskolczi F.: Az éghajlat önszabályozása c. könyvéhez. 2021. V. 21./) Szarka László akadémikus 2008-ban egy más utat bejárva jutott a Miskolczi-paradigmával azonos következtetésre: a globális környezeti problémák függetlenek a globális átlaghőmérséklet alakulásától, ezért a légköri CO2-kibocsátás csökkentése tévút. (Ld. u. o. és Szarka L.: Föld és ember. Magyar Belorvosi Archivum, 2021/1. sz. 8–27. o. <> Héjjas István: Klímavédelem – kérdőjelekkel. Magyar Hírlap, 2020. IX. 21.) <> Tudni kell: a Miskolczi-tézistudományos igazságának elfogadása hatalmi–politikai és időkérdés. Ahogy a „lapos föld- hívők” a képtelen állításuk feladására kényszerültek, idővel e téren is áttörés várható. Mára világszerte 31 ezer tudós áll ki az új felismerés mellett. Mr. Global pedig a pénzuralmával tartja fenn a klímahisztéria diktátumát. (Kutatási támogatáshoz csak az Al Gore-követők juthatnak, így a „klímatudósok” 97%-a a CO2-csökkentés, vagyis az NWO diktátuma mellett elkötelezett.)

[13] Egyrészt ui. az az NWO ígéri klímapolitikájával a Föld és az emberiség megmentését, amely – 40. éve, a georgiai gránitba vésett – „tízparancsolata” közül az elsővel hirdette meg: 500 millió embernél többet a Föld népességéből nem hagy életben, mert szerinte csak ilyen népességszám felel meg a bolygó eltartó képességének. Másrészt Mr. Global az egész emberiségtől követeli környezet-tudatosság és végszükség címén az ésszerűen fenntartható – életminősége feladását, holott (a tőke profitéhsége és könyörtelen természet-pusztításai miatt) ő szennyezi leginkább a környezetet. (Egyebek közt ezt a világűr használata, az erőforrások környezetromboló kitermelése, a hadiipar és a szakadatlan helyi háborúk cáfolhatatlanná teszik.)

[14] Az NWO nyomulásának ezt a folyamatát a jogelmélet régóta észleli. (Ld. Pokol Béla: Globális uralmi rend és állami szuverenitás. MTA Law Working Papers, 2014/13.) A körmönfont módszer: mióta a Lisszaboni Szerződés kudarca megbuktatta az Európai Egyesült Államok legális létrehozását, Mr. Global „jogfejlesztése” áttért a nemzetközi jog „alkotmány - jogiasodásának” kimunkálására, vagyis e jogág általános normáira és elveire (önkényes jogértelmezéssel) hivatkozva a nemzetállamok alkotmányainak helyébe lépő világalkotmányt akar létrehozni. (Ld. a „normatív konstitucionalizmust”. A szerző elemzését ismerteti Tanka E.: Országvesztés törvényesített földrablással. Agroinform K. Bp. 2015. 160–161. o.) A ”Great Reset” 2030-ig teljesítendő végrehajtásának kezdete óta most került naprendre a jogi fordulat intézményi megvalósítása: a világjárvány kirobbantása és legalább 2025-ig tervezett fenntartása lehetővé teszi, hogy a WHO (Mr. Global kézi vezérlésével) egészségügyi vészhelyzet címén, vagyis „átmeneti időre” (ami már Hitler gyakorlatában is véglegessé vált) – kiiktassa az államok alkotmányát, amelyek helyett végérvényesen a saját „magán” alkotmányát alkalmazza. Ez az emberi szabadságjogok teljes elvonását célozza. (Ld. Dr. Joseph Mercola: WHO Looks to Monopolize Health Systems Worldwide. /Úgy látszik, hogy a WHO világszerte kisajátítja az egészségügyi rendszereket. The Defender 03/15/22) A lejátszási technika egyszerű. (A WHO ITPP kormányközi bizottságban elég a tagok 2/3 arányú szavazata, ami már a világ mind a 194 kormányát kötelezi az alávetésre, tehát az állam saját alkotmányának önfeladására. Az Európa Tanács menetrendje szerint – 3 ütemben – ezt 2024- ben a WHO 77. Közgyűlése hajtja végre.) Aligha cáfolható: ez az intézményi fordulat már (a személyi összetételében még nem mutatkozó) Világkormány jogparancsa és megnyilvánulása: „a törvény én vagyok”. (Ld. a Napkirályt: az állam én vagyok.) Elfogult túlzás lenne ez az állítás? J. Rothschild – aki az NWO egyik „árnyék –fejedelme” épp így fogalmaz: „valójában mi birtokoljuk az összes törvényhozót, és emellett bármit is teszünk, az teljesen a köznépre vonatkozó törvények felett áll…” (Idézi Drábik i. m.)

[15] Persze, nem arról van szó, hogy – a báránybőrbe bújt farkas eltűntetésére – alkalmas lenne bármilyen egyszerű, átlátszó lepel. Ellenkezőleg, az ideológiák összetettek és bonyolultak; kábító, hipnotizáló, agymosó és bénító hatásukat napjainkban a legrafináltabb technikáikkal érik el. Ismertetésük helyett csak azt jelezhetem, hogy az NWO ideológiai gyökerei a marxi–lenini és a náci önkényuralmi eszmerendszer mélyéből erednek, amelyeket a technokrata–transzhumanista eszköztárral párosít. Egy divatos példa, ami T. Piketty - hez fűződik. (Sikerkönyvei: Tőke a 21. században /2013/, Tőke és ideológia /2020/, A szocializmus ideje /2021/) Talán tőle veszi át az NWO az „ ökológiai és posztkoloniális szocializmus” fedőmázát, amit alkalmasnak talál az emberiséget és a bolygónkat pusztító, nyers elsajátítási önkényuralmának a leplezésére. (Erről talán annyit: ez az „ökoszocializmus” egy szocialista alapú kritikai fajelmélet. Azt hirdeti, hogy a fehér fajt – amely gyarmatosító, öngyűlölő, rasszista, a változásra képtelen, az állati én szintjére jutott, felelnie kell a szegénységért és az ökológiai válságért – ki kell szorítani „kedvenc élőhelyeiről”.)

[16] A céltudatossághoz itt kétség sem férhet. B. Gates mesterétől és szellemi rokonától, H. Kissingertől kapta az üdvözítő megvilágosodást: „aki az élelemellátást uralja, az az emberek fölött uralkodik”.

