VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

A COVID-19 FEDŐNEVŰ VILÁGURALMI HADMŰVELET MEGFEJTÉSE. VIII. Szerepek és szereplők (2.)Tisztelt Olvasó!


Nemcsak azt fontos leszögezni, amit kovidos nyomozásunk során már cáfolhatatlan igazságnak és biztos támpontnak tekintünk, hanem azt is ildomos rögzíteni, miben nem jutottunk még kutakodásunk végére.

Így például még nem jártunk utána, mit tartalmazhatnak a forgalomba hozott kovidvakcinák, vagyis mit akarnak mindenáron belénk fecskendezni. Arról már saját, szilajcsikós kísérletünkkel is meggyőződhettünk, hogy van bennük olyan anyag, amelytől a szúrás helyéhez illesztett mágnes megtapad.

Spanyol kutatók szerint az általuk vizsgált vakcinák túlnyomórészt grafén-oxidot tartalmaznak, tehát egészségünkre káros, mérgező, ráadásul mágneseződni képes vegyületet. Nincs okunk kétségbe vonni kutatásuk eredményét, valamint azokat az egészségügyi szervezetek által közzétett hivatalos adatokat sem, amelyek szerint világszerte tapasztalhatók súlyos mellékhatások és halálesetek is az oltások következtében. Mindezekből azonban óvakodunk levonni például azt a következtetést – nem tekintjük ugyanis bizonyítottnak –, hogy az emberiség most zajló beoltatásának elsődleges, közvetlen célja akár egy általános népirtás lenne, akár a népszaporodás erőteljes fékezése, meggátolása.

Persze, tudomásunk van pl. az 1980-ban titokban felállított, hatalmas gránit emlékműről, a „Georgia Guidestones”-ról („A Georgiai irányelvek kőtáblái”-ról), amelyekre ismeretlen beavatottak felvésték a maguk Tízparancsolatát, s legelsőként is ezt: „Az emberiség létszámát tartsd 500 millió alatt”. S számos más írott dokumentum (könyv, újságcikk stb.) is bizonyítja, hogy bőven vannak a rejtőzködő elitben és hatalomban olyanok, akiktől nem idegen a népirtás gondolata. Például Bill Gates-et és az egyik Rockefellert említhetjük mindenekelőtt. Bizonyságképpen alább egy neves német, oknyomozó író könyvét fogom idézni, amelynek hitelességét leginkább megjelenésének éve erősíti meg: 2011-ben adták ki, azaz csaknem egy évtizeddel kovidos korszakunk előtt. Mégis hátborzongatóan pontosan írja le a 2020 tavasza óta velünk történteket – vagyis az értesüléseit nem az ujjából szopta, miképpen Aaron Russo sem.

Ennek ellenére is arra biztatom a tisztelt olvasót, hogy ne hamarkodjuk el a kovidos injekciók tartalmára vonatkozó következtetéseink levonását. Ha ugyanis a Covid-19 fedőnevű hadművelet szereplőinek mindegyikéről ilyen népirtási szándékokat és törekvéseket feltételezünk, akkor magyarázatát kellene tudnunk adni annak is, hogy az évtizedek során oly sok szabadságharcos erényt megcsillogtató magyar miniszterelnök hogyan mehet bele ilyen ördögi (népirtási) tervekbe és tettekbe. Mivel pedig ezt józan ésszel (tiszta lélekkel) a legkevésbé sem lehet elképzelni róla, sokkal helyénvalóbbnak tűnik azt feltételezni, hogy bár e mögött az általunk megtapasztalt globális oltatási őrület mögött felfedezhetők sötét, világuralmi szándékok, az emberiség mostani erőszakos átoltatásának a közvetlen, fő célja aligha a népirtás.

Hogy akkor mi más lehet mégis, erre a maga helyén és idején visszatérünk.Bill Gates és Rockefeller mint népirtók


Az imént említett, 2011-ben megjelent könyv írója Michael Morris. A mű eredeti címe és alcíme: WAS SIE NICHT WISSEN SOLLEN!Einigen wenigen Familien gehört die gesamte westliche Welt − und nun wollen sie den Rest!

Magyarul: AMIT ÖNNEK NEM KELL TUDNIA! Egynéhány családé a világ nyugati része és most még a többi részét is meg akarják szerezni!

Michael Morris e mondatokkal kezdi könyvét:


Elmondom Önöknek, hogy a szupergazdagok e kis illusztris köre mit tervez a jövőre nézve – az Önökére és az enyémre. Ennek a tervnek egyszerű, kevéssé látványos neve van: Új Világrend.