[17] A világ a 4. ipari forradalmat döntően – S. Hawking szemlélete alapján a mesterséges intelligencia (ME) minőségi ugrásával, annak pozitív és negatív hatásai mérlegelésével jellemzi. Az NWO uralma viszont – cinikusan – beismeri: az ME és technikája csak eszköz az ember biológiai átváltoztatására, manipulatív génmódosítására, ami az emberiség történetében mind eddig ismeretlen élőlénytípust hoz létre. (Ld. K. Schwab saját szavait: „Ennek a 4. ipari forradalomnak egyik vonása, hogy ez nem azt változtatja meg, amit csinálunk, hanem minket változtat meg... Ez önt változtatja meg. Úgy, hogy ön genetikailag lesz módosítva. Ez csak egy példa. Ön az, aki meg lesz változtatva és ennek természetesen óriási hatása lesz arra, hogy ki ön." in: Eines der Merkmale dieser 4.Industriellen Revolution.)

[18] B. Gates 1994 óta szervezi a GMO, a művi élelem, a vetőmag szabadalmak, stb. vertikális integrációjának és a mesterséges intelligenciának a globális hálózatát olyan multik tevékenységének összehangolásával, mint a Coca-Cola, Unilever, Philip Morris (Kraft, General Foods), Kellogg’s, Procter & Gamble, az Amazon (Whole Foods) stb. E körbe tartoznak a GMO-multik, mint pl. a Monsanto, a Bayer, stb.

[19] A DMG az iparszerű nagyüzemet az új – termelésbiztonságot és hozamnövelést ígérő – technikákkal globálisan kizárólagossákívánja tenni. Másrészt az általa alkalmazott 5G EMF sugárzással vissza nem fordítható humán egészségügyi, élelmezésbiztonsági és környezeti-természeti károkat idéz elő, ezzel a termelést és a népélelmezést eleve fenntarthatatlanná teszi. A DMG – épp úgy, mint az elődje – a tőkeprofit igényét minden fölébe helyező monokultúrára épül, amelyet – az ökogazdálkodás teljes tagadásával – még jobban kiteljesít és megszilárdít. A monokultúra és a művelési technika következménye a biológiai és genetikai sokféleség felszámolása, a GMO növénytermesztéssel a végzetes talajpusztítás. A DMG és a PREGA egyaránt műholdról sugárzott 5G EMF sugarakkal működtetett, számítógép-vezérlésű adatgyűjtő, elemző, megfigyelő rendszert alkot. A szakértők feltárták: ez a technológia az 5G ismert hadiipari technikáját az iparszerű nagyüzem ágazataira alkalmazza. (Carmelo Ruiz – Marrero: Precision Farming: The Marriage Between Agribusiness and Spy Technology. ( in: Special to Corp Watch, Oct. 2, 2002. – A precíziós gazdálkodás: házasság az agribusiness és a kém-technológia között.) A PREGA gépóriásokat használ (John Deere stb.), új technológiai függés és a külső irányítás diktátuma alá veti a gazdákat. (Saját döntésük már nem lehet a vetőmag, a trágya, a vegyszerek, sem az öntözés, stb. felől.) Ugyanakkor a számítógépes működtetés olyan felkészült informatikus szaktudását és jártasságát kívánja, amilyennel a gazda nem rendelkezik, vagyis a tényleges gazdálkodás emiatt elkülönül a termelésben résztvevőktől.

[20] Pl. Julian Rose (aki a HARE Ökológiai Szövetség egyik alapítója) rámutat: ez a gazdálkodás – ami a fogyasztásra szánt művi élelmet laboratóriumban, GMO- és DNS-módosításokkal hozza létre – az élelmiszerlánc minden szakaszában alávetett az emberek, a növények és állatok EMF sugárterhelésének, sőt az így előállított áru is sugárfertőzött és – már csak vegyszerterhelései miatt is – mérgező, nem egyszer rákkeltő. Emiatt ezt az élelmet az „ördögtől valónak” nevezi. /J. Rose: 5 G Agriculture Food from Frankenstein Farming. Global Research, Aug. 01, 2019/)

[21] A földrablás a „karvalytőke” összetett és az alapvető emberi jogokon (az Emberi Jogok Európai Egyezményén és az EU Alapjogi Chartáján) átgázoló, de a felszínen olykor a törvényesség látszatával álcázott tevékenysége az élelmezési világ-oligopólium elérése végett, a szükséges természeti erőforrások megszerzéséért. A gazdasági célja mellett lényeges az uralmi rendeltetése is. A föld ui. természetföldrajzi tárgya az állam szuverenitásának (föld nélkül nincs állam, de a földről való nemzeti önrendelkezés nélkül valós államterület sem lehet.) Emiatt Mr. Global földrablásainak – a tőkegyarapítás célján túl – döntő feladata, hogy a földalap elsajátításával (ami az NWO rendszerében már nyíltan is a világtőke kizárólagos tulajdona lesz) a nemzetállamot (annak helyi közösségeit és polgárait) végleg megfossza a saját államterületük földjétől (annak a tulajdona, használata és a védelme fölötti rendelkezéstől). A politika torzításai nálunk – még az ellenzék szerepében tetszelgő ideológusoknál is – nem hagyják láttatni a földrablás (alaptények és nemzetközi bizonyítékok szerinti: ld. pl. EP Emberi Jogi Albizottsága, 2016.) lényegét, sőt, annak a fogalmát is téves tartalom alapján kívánják meghatározni. Újabban ez jelentkezik az ún. Pálinkás J. párt agrárprogramjában. E szerint „a FÖLDZSÁKMÁNYOLÁS. Az emberiséget veszélyeztető – a tudósok által 2030 -2050 közöttre jósolt – ökológiai katasztrófa a prognózisok szerint hatalmas élelmiszerhiányt hoz magával. A világ leggazdagabb országai és tőkés csoportjai ezért világszerte elkezdték felvásárolni a termőföldeket országrésznyi méretekben… „ (Ács Sándorné: Mezőgazdaság és vidék. Kishantos, 2022. I. 27.) Nem cáfolható: <> már maga a fogalom megnevezése is önkényes és félrevezető, mivel itt nem „zsákmányolásról” és egyenértékű cseréről (adásvételről, felvásárlásról) van szó, hanem jogellenes „rablás” történik, amit a nemzetközi szakirodalom egységesen ezen a néven jelöl és tart számon. (Land grabbing, ill. land rush, azaz „föld - roham”. A megnevezés Marxtól ered, a 16–17. sz. angol textilipart létrehozó, a jogtalan és erőszakos, a parasztságot a földjeikről elűző és megfosztó önkényről.) <> Az EU a miatt kényszerült a földrablásokkal szembesülni, mert az uniós székhelyű tőkeberuházók világszerte a fizikai erőszakban sem válogató módon (zsarolás, helyi háború kirobbantása, fegyveres elűzés, gyilkosságok, stb.) és az elűzöttek kártalanítása nélkül szerezték meg a helyi közösségek földjeit és más erőforrásait. Az EP Emberi Jogi Albizottsága ezért az EB részére olyan stratégia cselekvési programját dolgozta ki, ami az EU összes közösségi politikájába és minden nemzetközi szerződésébe beépíti – épp a földrablások miatt előállt sérelmek jövőbeli kizárása és orvoslása végett – az alapvető emberi jogvédelmi követelményeket. (Ld. Tanka: Földrablások…86–102. főleg 99. o.) <> Mióta Mr. Global NWO diktátuma (Great Reset) nyilvánossá vált, többé senki előtt sem lehet kétséges: nem a 2030 után várható élelmiszerhiánytól való félelem (a megelőzés igénye) sarkallta Mr. Globalt a földrablásokra, hanem az a végcél, hogy – a rabszolga társadalom létrehozásával – megszűntesse a mezőgazdaságot, mint élelemforrást, ami helyett (a földalap kizárólagos uralmával) megalapozza a saját hatalmának alávetett művi élelemforrást.

[22] Ld. pl. a monográfiám sorsát. Tanka E.: Korunk földkérdése, létünk a tét. Földrablások a világban és magyar földvédelem. (4 Pont Nyomda Kft, Eger, 2018. 1– 286. o.)

[23] Ez már 2011-ben – az Oxfam és a FAO független szakértői, hiteles becslése szerint – 227 millió havolt, ami az EU termőterületét (184 millió ha) meghaladja. Ebben az adatban nem szerepel az orosz és ukrán földrablások területe.

[24] Ld. Tanka: Földrablások.. i. m. V. fej. Ukrajna a földrablások Unión kívüli egyik áldozata. (101–111. o.) VI. fej. A földrablások Oroszországot sem kerülik el. ( 112 – 122. o.) Számunkra még izgalmasabb kérdés – a „30 éve szabadon” hamis jelszavával szemben –, hogy a Washingtoni Konszenzus diktátumával a KKE államok földviszonyaiban 1989 után végrehajtott, jogállami földreformnak álcázott tőkés földrablások hogyan és milyen mértékben fosztották meg a hazai parasztságot a földtulajdontól és a földhasználattól. (Ld. erről a hazai képletet: i. m. 172. o.)

[25] Ld. B.l Gates 2020 januárban közzétett agrárstratégiáját. (Bill and Melinda Gates foundation, FAQ: Bill and Melinda Gates Agricultural Innovations. media@gatesfoundation.org)

[26] Egy magyar „agrárcsapat” – 6 agrárgazdász kutató egyenként nyilatkozva – azonosan vallja: a hazai agroökológiai potenciál 40%-át nem használjuk, ezt a tartalékot az iparszerű nagyüzem a DGM és a PREGA alapján (digitalizáció, automatizáció, robotizáció, innováció, intenzifikáció /egyéb „ciók” segítségével/) a versenyképesség minőségi ugrására, az élelmiszergazdaság világszintű fejlesztésére fordítja. (Ki nem mondva, esetünkben ez a „Great Reset”.) Szerintük mintegy objektív gazdasági törvény, hogy a fejlődés és a fenntarthatóság igényeit csak az ME vívmányaival élő iparszerű nagyüzem teljesítheti, vagyis erre kell alapoznunk. Így Szűcs István szerint (Debreceni Egyetem; a szerző névrokona a D. Sc. prof. em. Sz. I.-nak)„…a kívánatos méretgazdaságos termelési méret és üzemszerkezet, társulva a hatékonyság javulásával csak lassan, fokozatosan valósulhat meg. A stratégiák megalkotásánál mindenképpen törekedni szükséges az erőforrások koncentrálására, a termelési méret okszerű növelésére….stb.” Ugyanez a szerző a nagyüzemi méret nyolc előnyét felsorolja, amelyek zöme ismert az államszocialista nagyüzem „skálahozadék” hamis elméletéből. Az elemzés kitér az Európai Zöld Megállapodás és a KAP új követelményeire is (2050- ig teljes, 2030-ra 55% karbonsemlegesség. Ugyaneddig a műtrágyahasználat 20%, a növényvédő szerek és antibiotikumok 50% arányú csökkentése, az ökogazdálkodás földterületének 25% -ra növelése.) Kemény Gábor szerint (OTP) ez csak a nagyüzem versenyképességének a megőrzésével együtt lehet reális cél. (Ld. az elemzéseket: Stratégiai elemek az agrárgazdaságban I. – Fókuszban a hatékonyság és a versenyképesség. Agro Napló, 2021. V. 9. 16–20. o. Dr. Kapronczai István et alt.) Csak külön kritika jelezhetné, hogy ez az agrárstratégiai igény „hány sebből vérzik”. De e nélkül is belátható: eleve lemond a valós gazdasági–társadalmi–természeti meghatározók számbavételéről. Csak a legfontosabbak: == Aki mezőgazdaságunk teljesítőképességéről szól, annak elsősorban a Mr. Global és a KAP által kierőszakolt „gúzsbakötését” kell kioldania. Vagyis meg kell szüntetni – a fenntartásukat már semmivel nem indokolható, a termelést megbénító – mennyiségi kvótákat és vissza kell állítani az államot, ill. a termelőket az uniós belépés előtt megillető élelmiszer önrendelkezést. == A nagy- és kisüzem bármely hatékonysági összevetésének csak akkor van tárgyi alapja, ha az számol a nem cáfolható alapténnyel: egyrészt a támogatások 80%- a és a további (hazai) juttatások, adóelengedések, kedvezmények közel teljes aránya a nagyüzemnek jut, amely a környezet- és természetpusztításának minden költségét (az externáliát) az adófizetőkre hárítja. Emiatt, társadalmi mérce szerint, szóba sem jöhet semmiféle versenyképessége, hanem a talajt pusztító monokultúráját és az egészségkárosító alapanyagát csak a kis- és középüzem ökológiai gazdálkodása ellensúlyozhatja. A hazai folyamat viszont ezzel épp ellentétes. (Csak 2010 és 2016 között 150 000 kisebb termelő adta fel a gazdálkodást. A megmaradt gazdaságok alig 0,7 százaléka használja a mezőgazdasági földek 2/3-át. A magyar birtokszerkezet a harmadik legkoncentráltabb az EU-ban. A legnagyobbak, a gazdaságok felső 10 százaléka szerzi meg az agrártámogatások 80%-át.) == A DGM és PREGA korszerűsített nagyüzemének a jövőre is kivetített uralma nem veszi figyelembe, hogy – ha az EU tagja maradunk – még Mr. Global diktátuma ellenére is uniós közcél a nagyüzem kizárólagosságának a felszámolása. Az EP ezért szorgalmazza a nagyüzem túlsúlyának a megszüntetését, aminek Európa-szerte (a keleti tömböt kivéve) sikeres intézménye a mezőgazdasági üzemszabályozás. Ld. az EP 2017. IV. 27-i állásfoglalását „a termőföldek koncentrációjának jelenlegi állapota az Unióban: a mezőgazdasági termelők földhöz jutása megkönnyítésének módja” tárgyában. Az EP hangsúlyozza: a nagybirtokrendszer uniós uralma ökológiai, klímavédelmi, gazdasági és társadalmi szempontból egyaránt tarthatatlan. A tanulmányból csak egy idézet: „a földterületek kevés termelő kezében való koncentrációja torzítja a termelést és a piaci folyamatokat, továbbá a tagállamok és/vagy az egész EU mezőgazdasági gazdálkodása tekintetében kontraproduktív hatású. (7. o. in: T. E: Korunk földkérdése….229. o.) == Az a jövőstratégia, amely a klímavédelmet a CO2-kibocsátás kötelező csökkentésére építi – az új tudományos bizonyítékok fényében (Miskolczi et alt.) – eleve alaptalan, mert nem hozhat eredményt. == Az itt felvillantott agrárstratégia egészében véve tragikusan szánalmas és félrevezető: úgy tesz, mintha nem tudna róla, hogy az NWO uralmában sem a kis- és nagyüzem, sem az ökogazdálkodás jövőképéről fogalmi szinten sem lehet szólni, mert Mr. Global diktátuma – az újkori civilizáció leváltásával – az egész mezőgazdaságot megszünteti, helyébe a művi, mesterséges élelmezés „kényszerzubbonyát” akarja ráerőszakolni a népességszabályozás túlélőire.