De ez az Új Világrend mindent tud! Egy olyan ördögi terv megdöbbentő részleteit tárom Önök elé, amelytől megdermed az ereikben a vér. Igen, az alcím máris elárulta: Az emberiség nagy részét fel kell áldozni ezért a tervért; több milliárd teljesen gyanútlan embernek, akik senkinek semmit sem ártottak, el kell tűnnie! Elmagyarázom, hogyan és miért. Elmondom a mögötte állók nevét. De azt is megmutatom, mit tehetünk együtt, hogy meghiúsítsuk ezeket a baljós terveket.

Készen állnak arra, hogy meglássák a jövőt? Csakugyan készen állnak? Ha igen, akkor kövessenek engem a jövőbe, abba, amelyet a világ urai megterveztek számunkra. Kövessenek engem az Új Világrendbe! Már régen elkezdődött!

A népirtásra vonatkozó szakasz az eredeti könyv 246. oldalán található:


Gates és Rockefeller alapítványaikon keresztül évek óta befektetnek sterilizációs kutatásokba. Nyíltan hangoztatják, hogy a népesség egy részének el kell tűnnie a föld színéről. De hogyan lehet rávenni az embereket arra, hogy önként beoltassák magukat őket károsító anyagokkal?

Nagyon egyszerű: nem mondják meg nekik, hogy az oltás terméketlenné teszi, sőt megöli őket, hanem azt mondják, hogy megvédi őket.

Ha nem állnának kötélnek, majd kitalálnak egy fenyegető veszélyt, amely annyira megijeszti őket, hogy önként rohannak orvoshoz, könyörögnek, hogy oltsák be őket, sőt még fizetni is hajlandók lesznek érte.
E tényekből és összefüggésekből se többet, se kevesebbet ne szűrjünk le, mint a következő sarkalatos tételeket, előrebocsátva, hogy a továbbiakban ezeket is úgy tekintjük, mint amelyek számunkra többé nem lehetnek vita tárgyai:

  • Az önmagukat világuralomra kiválasztottak titkos társaságában kétségtelenül a fő célkitűzések egyike: mesterséges beavatkozással a Föld népességének szabályozása, a szaporodás erőteljes visszafogása, a lélekszám akár egy nagyságrenddel való csökkentése.

  • Akár e céljuk eléréséhez, akár más céljaik megvalósításához a beavatottak készek arra, hogy alkalomadtán tömeges oltakozásra bírják rá az emberiséget. Ehhez pedig készek arra, hogy álcázott „világjárványt” idézzenek elő; ennek keretében pedig olyan „veszélyhelyzetet” alakítsanak ki, amely mind a politika, mind pedig az egészségügy terén lehetőség nyújt a számukra kívánatos kampányolásokra és önkényeskedésekre.

  • Célkitűzésük elérésének elemi feltétele, hogy a globális járvány- és oltáskampánynak létezzen egy olyan közös forgatókönyve, amelynek egyes részei a beavatottak számára kötelezően végrehajtandók. Ide sorolható a járványkampány levezénylése, a veszélyhelyzet meghirdetése, a WHO-ajánlások betartatása, a folyamatos oltáskampány, azaz a lakosság minél teljesebb körű, többszöri átoltatása. A továbbiakban tényként kezeljük e forgatókönyv létezését.

  • Egy világuralmi hadműveletnél az is teljesen logikus, magától értetődő törekvés, hogy a levezénylői minél sokrétűbb, szerteágazóbb kísérletezésre használják ki az általuk előidézett rendkívüli helyzetet, hiszen ily módon a lehető leghatalmasabb élő embertömegen „gyakorlatozhatnak”, lényegében teljesen büntetlenül, mindenféle felelősségvállalás nélkül. Felfogásunk szerint ez a magyarázata annak, hogy a feltűnően egykaptafás, központilag vezényelt járvány- és oltáskampányon túl számos ország kifejezetten – s olykor meghökkentően – egyedi eljárásokkal, megoldásokkal kísérletezett. Ide sorolható pl. Szlovákia amúgy érhetetlen buzgalma a lakosság teljes körű tesztelésésére, noha akkorra már szinte köztudomású volt, hogy a tesztelés eszköze, a PCR-teszt alkalmatlan diagnosztikai célokra; vagy például Izrael kinyilvánított emberkísérlete (ld. ehhez: „Izrael: a vakcinagyártók kedvenc kísérleti laborja”), csakis a Pfizer-vakcinákra szorítkozva. Emez ismereteink birtokában a továbbiakban tényként kezeljük, hogy a Covid-19 fedőnevű világuralmi hadművelet forgatókönyve egyes országokra vonatkozóan külön feladatokat vagy ajánlásokat is megfogalmazott, szélesebb körben elvégzendő emberkísérletekre vonatkozóan. (Pl. a szlovákiai tömegtesztelés valódi célja lehetett éppenséggel a teljes szlovákiai népesség pontos genetikai összetételének megállapítása ahhoz, hogy fel lehessen mérni, mennyire hat szelektíven géntípusok szerint a vírus és mennyire az ellene bevetett szerek, pl. az Ivermektin nevű parazitaölő gyógyszer.)