[27] Az NWO az intézményi változtatásra a világnak 2020-tól 10 évet ad, amit Gates a végrehajtásban az „élelmezés évtizedének” nevez. Pat Brown, az Impossible Food vezérigazgatója (az EAT Stockholm Food Forumon 2019-ben) hasonló időtávot tűzött ki. Kijelentette: „Küldetésünk az, hogy 2035-re teljesen lecseréljük az állatokat az élelmiszer rendszerben. Nevetsz, de mi ezt teljesen komolyan gondoljuk és ez megvalósítható.” Egy interjúban (MIT Technology Review) ezt kiegészítette:”…az a célunk, hogy a lehető leggyorsabban gazdaságilag fenntarthatatlanná tegyük a tehenek tenyésztését…” (idézi: Sara Keough integratív öko-táplálkozási szakértő. In: Artificial Animals – Part 1. Az idézethez hozzáteszi: „Az átalakítás elkerülhetetlen.”) <> Látni kell: egyrészt B. G. diktátuma nemcsak a szarvasmarha, hanem minden haszonállat tartásának a megszűntetését célozza. Másrészt – amint S. Keough értelmezi B. G. cégeinek a diktátumát – „…ezek nemcsak további fehérjeforrást kívánnak létrehozni a fogyasztók számára, hanem az állattenyésztést is hatékonyan megszüntetik.” B. G. szerint minden gazdag országnak át kellene térnie a 100%-ban szintetikus marhahúsra. Meg lehet szokni az íz-különbséget, és az állítás az, hogy idővel még jobb ízű lesz.” (i. m. u. o. 2021. II. 14.)

[28] A szerteágazó GMO fehérjegyártást felsorolni is hosszú lenne. B. G. szabadalmai ui. a csirkétől a halig több mint 100 állat húsának a művi utánzására kiterjednek, ideértve a művi tojást stb., és az élelem bogarakból, kukacokból előállítását. Alapítványa egy dél afrikai céggel milliárdnyi légyből napi 22 to kukacot állíttat elő, ezt azonban a piac egyelőre nem fogadja el emberi élelemként, ezért azt a művi csirke- és halhús gyártásánál hasznosítják. <> A Just nevű startup cég volt az első, amely engedélyt kapott arra, hogy laborban növesztett csirkehús-pogácsákat árusítson Szingapúrban. B. G. 2020 júniusban kezdte meg a „Breakthrough Bros” programban a Biomilq cégével a művi anyatej (GMO és DNS technikákkal) gyártását. Ugyanide tartozik a Memphis Meats projekt, amely a művi húskészítményt borjúvér kivonatra alapozza. A művi élelemgyártás tőkeszerveződését és céghálózatát – címszavakkal is – csak külön tanulmány jelezhetné. <> B. G. élelmezés forradalma Európába is betört: a Beyond Meat (ami 17 ezer élelmiszer áruházat és 12 ezer éttermet szolgál ki) itt az első műhús gyárat Hollandiában alapította. De már a magyaroknak sem kell a műhúst külföldön keresgélni. B. G. nyomulása – mint kés a vajban – a „húsmentesség” és a „vega étrend” egészségmegőrzés csalárd reklámjával veszi célba az itteni fogyasztót. Nálunk B. G. diktátumának a sajtó általi népszerűsítése akár Mr. Global jutalmát is kiérdemelné, olyannyira lelkes és bármely kritikától mentes, odaadó híve a művi élelmezésnek. (Ld. pl. Bolla Ágnes: Küszöbön a sejttenyésztett hús /cultured meat/ forradalmamagyar biológus is úttörő a klímamentő technológiában. A szerző vizsgamunkája a Válasz Műhely újságíró-iskola számára. https://www.valaszonline.hu › 2022/01/06 › cultured-m... és <> Kormos Olga: Míg Amerikában már javában eszik a műhúst, addig ezt mi csak most fedezzük fel. mfor.hu 2021. VII. 19.) /Egyébként elképesztő itt is a médium hamis tájékoztatása, súlyos alaptényeket elhallgat: már a világ sok tudósa bizonyította, hogy a B. G. kínálta „frankenstein’s food” alkalmatlan az ember táplálására és rákkeltő, mérgező./ Az Aldi és a Lidl már valódi műhúst is árusít. (Pl. Next Level Meat)

[29] Frédéric Leroy (Vrije Universiteit Brussel, Adele H. Hite, Ronin Institute for Independent Scholarship.) Ld. egyik előadását: The Place of Meat in Dietary Policy: An Exploration of the Animal/Plant Divide (International Congress of Meat Science and Technology Review Papers, Jul 18, 2020) <> Az itt hivatkozott antropológiai elemzését egy podcast interjú tartalmazza. (Unstress with Dr Ron Ehrlich on Spotify.Prof. Frédéric Leroy: The Politics of Nutrition & The Great Reset....https://open.spotify.com › episode)

[30] Mi magyarok – már nyelvünk fogalomalkotásai alapján is (ld. az „élet”, „él-elem”, „szer”, „szerzés” stb. szavak jelentéstartalmát – eleve tudjuk: az élelem (és annak minősége) az élet döntő eleme.

[31]Leroy figyelmeztet: a művi élelem fogyasztási kényszere gyilkos következményekkel járhat. Hiába törekszik B. G. (a Leroy által felsorolt technikákkal, vitamin és élelmiszer adalékokkal) a művi élelem feljavítására, a többszörös feldolgozással járó vegyszer-terhelések mérgező hatásait nem szűntetheti meg. E miatt „..a világon évente 11 millió ember hal meg az ultra feldolgozottságú élelmiszerek túlsúlya és a teljes értékű, védő élelmek hiánya miatt, ami az ilyen szinten feldolgozott élelmiszert a világon az első számú gyilkossá avatja.” (Idézi R. Kennedy: Bill Gates and Neo-Feudalism: A Closer Look at Farmer Bill. The Defender, 02/04/21) A lényeg: a művi élelem a valós beltartalmi érték hiányában alkalmatlan az ember táplálására. Ugyanakkor nő a bizonyítékok száma, ami leleplezi: ezek az ipari gyártású művi élelmek súlyosan károsítják az egészséget, többször mérgezőek, a gyermekeknél pedig hiperaktivitást és súlyos figyelemzavart okoznak. (Ld. pl. Nate Seltenrich: Synthetic Dyes in Popular Kid’s Food Linked to Hyperactivity, Learning Disorders. in: The Defender. <> Ld. hasonló kritikára Stacy Malkan: Bill Gates’ Scary Recipe for How to Feed the World. The Defender, 06/02/21.) <> Amint egy szerző a művi hamburgerről írja a Beyond Meat projektnél: „a ’lehetetlen élelmeket’ (Impossible Foods) valójában ’lehetetlen találmányoknak’ (Impossible Patents) kell nevezni. Ez (t. i. az új hamburger) nem étel, hanem egy szoftver, szellemi tulajdon, 14 szabadalom, ténylegesen mindegyik egy-egy darabja a ’lehetetlen hamburgernek’. (Mi magyarok inkább „ehetetlennek” mondanánk ezt a művi élelmet.) Az IFood a legközelebbi gyilkoló szerkezet. Csak ízleld meg. Ez inkább Bill Gatesnek való, a szuper feltalálóinak.” (Setz Itzkan, in: Soil4Climate)

[32] Sara Keough (a táplálkozástudomány szakértője és az Understanding AG tanácsadója) három részes tanulmányban dolgozta fel a művi élelmek élettani hatásvizsgálatát és bizonyított egészségügyi kockázatait. Ld.: == 1. részA növényi alapú húsok térnyerése és az állattenyésztés felszámolásának küldetése (Artificial Animals – Part 1 The Rise of Plant-Based Meats and the Mission to Eliminate Animal Agriculture) ; == 2. rész -A feldolgozott növényi fehérjék rejtett veszélyei ; == 3. rész – Élelmiszer-adalékanyagok és a szója leghemoglobinnal kapcsolatos vita. (Ld. mind a hármat https://understandingag.com › artificial... stb. és az Organic Consumers Association honlapján.) A téma természettudományos jellege itt kizárja a tartalmi ismertetés esélyét. Be kell érnünk néhány leegyszerűsítő utalással, ami a nem szakembernek is jelzésértékű lehet. A lényeg: a B. G. gyártotta műhúsok a fogyasztás élettani kockázatainak a feltárását eleve gátolják és meghamisítják azzal, hogy az értékelés csak a termék kalória- és makrotápanyag- tartalmát veszi figyelembe, viszont kizárja a hozzáadott adalékanyagok és vegyszerek összetevőinek a hatásvizsgálatát. Pl. a szója- vagy borsófehérje a leggyakrabban felhasznált alapanyag, miközben a GMO szójában lévő leghemoglobin – több mint 80 év tudományos bizonyítékai alapján – ilyen mennyiségben, amivel az ember a természetben nem találkozhat, súlyos egészségügyi ártalmakkal jár. A szója hőfeldolgozása egyes anti-tápanyagokat nem tud lebontani. Pl. ilyen a lektin, a fitoösztrogén, a goitrogén, a fitinsav, stb., és a tápanyagellenes vegyületek közül a legveszélyesebb az élelmiszer-aquaporin. Mindezek rákos, hormonális, autoimmun, neuro-gyulladásos, neuro-degeneratív, stb. betegségekhez és az immunrendszer leépüléséhez vezethetnek. (Az aquaporin – mint más anti-tápanyagok is – az emberi agy AQP4 fehérjéihez hasonlít, és amikor az immunrendszer fellép ellene, az agyszöveteket is megtámadhatja.) A „növényi alapúnak” hirdetett műhúsoknak a növényekhez semmi közük, mert ezek helyett fehérje izolátumokból, szintetizált tápanyagokból, feldolgozott (telítetlen zsírokban gazdag, oxidált) növényi olajokból és számos adalékanyagból állnak. Ezek közül az egészséget károsító, legfőbb veszélyforrásokat az élesztőkivonat (mononátrium-glutamát, az ismert neurotoxin), a tenyésztett dextróz, a módosított élelmiszerkeményítő, a metilcellulóz (ami a gyomorbélrendszer gyulladásának kiváltója és összefügg a vastagbélrák kialakulásával) és a „természetesnek” mondott aromák jelentik.

[33] A GMO-vegyszerezés – becslések szerint – évente 25 millió mezőgazdasági munkást mérgez meg, sokszor súlyos következményekkel. Jr. R. Kennedy adatközlése szerint az USA-ban a kémiai növényvédő szerek negyvenes években végbement elterjesztése óta az énekesmadarak több mint fele kihalt, a világ méh- és rovarállományának nagy része összeomlott, és Amerikában a megnőtt vegyszerhasználat miatt a krónikus betegségek aránya 54% -ra emelkedett. (R. Kennedy: Bill Gates and Neo – Feudalism: A Closer Look at Farmer Bill. The Defender, 02/04/21.) A géntudós Pusztai Árpád már közel két évtizede figyelmeztetett: a glifozát a legkárosabb növényvédő vegyszer, amelytől az ember és az élővilág hasonlóan nem szabadulhat meg, mint a DDT-től. A hiteles előrejelzés, sajnos, mára valóság lett. Francia kutatók 2022 januárban közzétett kutatási eredményei szerint a glifozát a francia népesség 99 százalékának a vizeletmintáiban kimutatható, éspedig nagyobb arányban a férfiak, a fiatalok és a mezőgazdák esetében. ( Daniel Grau et alt.: Quantifiable urine glyphosate levels detected in 99% of the French population, with higher values in men, in younger people, and in farmers. Environmental Science and Pollution Research 2022. I. 12.) Ez az első felmérés, ami Európában egy ország teljes népességére kiterjedt. Nyilvánvaló: a globális vizsgálatok hasonló arányokat mutatnának. B. G. művi élelme a GMO szóját hasznosítja, amit viszont több mérgező növényvédő szerrel és főleg a glifozáttal együtt termesztenek. Több szójaminta, amit az USDA /USA Agrárminisztérium/ Pesticide Data Program vizsgált, 14 toxin – maradványt mutatott ki, köztük a glifozátot. (Ez – többek közt – bizonyítottan rákkeltő és az immunrendszert rombolja.) B. G. cégének szintetikus húsutánzatai pedig – a laboratóriumi mérések szerint – a glifozátszint 11-szeresét tartalmazzák más piaci termékekhez képest.