  • Végezetül pedig: miként korábban már kifejtettük, a kovidos hadművelet sikeres végrehajtásának és végrehajthatóságának kulcsát abban leltük meg, hogy voltaképpen egy laza bűnszövetkezés és színtársulat húzódik meg mögötte. Ez viszont olyan forgatókönyvet feltételez, amely a szigorúan megszabott feladatokon túl arra is lehetőséget nyújt, hogy a különféle beavatottak egyéni érdekeiknek, ambícióiknak is érvényt szerezzenek, azaz: saját pecsenyéjüket sütögessék. Ezért aztán a világra rászabadított zavarosban minden beavatott lehetőséget találhatott arra, hogy a maga módján, akár a saját anyagi hasznára, akár a saját világ- és önkényuralmi elképzeléseinek, vágyainak megfelelően lovagolja meg a globális hadműveletet, természetesen mindvégig tiszteletben tartva és támogatva ennek fő csapásirányait. (Ennek jó példája az FFP-2-es arcmaszkok ausztriai és bajorországi kötelezővé tétele.) A továbbiakban tényként kezeljük, hogy a Covid-19 világuralmi hadműveleti terv különféle szereplői eléggé szabadok voltak (és még most is azok) ahhoz, hogy saját felfogásuknak, érdekeiknek és akaratuknak megfelelően lavírozzanak a világuralmi forgatókönyv megszabta keretek, határok között.


Ez utóbbi tény, illetőleg felismerés rögzítésének Magyarország szempontjából azért van különös jelentősége, mert csak általa válik értelmezhetővé és érthetővé miniszterelnökünknek a „járvány” során tanúsított, számos tekintetben igen ellentmondásos magatartása, viselkedése. Egyaránt megtapaszthattuk nála a kovidos forgatókönyv fő csapásirányainak – tőle teljesen szokatlanul – szolgai végrehajtását (azaz szigorú, katonás végrehajtatását), más esetekben azonban a nyilvánvaló lavírozást, Magyarország és a magyar emberek érdekeinek előtérbe helyezését...

A következő részekben – most már az iménti tények mint sarokpontok birtokában – folytatjuk a Covid-19 fedőnevű hadművelet szereplőinek azonosítását, szerepeik, szándékaik megfejtését, bemutatását.***


Következik


VIII. Szerepek és szereplők (3.)

Bill Gates mikrochipes szabadalma és globális oltási társulása
Kapcsolódó írásaink:


Varga Domokos György: KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY: ÚJ TÖRÉSVONAL. Kettészakadó társadalmak, családok. Tisztelt Olvasó!


(1.) Bevezetés

(2.) Családi törésvonal

(3.) Társadalmi törésvonal

(4.) „Tisztánlátók”: a törésvonal túloldalán. Végső megjegyzések és következtetések


Varga Domokos György: A covid az lesz Orbánnak, mint Nagy Imre Kádárnak


Varga Domokos György: Járványcsinálók fogságában: a pokolra vezető út beoltottakkal van kikövezve. Tisztelt Olvasó!


A COVID-19 FEDŐNEVŰ VILÁGURALMI HADMŰVELET MEGFEJTÉSE. Ennyi egybeesés nem lehet a véletlen műve I.


A COVID-19 FEDŐNEVŰ VILÁGURALMI HADMŰVELET MEGFEJTÉSE II. Laza bűn- és színtársulás


A COVID-19 FEDŐNEVŰ VILÁGURALMI HADMŰVELET MEGFEJTÉSE. III. Közbevetés: INFODÉMIA


A COVID-19 FEDŐNEVŰ VILÁGURALMI HADMŰVELET MEGFEJTÉSE. IV. Álcázott járványkampány


A COVID-19 FEDŐNEVŰ VILÁGURALMI HADMŰVELET MEGFEJTÉSE. V. Álcázott oltáskampány. Álságos dramaturgia


A COVID-19 FEDŐNEVŰ VILÁGURALMI HADMŰVELET MEGFEJTÉSE. VI. Álcázott oltáskampány. Kétfenekű lopakodó


A COVID-19 FEDŐNEVŰ VILÁGURALMI HADMŰVELET MEGFEJTÉSE. VII. Kovidvakcinák – a világ szélhámossága


A COVID-19 FEDŐNEVŰ VILÁGURALMI HADMŰVELET MEGFEJTÉSE. VIII. Szerepek és szereplők (1.)