[34] B. G. egyik cége a piacvezetőnek tervezett műhús, az Impossible Burger forgalmazásához az FDA-tól (Food and Drug Administration, amely egyszerre élelmezési és gyógyszerfelügyelet) az engedélyt csak úgy kaphatta meg, ha az egészségi kockázatok kizárását előzetes hatásvizsgálat tanúsítja. (A műhúsban használt adalék a GMO SLH) A cég ezt saját kutatóival végeztette el – patkányok táplálásával folytatott kísérletekben –, amelyek azonban negatív eredményre vezettek. Ez szakfolyóirat közleményeként meg is jelent. (Ld. Michael Antoniou, Ph.D. molekuláris genetikus tanulmányát: „Rat Feeding Study Suggests the Impossible Burger May Not Be Safe To Eat” (A patkány-táplálás tanulmánya felveti, hogy az IP Burger fogyasztása nem biztonságos. in: GMO Science. Idézi Sara Keough Part 1) <> A „statisztikailag szignifikáns, potenciálisan káros hatások” lényege: == a testtömeg gyarapodás csökkenése, == a táplálékfogyasztás súlygyarapodás nélkül növekedése, == a vér kémiai megváltozása: vérszegénység és/vagy csontvelő – károsodás jele, == csökkent véralvadási képesség, == csökkent foszfatáz szint (alultápláltságra és/vagy cöliákiára utalhat), = vér albuminszint növekedése (az akut fertőzés vagy szövetkárosodás jele), == a növekvő káliumszint (vesebetegség jele), = alacsony vércukorszint és klorid szint, == a vérglobulin szint emelkedése (gyulladásos betegség és a rák jelzése.) Ez az FDA-t előbb arra indította, hogy az engedélyt megtagadja. A szakmai ellenvetést és az elutasítás érveit az Élelmiszerbiztonsági Központ (CFS) képviselte. Utóbb viszont az FDA az álláspontját megváltoztatta, és az ún. GRAS-jóváhagyást (a forgalmazási engedélyt) megadta a GMO SLH javára. Ryan Talbott, a CFS ügyvédje ez ellen nyilvánosan tiltakozott, mert „nincs meggyőző bizonyíték arra, hogy ez, a több millió ember által fogyasztott színezőanyag biztonságos.” E miatt követelte a szója leghemoglobin jóváhagyásának a visszavonását. A CFS végül pert indított az FDA ellen a jogsértő engedély visszavonása iránt. Az eseti tiltakozás vagy jogvita Mr. Global nyomulását a legkevésbé sem zavarja. Médiauralma és a nemzetközi intézményeknél őt megillető „kézi vezérlés” itt is olajozottan működik. Így pl. a New York Times az Impossible Burgert a legjobb ízű növényi hamburgerek közé sorolta és ugyanabban az évben (2018) az ENSZ a legmagasabb környezetvédelmi kitüntetést, a „Föld Bajnokai” díjat adta át az Impossible Foods és a Beyond Meat művi húsok gyártóinak.

[35] Ez az arány (Bogár L. becslése) ugyan magasabb, mint a georgiai előrejelzésben írt 8,5 mrd ember, de az utóbbi is döbbenetes szám a halál-civilizáció listáján.

[36] Közismert, hogy minden jelentős befolyású nemzetközi szerv (ENSZ, FAO, WTO, WHO, stb.) – a pénzügyi, a személyi, a vezetői és a politikai szakmai irányítás alapján – Mr. Global egy-egy sakkfigurája. Ld. pl. annak dokumentumait, hogyan uralja B. G. – mint legfőbb pénzügyi támogató – a korrupt WHO-t. (Dr. Joseph Mercola: New Documentary on WHO Exposes Widespread Corruption. Massive Funding by Bill Gates. in: The Defender, 09/07/21. <> Egyébként Lilian Franck „Trust WHO” címen erről dokumentum filmet készített.)Nyilvánvaló: a nemzetközi hálózatok a művi világélelmezés oligopóliumának megteremtésében is kulcsszerephez jutnak. Miután a VGF 2020 májusi csúcs ülésén K. Schwab és Károly herceg elővezették a „Nagy Visszaállítást”, a VGF a globális élelmezéspolitika átalakítását beindította az Eat Forum működtetésével, ami önmagát a „Davos for food” (D. az élelmezésért) jelszóval jellemzi. Ennek társalapítója a Wellcome Trust, amihez B.G. jelentős befektetéssel kötődik (a vakcina gyártó Glaxo Smith Kline céggel). Az EAT legfőbb szerve a FReSH, amelynek fő feladata az élelmezési rendszer átalakítása. A projekt fő résztvevői a Bayer, a Cargill, a Syngenta, az Unilever és a technikai óriás Google. (Gondolná-e a számítógépét használó magyar polgár, hogy ugyanez a szolgáltató dolgozik a művi élelmezés világuralmáért?) Az EAT által kiadott „politikai agenda” végrehajtásában közel 40 város önkormányzata vesz részt a világ minden részén, Európában is. Ugyancsak az EAT készíti fel az ENSZ Gyermek Alapját (UNICEF) az „új étkezési irányelvek” elfogadására. Az ENSZ munkája különösen látványos B. G. diktátumának a végrehajtásában. Itt a személyi összefonódások is jelentősek. Pl. a főtitkár, A. Guterres, B. G. régi ügynöke. Ő az, aki az ENSZ Világélelmezési Biztonság Bizottsága 46. ülésén, 2020. októberben bejelentette az ENSZ Élelmezési Rendszerek Csúcstalálkozó (Food System Summit) 2021 nyarán megrendezését. Ezt dr. Agnes Kalibata vezette, aki B. G. egykori alkalmazottja: ő volt a Gates/Rockefeller agrárprogram elnöke a „zöld forradalom” afrikai végrehajtása során, amely botrányosan megbukott (éhezést, nyomort és a B. G. vakcináival sterilizált nők, gyermekbénulással nyomorékká tett fiatalok milliós tömegét hagyva maga után). A hölgy feladata most az lett, hogy a csúcson résztvevő multi tőketulajdonosokat a PPP (public private partnership) technikával, jelentős profithozam biztosításával beruházóként érdekeltté tegye a program teljesítésében. A nemzetközi szervek a saját és az államokra erőszakolt szabályozóikkal támogatják B. G. művi élelmezésének világpiaci nyomulását. Ennek egyik fontos intézménye a B. G. által létesített „kvázi kormányzati” szerv, a Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN). (Világszövetség a Fejlett Táplálkozásért) Fő feladata, hogy B. G. üzlettársait – a multi élelmiszercégeket (pl. Roche, Philip Morris és Kraft) – segítse a műélelmek vám- és adókedvezményeinek elnyerésében, ill. új termékeiknek a célzott országok szabályozóival a gyorsított elfogadásában.

[37] Indiai, afrikai, mexikói és amerikai gazdák nyilatkoztak esettanulmányokban, melyeket a Kennedyvel konzultáló kutatók készítettek. (Köztük Vandana Shiva és Christian Westbrook. Az előbbi híres hindi ökológus és táplálkozás tudós, Westbrook pedig agrárkutató és az Ice Age Farmer podcast alapítója.) B. G. Indiában a digitális forradalom „áldásait” ígérte a gazdáknak, az 5 G EMF sugárzás „technikai csodáinak” (optikai kábelek, „okos” adatgyűjtők, a PREGA, stb.) működtetésével. Ez azonban csak a csalárd leigázásukat, kifosztásukat és földjeik elvételét hozta. Kiderült: a „modernizáció” valódi hozama az lett, hogy B. G. leképezte a gazdálkodásuk minden lényegi elemét (ideértve a szaktudást, technológiát, sőt a genetikai mintázatukat is), az adathalmazt ellopta, majd annak egy részét – semmire nem használható – információként drágán megfizettette velük. A földműveseket nyomorba döntötte, földjeiktől megfosztotta, az élelem termékeiket „privatizálta”. Nyilvánvaló: ezek a kisemmizettek felismerték Mr. Global agrárnyomulásának a valóságát, és többet nem kérnek az „ördögi mentő technológiából”. (Ld. Kennedy i.m.) Az NWO diktátuma hasonló tapasztalatokkal járt az afrikai és a mexikói gazdák számára is. Afrikánál B. G. ámokfutását szakmai dokumentumok, tanulmányok bizonyítják. Ezek közül kiemelkedik a legutóbbi, ui. B. G. 15 éve halogatja befektetőivel szemben a „ráfordítás – hozam” elszámolást, miután eddig sikeresen megtagadta a valós adatok kiadását. A mérleg itt különösen katasztrofális. (B.G. afrikai alapítványának /AGRA/ elnöke Agnes Kalibata, akinek az ENSZ-beli szerepét már jeleztük.) A lényeg: 15 évi „garázdálkodása” után B. G. kénytelen lett színt vallani az alaptényről, arról, hogy – ígéretei ellenére – az Afrikára erőszakolt forgatókönyve nem tudta elérni és fejleszteni az élelmezésbiztonságot. (Stacy Malkan: Bill Gates’ Controversial Ag Project Failed to Improve Food Security, Report Says. The Defender, 03/18/22. Eredeti közlés: U.S. Right to Know) Az USA gazdáinak helyzete annyival könnyebb, hogy tudnak B. G. pszichopata uralmi kényszerképzetéről és a technokrata uralmat építő nemzetközi ámokfutásáról is, ezért őket már nem tudja megvezetni.

[38] Mára ez valódi világ – mozgalommá erősödött. A La Via Campesina mellett megjelent az Alliance for Sustainable and Holistic Agriculture (szövetség a fenntartható és holisztikus mezőgazdaságért) Indiában, a Third World Network (a harmadik világ hálózata) Délkelet Ázsiában és a Let's Liberate Diversity! (Szabadítsuk fel a sokszínűséget!) Európában.

[39] Ld. Jack Kloppenburg agárszociológus megfogalmazását. (Seed monopolies: Who controls the world's food supply? © 2021 Deutsche Welle)

[40] H. Vlieger – Iowa-i gazda, GMO és állattenyésztési szaktanácsadó – Jeff Bezos robot irányítású agrárvertikum modelljéről szólva kifejti: B. G. – miközben a mezőgazdaságot a múlt archaikus, barbár maradványának tartja (ami szerinte szennyező, nem hatékony, klímakatasztrófával fenyeget, a baktériumokkal érintkező embert a világjárvány kockázatainak teszi ki, stb.) – képtelen felismerni az ember és a természet teremtésünktől fogva meghatározott, szükségszerű, létfenntartó kapcsolatát, azt, hogy az ember a Föld őrzője és megtartója, önazonosságát e rendeltetése nélkül elveszítené. Az ehhez kötődő emberi jogok, szabadság, méltóság, önmegvalósítás stb. értékei B. G. technokrata jövőképében (az új rabszolgatársadalom pszichopata lázálmában) már meg sem jelenhetnek. Ezek helyett Mr. Global száműzni akarja az embert a mezőgazdaságból. (Ld. Kennedy i. m.)

[41] Ld. Kennedy i. m. Westbrook részletezi, hogy a B. G. által irányított technokrata önkényuralom a „disztópikus jövőképet” (negatív utópiát) milyen uralmi módszerekkel akarja létrehozni. Mivel az okfejtése 2021 elejére esik, maga is utal rá, hogy az állítását akár bizonyítékok nélküli összeesküvés-elméletnek címkézhetik. Viszont 2022-ben ennek a döntő elemei közül már oly sok megvalósult, hogy a nem cáfolható alaptények miatt bármely konténó-vád csak a valóság szánalmasan hazug, csalárd tagadása lehet. Az NWO élelmezést forradalmasító forgatókönyvéhez olyan diktátumok tartoznak, mint pl. az irányított élelemhiány, az ellátási láncok megbénítása (ld. az ukrán–orosz háború kirobbantását), ezzel az éhezés programozása. Továbbá: a népesség zsúfolt „okos városokba” kényszerítése, a digitális valutával a készpénz-forgalom befagyasztása, az életvitelük és mozgásszabadságuk (digitális ellenőrzéssel) önkényes korlátozása, gazdasági–politikai nyomással a vidék „kiürítése”, a gazdálkodásnak és a munkahelyeknek robotokkal, mesterséges intelligenciával felváltása, stb. Ebben a folyamatban döntő a világjárványok „végtelenítése”, ami az egészségügyi vészhelyzet ürügyén kikényszeríti azorvosi hadijog” alkalmazását. (Westbrook még nem tudhatta, hogy 2022 májusa és 2024 közt a WHO Alkotmánya már az új világkormány törvényét érvényesíti, ami globálisan megszűnteti minden állam alkotmányát, amelyek helyébe – az emberiség szabadságjogait megsemmisítő – diktátumát lépteti.) A hadijognak kell szabályozni az élelmiszerellátást és dönteni az emberek táplálkozási szükségleteiről is. Ez ad majd teljes létjogosultságot a természetes élelmek globális „eltűntetésének” és B. G. művi élelmiszere általánossá válásának, a mindenkire kiterjedő fogyasztásuk kényszerének. A hagyományos táplálkozás globális felszámolása szorosan összefügg az emberek, az erőforrások és az áruforgalom totális digitális ellenőrzésének az NWO központi bankrendszere számára kiépítésével. A folyamatos oltáskényszer és az „oltási útlevelek” csak részelemei a digitális identitás megteremtésének, amihez hozzátartozik a félelem fenntartása a kibertámadások és az élelmiszerhiány előidézésével is. Ezeknek kell elfogadtatni a világ népességével, hogy a létbiztonságuk szükségessé teszi a QR-kódjuk és (a DNS-mintázatukra is kiterjedő) biometrikus adataiknak, köztük az újlenyomataik biztonsági blokkláncon (blockchain) való tárolását és ami a legfontosabb: a készpénzforgalom kizárásával a központi bankok által vezetett digitális pénznem (central bank digital currency: CBCD) kizárólagosságának az elfogadását. (Catherine Austin Fitts: Aki nem akarja a tervüket, azt megölik. Ford. Vajda Miklós, 2021. IX.22. Magyar Megmaradás.) Nem cáfolható: a 2030-ra tervezett végrehajtás folyamatában a visszaszámlálás elkezdődött.

[42] Hegel tétele a tézis, az antitézis és a szintézis hármasságának folyamategységét, valamint fejlődési hatásmechanizmusát, minőségváltoztató funkcióit írja le. (Ld. ennek a mezőgazdaság üzemtípusainak kétezer éves fejlődésképletében elemzését <> Tanka: Földrablások… i. m. 61–63. o.)

[43] A bonyolult történelmi folyamat lényegi logikáját talán a kiinduló képlet is érzékelteti. A fejlődés kezdőpontjának az antik földtulajdon tekinthető, melynek üzemtípusa a római paraszti kisbirtok, tehát a kisüzem volt. (tézis) Ezt már a császárkor előtt megfojtotta a rabszolgatartó latifundium, (az ókori nagybirtok) mert annak olcsó munkaerőtömegével a családi munkára alapozott kisbirtok nem tudott versenyezni.(antitézis) A termelés fokozása érdekében e tagadást új szintézis váltotta fel, az i.sz. II. századtól a szabad kisbirtokos telepesek kisüzemi földhasználata, a colonatus. Látható: az ókori, kezdetleges kisüzemet előbb eltörölte a durva kizsákmányolást teljesítő nagybirtoküzem. Ez azonban idővel (végül a rabszolga felszabadítással) megszűnt és kénytelen volt a helyét egy új kisüzemtípusnak átadni. Ennek birtoka a colonatus, gazdája a colonus, aki mint telepes, már az európai jobbágyfalu őslakója. (Az európai jobbágytelek csírájáról van itt szó.) A közvetlen termelő már lényegesen kedvezőbb elsajátítási helyzetet harcolt ki magának a kezdeti kisbirtok parasztjához képest, mert a terméktöbbletből való osztozás arányát az úrral szemben a korábbihoz képest jelentősen megváltoztatta a maga javára, emellett – ez talán még döntőbb – a személyében szabaddá vált. Az üzemtipológiában a „hegeli triáda” történelmi váltakozása és a szintézissel mindig egy új létminőség létrehozása – szakadatlan folyamat, ami a XXI. században is tart.

[44]Mindenkire érvényes parancsa: „nem lesz semmid és boldog leszel”. Nemcsak a földtulajdont veszi el mindenkitől, hanem az élelemszerzést szolgáló földhasználatot is tiltja.

[45] Az élelmezési - önrendelkezésért küzdő – már említett – nemzetközi szervezetek mellett figyelemre méltó új kezdeményezés a HARE. (A név kettős értelmű: kimondva mezei nyulat jelent /jelképe az ökogazdálkodásnak, mint rövidítés Hardwick Alliance for Real Ecology / Oxfordshire-ben 2020-ban alapított Szövetség a Valós Ökológiáért.) Tagjai közt olyan világhírű személy is van, mint David Icke, aki egyrészt holisztikus ökológus, másrészt ismert közíró, aki több évtizede jelezte az NWO titkos tevékenységét és 2020-ban elsőként leplezte le Mr. Global nyílt színre lépését. A HARE People’s Strategy és az UNIVERSAL DECLARATION FOR THE FUTURE OF HUMANITY (az emberiség jövőjének egyetemes deklarációja) nemcsak a megmaradás természeti – környezeti – klímavédelmi – gazdasági – társadalmi követelményeit foglalja átfogó rendszerbe, hanem nyíltan fellép a szabadságjogok védelméért, az NWO és a Great Reset diktatúrájának a megszűntetése ellen. (https://hardwickalliance.org)

[46] Ld. T. E.: Hogyan állítható talpra a magyar mezőgazdaság a XXI. században? (in: A magyar falu sorskérdései..Antológia K. 2021. 151–158. o.) Pl. az üzemtörvény bevezetése, fellépés az élelmezés önrendelkezésért, a KAP mennyiségi kvótáinak eltörléséért, stb.

[47] Elég egy mozzanatra utalni. Ld. Orbán V. beszédét a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2022. II. 19-i évnyitóján. Többek közt elhangzott: „2030 környékén, amikor mindenfajta nagy átrendeződések lesznek a világban, amiről most már nincs időm beszélni, de Amerikától az Európai Unióig sok minden történni fog. Arra a 2030 környéki időpontra, ami minden nemzetet megpróbál majd és komoly, ennél a mostani pandémiánál sokkal nagyobb stressz-teszt alá helyez majd, arra a 2030-ra a mi nemzetünknek, a mi nemzeti közösségünknek, ideértve annak a gazdaságát, olyan állapotban kell lenni, hogy azokat a kihívásokat ott és akkor majd bírjuk, sőt gyarapodásra tudjuk fölhasználni. Ez van előttünk.” Persze B. G. művi élelmezés-diktátuma sem titok a politikusok előtt. Pl. Kövér László – a sajtóban közölt – kijelentése szerint a mostani választás tétje az, hogy „a jövőben kolbászt, vagy lisztkukacot fogunk enni.
1 291 megtekintés

Comments


legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page